Yr Athro Keith Robbins, FRSE, FRHistS FLSW


20.09.2019

Mae cymuned y Brifysgol yn drist o glywed am farwolaeth Yr Athro Keith Robbins.  

Portrait of Professor Keith Robbins

Roedd Yr Athro Robbins yn hanesydd uchel ei barch ac yn Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan rhwng 1992 a 2003. Yn ystod ei gyfnod fel Is-Ganghellor fe wasanaethodd hefyd fel Uwch-Is-Ganghellor Prifysgol Cymru ffederal rhwng 1995 – 2001.  Fe’i wnaed yn Gymrawd Prifysgol Cymru Llambed yn 2006.  Roedd yn gyn Lywodraethwr Prifysgol Metropolitan Abertawe a unodd gyda Phrifysgol  Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2012.

Addysgwyd yr Athro Robbins yng Ngholegau Magdalen a St Antony, Rhydychen, gan raddio â MA a DPhil. Bu’n dysgu ym Mhrifysgol Efrog cyn cael ei benodi'n Athro Hanes yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, yn 1971. Bu'n Athro Hanes Modern ym Mhrifysgol Glasgow rhwng 1980 -1992.

Dywedodd Dr Jeremy Smith, Deon Cynorthwyol Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau a Hanesydd: "Caiff yr Athro Robbins ei gofio fel Is-Ganghellor nodedig a hir ei wasanaeth yn Llambed, yn ddyn cyfareddol, uchel ei statws ac yn hanesydd o fri ym maes hanes modern Prydain. Roedd yn awdurdodol ac yn eang ei wybodaeth am y gorffennol, gyda’i waith yn rhychwantu pum degawd, o astudio'r digwyddiadau ym Munich hyd at hanes Prifysgol Rhydychen yn y 1970au a'r 80au. Roedd un o'i weithiau pwysicaf, a gyhoeddwyd yn y 1990au, yn meddu ar weledigaeth ryfeddol o ragwybodol ac yn ymwneud â Hunaniaeth Brydeinig, Sefydliadau a’r cysyniad o Brydeindod. Ynddo roedd yn trafod tarddiad a gwreiddiau’r gwahanol fathau o dyndra a hunaniaethau sydd wedi tynnu yn erbyn ei gilydd ac ergydio’r DU dros y blynyddoedd diwethaf. '

Cynhelir ei angladd am 2.30pm ar 3 Hydref yn Eglwys y Brifysgol, Santes Fair y Forwyn, Stryd Fawr, Rhydychen gyda gwasanaeth coffa i’w gadarnhau yn Abaty Pershore, ddydd Sadwrn 26 Hydref. Roedd hefyd yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn aelod o’i Chyngor cychwynnol.

Cydymdeimlwn yn fawr â’i wraig Janet a’u plant a’u teuluoedd ar yr adeg drist hon.

 

Llun: Portread o'r Athro Keith Robbins, Keith Breeden, Y Gofrestrfa, Prifysgol Cymru