Dathlu llwyddiant graddedigion Hysbysebu Creadigol Y Drindod Dewi Sant


15.06.2020

Bu cyfradd graddedigion cwrs Hysbysebu Creadigol Y Drindod Dewi Sant sy’n cael swydd yn uchel erioed, a llawer o gyn-fyfyrwyr yn sicrhau swyddi yn y diwydiannau creadigol. Mae graddedigion o'r gorffennol wedi mynd ymlaen i swyddi yn greawdwyr hysbysebion, ysgrifenwyr copi, crewyr cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, rheolwyr digwyddiadau a swyddogion gweithredol cysylltiadau cyhoeddus. Mae cyflogadwyedd, menter a meddwl entrepreneuraidd yn rhan annatod o'r addysgu ac mae'r rhain wedi bod yn sgiliau gwerthfawr iawn ymhlith darpar gyflogwyr.

Ethan Rawlins is currently working at branding agency Construct London - a full-service agency mostly working in the luxury sector. Prior to this, he worked at GEH on packaging design & art-working.

Meddai Martin Bush, Rheolwr Hysbysebion Creadigol, Cyfarwyddwr y Rhaglen: "Wrth wraidd ein cwrs a'n haddysgu mae dau sgil craidd - creadigrwydd a chyfathrebu. I fod yn berthnasol yn niwydiant y cyfryngau sy'n esblygu'n barhaus, mae'n hanfodol ein bod yn dysgu sut i feddwl, nid beth i'w feddwl. Mae'r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn sicrhau eu bod yn dod yn ymarferwyr annibynnol gyda'r hyblygrwydd sydd ei angen ar gyfer pob math o waith datrys problemau. Mae hyn yn eu gwneud yn gyflogadwy iawn ym mha lwybr gyrfa bynnag y byddan nhw’n ei ddewis.

"Mae amrywiaeth y swyddi sydd ganddyn nhw’n dangos, nid yn unig sut mae'r dirwedd broffesiynol wedi newid, ond hefyd mae’n tynnu sylw at berthnasedd masnachol ein cwrs. Mae ein myfyrwyr yn meithrin perthnasedd cyfoes drwy gofleidio'r dechnoleg newydd sy'n dod i'r amlwg ac sy'n llunio gweithle creadigol y dyfodol ynghyd â sgiliau crefftau traddodiadol. Fel dysgwyr gydol oes sydd â syched am wybodaeth, eu brwdfrydedd a'u hangerdd personol eu hunain sydd wedi gwneud iddynt lwyddo yn y diwydiannau creadigol.

"Mae ein cwrs Hysbysebu Creadigol yn canolbwyntio ar y diwydiant, ein prif nod yw bod ein myfyrwyr yn gadael y brifysgol ac yn cael y swyddi wrth eu bodd. Rydyn ni’n hynod falch o’r hyn mae ein cyn-fyfyrwyr wedi ei gyflawni, maen nhw’n achos rhyfeddod parhaus i ni, a gobeithio mai felly y bydd hi am amser hir."

Rydyn ni wedi dal i fyny gyda rhai graddedigion diweddar i ddarganfod beth maen nhw'n ei wneud a sut maen nhw'n teimlo bod Y Drindod Dewi Sant yn eu paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd newydd.

Dom Wint

Mae Dom yn gweithio’n Bensaer UX ar gyfer cwmni e-fasnach My 1st Years yn Camden, Gogledd Llundain.

"Pan ges i fy nghyfweliad cyntaf, dwedodd fy nghyfwelydd fod y radd wedi fy helpu i sefyll allan ymysg yr ymgeiswyr eraill. Gwnaeth hi hefyd yn bosibl i mi greu portffolio llawn o brosiectau creadigol amrywiol. Dwi hefyd yn meddwl bod dysgu sut i roi syniad ar waith yn un sgil a roddodd ddechrau i mi wrth chwilio am swydd. Wedi'r cyfan, rydych chi'n eich herio mewn unrhyw gyfweliad am swydd. Fy hoff ran o'r radd oedd rhyddid y flwyddyn olaf, pan oedd mwyafrif y gwaith yn friffiau yr oeddem ni’n eu dechrau ar ein liwt ein hunain.

"Fy neges i fyfyrwyr cyfredol yw: cofiwch barhau i wneud cais am swyddi. Chwiliwch y rhyngrwyd am fyrddau swyddi. Estynnwch allan i bob person rydych chi’n ei adnabod a gweld a oes gan un ohonyn nhw ffrind i ffrind yn y diwydiant. Ar ôl i chi gael eich troed yn y drws yn rhywle, mae'n haws o lawer.

Yn y dyfodol, rwy'n gobeithio cael un diwrnod i arwain tîm UX/Tech. Neu efallai hyd yn oed redeg fy musnes fy hun. Mae un o'r graddedigion eraill o’m blwyddyn a minnau wedi breuddwydio ers tro am agor bragdy gyda'i gilydd hefyd!"

Nathan Ellis

Ar hyn o bryd, mae Nathan yn rheolwr cyfryngau cymdeithasol a marchnata ar gyfer grŵp o dri chwmni: Innovative Security Solutions, Innovative Cleaning Services a Training4employment yn Digbeth Birmingham.

"Graddiais i yn 2016 ac mae wedi caniatáu i mi weithio yn y diwydiant creadigol mewn nifer o rolau gwahanol. Rwy wedi gweithio ym maes marchnata, dylunio graffeg, dylunio print a ffasiwn. Helpodd y cwrs hysbysebu creadigol fi i allu cyfleu’r hyn roeddwn i’n ei feddwl - mae'n haws cerdded i mewn i gyfweliadau a chyfarfodydd cleientiaid pan fydd gennych wybodaeth fanwl am eich proffesiwn. Helpodd Y Drindod Dewi Sant fi i fod yn barod am ddiwydiant ac mae hwn yn sgìl pwysig iawn gan fy mod i'n dal i orfod ymdrin â phobl yn y diwydiant heb unrhyw syniad beth maen nhw'n ei wneud weithiau! Cwmpaswyd llawer o wahanol ddisgyblaethau ar y cwrs ac roedd gennym diwtoriaid gwych a fyddai bob amser yn rhoi help i mi gyda fy hyder.

"Fy nghyngor i fyfyrwyr yw: byddwch yn hyderus ond peidiwch ag esgus eich bod chi'n rhywbeth nad ydych chi. Byddwch yn amyneddgar, adeiladu rhwydweithiau a chael corff cryf o waith y gallwch siarad yn angerddol amdano. Byddwch chi eich hun a gadael i'ch sgiliau a'ch talent siarad drosoch chi, mae gennych chi siawns wych o gael gwaith. Ces i swydd yn syth ar ôl gadael y brifysgol. Fy nod yn y dyfodol yw agor fy asiantaeth dylunio a marchnata fy hun yn Birmingham."

Ethan Rawlins

"Ar hyn o bryd mae Ethan yn gweithio yn Asiantaeth brandio Construct London - asiantaeth gwasanaeth llawn sy'n gweithio’n bennaf yn y sector moethus. Cyn hyn, gweithiodd yn GEH ar ddylunio pecynnu a gwaith celf. "Rwy’n teimlo bod fy ngradd wedi bod yn help mawr i mi sefyll allan ymhlith ymgeiswyr creadigol eraill. Yn hytrach na dilyn trywydd dylunio graffig traddodiadol, rhoddodd y radd hon bersbectif llawer dyfnach o ddyluniad a diwydiant brandio a hysbysebu yn gyffredinol. Gydol y tair blynedd roedd cael y prosiectau amrywiol wedi rhoi dealltwriaeth eang i mi o gleientiaid, cyfryngau ac arddulliau yr wyf wedi arfer gweithio gyda nhw'n ddyddiol. Roedd ymagwedd at brosiectau megis ymchwil a chael dealltwriaeth ddyfnach o'r brîff/tasg yn un allweddol iawn i mi. Rwy'n teimlo y gall unrhyw un wneud dyluniad neu gysyniad, ond y gamp yw gwybod sut mae popeth yn dod at ei gilydd ac yn gwneud synnwyr o safbwynt y syniad a'r ymddangosiad gweledol terfynol.

"Fe wnes i fwynhau'r amrywiaeth o wahanol brosiectau a roddwyd i ni - roedd yn help i mi amrywio fy ngallu gyda thasgau, disgyblaethau dylunio a gadael yn gyffredinol y man lle’r oeddwn i’n teimlo’n ddiogel. Y prif enghreifftiau sy'n aros yn y cof oedd y prosiect brandio ffasiwn ail flwyddyn a oedd yn un o’m ffefrynnau yn ogystal â bod ein harddangosfa gyntaf yn y cyntedd ond roedd hefyd yn gwneud i mi feddwl am yr estheteg a'r gosodiad o'm brand cysyniadol. Yn olaf, roedd yr arddangosfa derfynol drydedd flwyddyn lle roeddwn yn rhan o'r tîm brandio yn amser anhygoel yn gweithio'n agos gyda fy nghyfoedion a hefyd yn mynd yn lled drefnus (yn fwy nag erioed o'r blaen!) o ran y brandio.

"Fy nghyngor i fyfyrwyr yw: wrth gysylltu ag asiantaethau, teilwrwch eich e-bost eglurhaol a’ch portffolio i bob un yn unigol, yn dibynnu ar arddull gwaith yr asiantaeth. Y syniad gorau yw arddangos arddulliau tebyg yn gyntaf ac wedyn y cyfryngau eraill i ddilyn. Rhywbeth pwysig arall i'w ystyried yw interniaeth mewn un neu ddwy stiwdio i gael profiad asiantaeth hollbwysig, nid yn unig i ddangos ar eich CV creadigol ond hefyd i chi'ch hun fel eich bod yn deall yn drwyadl asiantaeth bosibl sy’n gallu symud yn gyflym. Dysodd interniaeth yn DARE am ychydig dros fis fi am derfynau amser creadigol, cyfathrebu, a hyd yn oed cyfarfodydd cleientiaid byw!

"Hefyd, ceisiwch wneud cymaint o waith llawrydd byw ag y gallwch. Yn ogystal â’ch helpu gyda chyfathrebu â chleientiaid bydd hyn hefyd gyfle i chi ddysgu i chi eich hun am sgiliau hanfodol megis gweithio ym maes celf sef y cam olaf hanfodol i unrhyw brosiect creadigol. Felly'r peth gorau i’w wneud yw dysgu'r camau cyn gynted ag y bo modd!

"Am y tro, y nod ar hyn o bryd yw parhau i dyfu a datblygu’n ddylunydd! Ond yn y tymor hir, hoffwn i symud ymlaen i swydd Uwch Ddylunydd/Cyfarwyddwr Dylunio gyda'r nod o fod yn Gyfarwyddwr Creadigol."

Hannah Kendall is a Senior Designer, with specialised knowledge in User Experience Design, at Thirst Design - a full-service creative agency based in Odiham, Hampshire. She’s the Lead Creative for Video Production projects and leads many of the creative campaigns.

Hannah Kendall

Mae Hannah yn Uwch Ddylunydd, gyda gwybodaeth arbenigol ym maes Dylunio Profiad y Defnyddiwr, ynghylch Dylunio Syched - asiantaeth greadigol gwasanaeth llawn sydd wedi'i lleoli yn Odiham, Swydd Hampshire. Hi yw'r Prif Weithiwr Creadigol ar gyfer prosiectau Cynhyrchu Fideos ac mae'n arwain llawer o'r ymgyrchoedd creadigol.

"Rhoddodd fy ngradd set o sgiliau amrywiol i mi, sydd o fudd mawr i’m rôl i heddiw. O ddysgu am hysbysebu yn ei holl ogoniant, roedd yn caniatáu i mi weithio ar bob agwedd o brosiect, boed hynny'n gynllunio, cysyniad, ysgrifennu copi, neu olygu fideo - Rwy'n defnyddio'r holl sgiliau hyn bob dydd. Y sgiliau hanfodol a oedd o gymorth i gael swydd ar ôl graddio oedd fy sgiliau golygu fideo a sgiliau meddwl cysyniadol, ochr yn ochr â'r sgiliau dylunio graffig sydd eu hangen ar gyfer y rhan fwyaf o rolau Asiantaeth. Mwynheais yn fawr y gallu i astudio pob agwedd ar hysbysebu yn hytrach na dim ond dylunio. Roedd y darlithwyr bob amser yn gymwynasgar, yn galonogol, ac yn angerddol am y cwrs, a oedd yn gwneud y profiad cyfan yn llawer mwy pleserus.

"Fy awgrymiadau i'r myfyrwyr yw peidio ag ofni dangos eich gwaith a dangos eich syniadau. Mae cael yr hyder i farchnata eich hun yn bwysig. Byddwch yn weithgar ar Twitter aLinkedIn, bydd hyn yn eich galluogi i ddilyn a chysylltu â chyrff proffesiynol a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau rhwydweithio a gweithdai.

"Efallai y byddwch yn teimlo dan y don ar ôl cyfweliad aflwyddiannus. Peidiwch â digalonni. Gyda phob cyfweliad aflwyddiannus, mae gwers i’w dysgu, a byddwch yn gwneud yn well y tro nesaf. Byddwn i’n awgrymu eich bod chi’n gofyn am adborth ar ôl cyfweliad aflwyddiannus; felly, gallwch wella eich tactegau cyfweliad ar gyfer yr un nesaf.

"Yn bwysicaf oll - parhewch i ofyn cwestiynau. Po fwyaf y byddwch yn ei ofyn, y mwyaf y byddwch yn ei ddysgu. Mae'n dangos yr ymdrech i dyfu a buddsoddi mewn datblygiad personol.

"Fy nod gyrfa hirdymor yn y dyfodol yw dod yn gyfarwyddwr creadigol gyda ffocws digidol."

Kate Lloyd

Mae Kate yn gweithio i Uned Seiberdroseddu Heddlu Gwent yn Swyddog Seiberddiogelu a Pharatoi. Mae ei swydd yn cynnwys rhoi cyngor i sefydliadau bach, elusennau, a'r cyhoedd a dioddefwyr seiberdroseddu yn ardal yr heddlu i godi ymwybyddiaeth o seiberfygythiadau, gan sicrhau eu bod yn gweithredu arferion diogel ac yn gwybod lle i adrodd.

"Er nad ydw i’n gweithio yn y diwydiant hysbysebu, dwi’n teimlo fod fy rôl yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ddarparu'r canllawiau seiberddiogelu mewn modd gweledol, deniadol a phersonol er mwyn iddyn nhw fod yn ddealladwy ac yn hawdd eu cyfleu, yn union fel y byddai pe bawn i'n cyflwyno cysyniad i gynulleidfa. Mae'r rhain yn dechnegau yr wyf wedi'u dysgu gydol fy ngradd. Fe wnaeth Y Drindod Dewi Sant fy helpu gyda fy hyder. Er nad ydw i mor hyderus ag yr hoffwn fod (ond daw hynny), o'r cychwyn cyntaf, fe wnes i bethau a'm gorfododd i adael y man lle roeddwn i’n ddiogel. Y cyflwyno, y gwaith grŵp, gweithdai meddwl creadigol, mae'r cyfan yn eich helpu i feddwl yn wahanol a gweithio tuag at gyrraedd eich nodau.

"Fy hoff ran o'r radd oedd y briffiau byw, canfûm fod creu syniad dan bwysau amseryddol yn ffordd gyffrous o'n paratoi ni ar gyfer sefyllfaoedd bywyd go iawn sy’n gwneud penderfyniadau a chyflwyno syniadau gyda therfynau amser byr iawn. Roeddwn i hefyd yn hoffi'r hyblygrwydd gyda phrosiectau, roedd gan bob un ohonom ein harddulliau a'n personoliaethau ein hunain a fynegwyd drwy ein prosiectau, roedd y brîff gennym ond gallem fynd mor bell ag a fynnom gyda'n syniadau a'n cyflwyniadau terfynol ein hunain.

"Byddwn yn cynghori myfyrwyr i ddangos eich diddordeb mewn interniaethau ymhell cyn i chi raddio, cymerwch ran mewn prosiectau haf, cydweithio â myfyrwyr creadigol eraill i wneud yn fawr o'ch prosiectau.

"Ni feddyliais i erioed y byddwn i’n gweithio mewn seiberddiogelu ychydig flynyddoedd yn ôl, felly mae'r cyfan yn dal yn newydd iawn i mi ac yn gyffrous dros ben! Hoffwn barhau i weithio yn y sector gan helpu eraill, cyflawni fy nghymwysterau proffesiynol, cwrdd â chymaint o bobl anhygoel ac ysbrydoledig a gobeithio dod i fan lle nad yw fy stumog yn troelli pan fydda i’n cyflwyno o flaen cannoedd o bobl!! Dilynwch @GPCyberCrime i gael cyngor ynghylch amddiffyn a'r seiberfygythiadau diweddaraf. "

Ross Weaver

Ar hyn o bryd mae Ross yn gweithio yn 180 Kingsday, asiantaeth hysbysebu fyd-eang a leolir yn Amsterdam, lle mae'n Gyfarwyddwr Celf yn yr Adran Greadigol.

"Wrth ystyried, rwy'n gweld pa mor werthfawr oedd fy ngradd yn gam ymlaen i'r diwydiant hwn. Dim ond cofrestru am radd mewn maes rydych chi'n ei hoffi nad yw'n mynd i warantu swydd i chi ar y diwedd. Ond mae manteisio ar y cyfleoedd sydd o'ch cwmpas tra byddwch yn y brifysgol a sylweddoli sut y gallan nhw fod yn fuddiol i chi yn ei gwneud yn haws i weld llwybr sy'n eich arwain at swydd rydych yn ei charu. Un cyfle a newidiodd fy mywyd oedd ein harddangosfa derfynol yn Llundain. Es i gyda'r bwriad o ddod o hyd i interniaeth yn y DU a’r canlyniad fu bachu interniaeth yn Amsterdam. Bron i bedair blynedd yn ddiweddarach ac rwy'n dal i fod yn yr asiantaeth honno.

"Y pethau mwyaf gwerthfawr a ddysgais yn Y Drindod Dewi Sant oedd annibyniaeth a hyder.

"Roedd Prifysgol yn ffordd wahanol iawn o astudio i'r hyn yr oeddwn i’n arfer ei wneud. Roedd bod mewn amgylchedd dysgu roeddwn i’n ei reoli gymaint yn gyffrous, roedd gen i'r ystafell i archwilio gwahanol agweddau ar y diwydiant creadigol ac roeddwn i'n gallu penderfynu ble i ganolbwyntio fy egni. Roedd yr holl waith yn archwilio a manteisio ar y cyfleoedd o'm cwmpas yn hwb i'm hyder a gosododd fi mewn sefyllfa wych ar ôl graddio.

"Mae ychydig o bethau yn sefyll allan i mi. Unwaith eto, annibyniaeth. Roedd gen i dair blynedd gron i wneud camgymeriadau, gweld beth oedd yn gweithio a beth nad oedd, gweld beth roeddwn i'n ei hoffi a beth nad oeddwn i. Heb feistroli’r cyfan o hyd, ond mae hynny'n rhan o'r hwyl.

"Gwneud a chreu. Mae bod yn y diwydiant creadigol yn caniatáu i ni wneud pethau diriaethol a chyffrous. Yn y brifysgol, mae gennym yr adnoddau i wneud hynny. Cydweithio â myfyrwyr ar gyrsiau eraill, estyn allan at diwtoriaid neu ddysgu sgil newydd.

"A minnau bellach mewn swydd amser llawn dwi'n sylweddoli pa mor lwcus oeddem ni i gael wythnosau i ffwrdd rhwng semestrau. Ceisiais wneud yn fawr ohonyn nhw, boed hynny'n canfod profiad gwaith, yn gwneud prosiectau ochr neu'n teithio. Roedd y cyfan yn brofiad a’m gwnaeth i’n berson mwy creadigol yn y pen draw.

"Yr hyn yr hoffwn i ei dweud wrth fyfyrwyr newydd yw nad yw hi’n hawdd! Ond mae'n werth y drafferth. Dwi i wedi bod yn ddigon lwcus i deithio o amgylch y byd, gweithio gyda phobl hynod dalentog, creu gwaith deniadol a chael hwyl wrth wneud hynny. Rhowch yr amser a bydd yn talu ar ei ganfed.

"Pan oeddwn i'n weithiwr interniaeth, dywedwyd wrthyf fi am fod yn awchus a pharhau’n wylaidd. Dydych chi ddim yn gwybod popeth, ac mae hynny'n iawn. Does neb yn y diwydiant yn gwybod popeth, mae'n symud yn rhy gyflym.

"Rwy'n dal i deimlo’n lled newydd i'r byd hysbysebu. Mae cymaint o bobl yr hoffwn i weithio gyda nhw, lleoedd yr hoffwn i fynd iddyn nhw a phethau yr hoffwn i eu creu. Ond hyfrydwch y diwydiant hwn yw ei fod yn cynnig rhagor o gyfleoedd bob tro os ydych chi’n barod eu gweld. Rwy wedi cyfarfod â phobl sydd wedi dechrau eu hasiantaeth eu hunain, neu fusnes hollol anghysylltiedig, wedi ysgrifennu llyfrau a hyd yn oed gwibio popeth i fynd i agor ysgol deifio ar ynys anghysbell. Dwy i ddim yn gwybod beth sydd y tu ôl i'r drws nesaf ac mae hynny’n braf iawn!"

I gael gwybod rhagor am y cwrs Hysbysebu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i:

https://www.pcydds.ac.uk/ba-creative-advertising/ <about:

Ross Weaver currently works at 180 Kingsday, a global advertising agency based in Amsterdam, where he’s an Art Director in the Creative department.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk