Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn darparu feisorau cyfeillgar i blant i ysgolion yn Abertawe


16.06.2020

Mae feisorau wyneb a wnaed gan dîm yn y Drindod Dewi Sant wedi’u dosbarthu i ysgolion ar draws Abertawe yn barod erbyn i’r disgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin.

Face visors made by a UWTSD team have been delivered to schools across Swansea in readiness for pupils’ return on June 29.

Mae’r feisorau cyfeillgar i blant wedi’u dosbarthu i ysgolion cynradd Dynfant, Cila, Waunarlwydd a Llandeilo Ferwallt, yn ogystal ag Ysgolion Cyfun Esgob Gore a Phentrehafod. Arnynt mae gwaith celf gan gyn-fyfyriwr Dylunio Graffig yn y Drindod Dewi Sant, Brogan Evans.

Mae tîm y Drindod Dewi Sant, dan arweiniad Dr Ross Head, wedi bod yn defnyddio’r cyfleusterau yng Ngholeg Celf Abertawe i gynhyrchu’r feisorau ac maent eisoes wedi cyflenwi nifer ohonynt i fusnesau a chartrefi gofal ar draws y rhanbarth.

Maent wedi bod yn gweithio oriau hir yn torri â laser ac yn gosod y feisorau wyneb hanfodol hyn at ei gilydd i fynd i’r afael ag unrhyw fylchau yn y cyflenwad o PPE.

Meddai Dr Head, Rheolwr Dylunio yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Drindod Dewi Sant: “Mae wedi rhoi boddhad mawr i mi i gymryd rhan yn y gwaith o wneud feisorau i helpu’r sector gofal, busnesau ac ysgolion. Mae wedi helpu rhoi hyder i bobl wrth iddynt ddychwelyd i’r gwaith ac mae wedi bod yn wych gwneud rhywbeth sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Llawer o ddiolch i’m tîm bach ond ymroddgar sydd wedi gwneud hyn yn bosibl, ac yn enwedig i Brogan Evans a ddyluniodd y graffeg hyfryd i wneud feisorau cyfeillgar i blant, a ddylai fod yn llawer llai brawychus i blant wrth iddynt ddechrau mentro allan.”

Dywedodd Brogan: “Roedd yn bleser cael cais i helpu’r tîm arbennig yn y Drindod Dewi Sant. Maen nhw mor garedig ac anhunanol yn yr hyn maen nhw’n ei wneud ac rwy wrth fy modd i allu helpu. Rwy wedi bod mor ddiolchgar yn gwylio’r gweithwyr allweddol yn gweithio’n ddiflino i helpu pawb am fisoedd, ac fel dylunydd / darlunydd roeddwn i’n teimlo’n ddiwerth braidd yn eistedd yn fy stiwdio. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn fy mod i wedi gallu helpu gwneud cyfarpar diogelu pwysig ychydig yn llai brawychus i blant bach.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost y Drindod Dewi Sant, Abertawe: “Fel rhan o’n cenhadaeth ddinesig, mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i adeiladu Abertawe yn ddinas gref a bywiog. Yn ystod argyfwng y coronafeirws mae Dr Head wedi gwneud defnydd da o’i sgiliau rheoli dylunio gan dynnu ynghyd tîm o wirfoddolwyr i gynhyrchu miloedd o feisorau ar gyfer gweithwyr allweddol.”

contact@broganevans.co.uk ac Instagram @brogevans / @brogevansdesig

Face visors made by a UWTSD team have been delivered to schools across Swansea in readiness for pupils’ return on June 29.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk