Un o raddedigion Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y pryd PCYDDS, yn ennill gwobr Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru


09.07.2019

Heddiw, graddiodd 5 o gyfieithwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant â chymhwyster mewn cyfieithu ar y pryd, yr unig gymwhyster o’i fath yng Nghymru. Un o’r graddedigion hynny yw James Eul sy’n derbyn y Dystysgrif Ôl-raddedig, a hynny yn dilyn cefnogaeth gan ei gyflogwr, Cyngor Sir Caerdydd.

Cyfieithu

Mae’r cymhwyster arloesol a dderperir gan arbenigwyr a darlithwyr Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, a hwn yw’r unig gymhwyster ym maes a gydnabyddir gan y Gymdeithas.  Yn ogystal â derbyn y dystysgrif, mae James Eul wedi ennill gwobr genedlaethol gyda Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru ar gyfer myfyriwr mwyaf addawol y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd yn 2019.

Dywedodd James, “Ar ôl derbyn hyfforddiant cychwynnol, anffurfiol mewn cyfieithu ar y pryd gyda Chyngor Caerdydd, roeddwn i’n awyddus i gael cyfle i ddatblygu ag ennill cymhwyster ffurfiol, a dw i’n hynod falch o fod wedi gallu dod i’r Brifysgol i astudio’r cwrs, ac yna ennill gwobr y Gymdeithas.  Roedd darlithwyr y cwrs yn deall eu crefft ac wedi llwyddo’n arbennig o dda i rannu blas â ni o’u profiad helaeth.  Mae’r cwrs yn rhoi pwyslais ar y sgiliau sydd eu hangen wrth gyfieithu mewn sefyllfa fyw. Roedd hynny’n cynnwys nid yn unig y gallu i drosi iaith yn gyflym, ond hefyd rheoli anadl a thôn y llais, cyflwyno gydag ieithwedd briodol a phroffesiynol, ymdopi gyda nerfau, a dal ati pan mae pethau’n mynd o chwith.  Mae’n gwrs gwych, yn alwedigaethol, yn ddiddorol ac mae’n taro cydbwysedd rhwng dysgu ac ymarfer yn arbennig o dda.”

Ategodd Lynwen Davies, sy’n diwtor ar y cwrs “Dyma gymhwyster lle mae darpar gyfieithwyr ar y pryd, sydd ag ychydig neu ddim profiad o gwbl o’r grefft, wedi datblygu eu sgiliau gan ennill cymhwyster a hefyd wedi mynd i’r proffesiwn ac ennill dyrchafiad o ganlyniad. Cwrs ymarferol ydyw ar y cyfan sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ymarfer a meithrin y sgiliau angenrheidiol a gellir dilyn y cwrs ar y cyd â gweithio.”

Ar ran Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ychwanegodd Geraint Wyn Parry, y Prif Weithredwr, “Ein llongyfarchiadau gwresog i James ar ennill ein gwobr. Mae ennill y Dystysgrif hon yn gam gyrfaol pwysig i James a’i gyd-fyfyrwyr ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn ennill aelodaeth CAP o’r Gymdeithas yn fuan.”

Bydd y Brifysgol yn cynnal digwyddiad arbennig ddydd Mawrth 6ed o Awst ar ei stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Llanrwst, yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC, lle bydd gwefan newydd yn cael ei lansio gan Rhagoriaith er mwyn cefnogi hyfforddeion o fewn y maes cyfieithu ar y pryd.  Anogir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cymhwyster Cyfieithu ar y Pryd i alw heibio.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663