Dau brosiect arloesol gan ATiC yn y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau’r Gynau Gwyrdd


22.10.2020

Mae dau brosiect arloesol gan y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) wedi cyrraedd y rhestr fer am Wobrau Gynau Gwyrdd y DU ac Iwerddon 2020.  Nod y ddau brosiect yw gwella bywydau cleifion drwy ddefnyddio technoleg.

Two innovative projects from UWTSD’s Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) have been shortlisted for the UK and Ireland Green Gown Awards 2020. Both projects aim to improve patients’ lives with the use of technology.

Sefydlwyd Gwobrau’r Gynau Gwyrdd yn 2004 ac maent yn cydnabod y mentrau cynaliadwyedd eithriadol y mae prifysgolion a cholegau yn ymgymryd â nhw. Mae’r ddau brosiect gan ATiC sydd ar y rhestr fer, sef ‘Lleihau Effaith Dulliau Sganio 3D am Helmedau Personol i Blant’ ac ‘Y Daith Lawfeddygol: Trawsnewid deilliannau cleifion’ yn cynnwys ystyriaethau amgylcheddol. Eu nod oedd mynd  i’r afael ag anghenion defnyddwyr drwy wneud ymchwil yn hygyrch i grwpiau defnyddwyr gwahanol.

Mae’r prosiectau’n rhan o Accelerate, cydweithrediad arloesol rhwng tair o brifysgolion Cymru, Prifysgol Caerdydd (CIA), Prifysgol Abertawe (HTC), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (ATiC), a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.  Cyllidwyd y rhaglen ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a’r byrddau iechyd, ac mae’n cynnig mynediad at arbenigedd academaidd, dealltwriaeth fanwl o eco-system gwyddorau bywyd a chyfleusterau  o’r radd flaenaf.  Nod Accelerate yw creu gwerth economaidd parhaus i Gymru.

Mae’r prosiectau hefyd yn rhan o gydweithrediadau ymchwil â phartneriaid allanol, gyda Chanolfan Arloesi Cerebra (CIC) a leolir yng Nghymru ac sy’n wasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol a gynigir gan yr elusen genedlaethol Cerebra i’w haelodau; a Concentric Health, busnes newydd sy’n darparu platfformau sy’n galluogi cydsyniad digidol a gwneud penderfyniadau ynghylch llawfeddygaeth ar gyfer ysbytai.  Nododd Cyfarwyddwr ATiC, yr Athro Ian Walsh, bwysigrwydd cydweithio rhwng y Brifysgol a busnesau partner o ran cyflymu arloesi a datblygu modelau ymarfer mwy cynaliadwy, gan ychwanegu:  “Mae’n bleser mawr i mi bod ymrwymiad y Drindod Dewi Sant i ddatblygu cynaliadwy wedi cael ei gydnabod yn y gwobrau arobryn hyn sy’n pwysleisio pwysigrwydd partneriaeth mewn ymchwil ac arloesi.”

Mae ATiC yn cynnig arbenigedd mewn dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gwerthuso a dadansoddi profiadau defnyddwyr, cipio data a symudiadau 3D, yn ogystal â chreu prototeipiau mewn ystod o ddeunyddiau.  Mae’n dilyn dull sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr wrth ymchwilio a datblygu, gan wella perthynas pobl â’r cynnyrch a’r gwasanaethau maent yn eu defnyddio’n ddyddiol, a sicrhau bod deilliannau’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles.

Meddai Yolanda Rendón-Guerrero, Cymrawd Arloesi ATiC, arweinydd prosiect ‘Lleihau Effaith Dulliau Sganio 3D am Helmedau Personol i Blant’: “Mae wedi bod yn bleser cydweithio â Chanolfan Arloesi Cerebra (CIC) wrth gefnogi eu hachos pwysig iawn drwy helpu aelodau Cerebra i gael mynediad at ddeilliannau ymchwil a gwella eu lles.  Mae dynodi’r ateb sganio 3D gorau’n fuddiol dros ben i wasanaeth CIC a’i ddefnyddwyr sy’n byw â chyflyrau ar yr ymennydd, gan ganiatáu iddyn nhw gael mynediad at helmedau sy’n ffitio’n berffaith, ac ar yr un pryd yn lleihau effaith amgylcheddol dulliau a ddefnyddir o’r cysyniad i greu eu helmedau pwrpasol.

“Gyda’r mynediad sydd gennym ni heddiw at dechnoleg o’r radd flaenaf, mae angen i ni sicrhau cyfranogiad y defnyddiwr yn ystod prosesau meddwl am ddyluniadau sy’n rhan o ymchwil arloesol a mynediad diduedd at wasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac sydd o’r radd flaenaf.

Two innovative projects from UWTSD’s Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) have been shortlisted for the UK and Ireland Green Gown Awards 2020. Both projects aim to improve patients’ lives with the use of technology.

Gan droi at y cydweithio â Concentric, meddai Dr Caroline Hagerman, Cymrawd Arloesi ATiC ac arweinydd y prosiect:  “Wrth siarad â defnyddwyr rydym ni wedi datgelu cynifer o ffyrdd y gallai Concentric helpu cleifion llawfeddygaeth a chlinigwyr.  Rydym ni wedi datblygu cysyniad a fydd yn ein barn ni yn wir yn trawsnewid rhan a rôl cleifion yn eu taith lawfeddygol, yn ogystal â thorri rhwystrau lawr rhwng y clinigwr a’r claf.  Mae’r gwaith hwn yn hanfodol er mwyn gwella cydraddoldeb gofal iechyd, heb sôn am iechyd cyffredinol y poblogaethau lle mae’n cael ei ddefnyddio.  Rydym ni’n falch iawn o’r hyn rydym ni wedi’i gyflawni ac yn ffaelu aros i weld yr effaith ein hun.”

Mae Gwobrau’r Gynau Gwyrdd yn cael eu noddi gan EAUC (Cynghrair Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd mewn Addysg). Hi yw hyrwyddwr cynaliadwyedd prifysgolion a cholegau yn y DU ac mae ganddi aelodaeth o fwy na 200 o brifysgolion, colegau a darparwyr dysgu a sgiliau.  Mae’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gynau Gwyrdd DU ac Iwerddon eleni yn cynrychioli 45 o sefydliadau ac yn arwain y ffordd gyda’u hymrwymiad i’r agenda cynaliadwyedd byd-eang.

Gan adfyfyrio ar gyflwyniadau eleni, meddai Iain Patton, Prif Swyddog Gweithredol, EAUC: “Mae’n deg dweud bod popeth wedi’i droi wyneb i waered eleni.  Ond beth sy’n nodedig, yw’r dyfalbarhad a’r cadernid a ddangoswyd gan ein sector.  Mae derbyn cynifer o geisiadau gan ein cymunedau cynaliadwyedd yn ystod y flwyddyn heriol hon, a darllen eu prosiectau ysbrydoledig yn wir yn galonogol yn y dyddiau ansicr hyn ac mae’n meithrin gobaith am adferiad gwyrdd a dyfodol mwy cynaliadwy. Heddiw rydym yn cyhoeddi enwau’r rhai sydd yn y Rownd Derfynol, ond rydym hefyd yn cymeradwyo pob un o’r ymgeiswyr ac yn eu hannog i barhau ar lwybr cynaliadwyedd sydd bellach yn fwy hanfodol nag erioed.”

Cyhoeddir yr enillwyr yn y Seremoni Wobrwyo a gynhelir ym mis Mawrth/Ebrill 2021.

Two innovative projects from UWTSD’s Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) have been shortlisted for the UK and Ireland Green Gown Awards 2020. Both projects aim to improve patients’ lives with the use of technology.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk