Ewch amdani


09.01.2020

Mae Kayley Williams, sydd wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant mewn Darlunio, yn edrych ymlaen at flwyddyn newydd gyffrous. Mae hi newydd ddarlunio a chyhoeddi ei llyfr cyntaf ac mae ar fin cychwyn ar lyfr dilynol.

Kayley Williams who has published and illustrated her first book

Mae Kayley yn dweud bod y Brifysgol wedi chwarae rhan fawr yn ei llwyddiant wrth gyflawni’i nod i fod yn awdur llyfr cyhoeddedig.  Bellach mae hi’n dymuno rhannu’i thaith entrepreneuraidd â myfyrwyr cyfredol.

Meddai Kayley: “Yn debyg i lawer o ddarlunwyr, roeddwn i wedi gweld cyfran deg o lyfrau plant yn y brifysgol.  Ond wrth ymadael roeddwn i’n dal i fod ag obsesiwn am y teimlad a gewch chi pan ddewch chi ar draws llyfr newydd sy’n eich cyfareddu, sy’n gwneud i chi eisiau ailhyfforddi’ch sgiliau ac yn eich ysbrydoli i dapio i mewn i’ch hunan creadigol.

“Yn 2017, roeddwn i’n crwydro o gwmpas siop lyfrau, yn mynd drwy’r un hen feddyliau o ddweud wrthyf fy hun mor dda y byddai’r darlunwyr hyn yn teimlo bod eu gwaith yn eistedd ar silff, a sut y dylwn i fod yn un o’r rheini, ond doeddwn i ddim, am nad ydw i’n ddigon “lwcus”. Ond stopiais i’n sydyn a chael syniad “go iawn”.  Gan syllu i lawr ar enw’r darluniwr ar y llyfr, sylweddolais i fy mod i’n f’argyhoeddi fy hun fod llwyddiant yn ganlyniad i siawns lwcus, ond mewn gwirionedd, roeddwn i’n ymwybodol nad oedd y gwaith celf hwn wedi’i gyflawni drwy lwc, byddai wedi cymryd sgil a misoedd i’w gwblhau!

“Yn y Brifysgol byddai wedi bod gen i ddigon i’w ddweud petai rhywun wedi dweud wrthyf i fy mod i wedi gwneud yn dda oherwydd “lwc” yn unig.  Byddwn i wedi dweud wrthyn nhw am yr oriau o frasluniau, dwdls a thoriadau o Google a oedd yn sail i’r radd roeddwn i’n ei haeddu!

“Ac felly, rhoddais i’r llyfr yn ôl, tynnu ffotograff o’r silff lyfrau a’i labelu’n ‘NODAU’.

Dywedodd Kaley fod eistedd i lawr i greu ei llyfr cyntaf i blant yn ‘codi ofn’ ac yn ‘naid i’r tywyllwch’.  Ond ychwanegodd: “Roeddwn i’n gwybod bod angen arddangos fy sgiliau, cyrraedd fy nodau ac nad oedd dim i’w golli.”

Ar ôl wyth mis o ymroddiad i’r prosiect, roedd ei llyfr wedi’i gwblhau.  Meddai hithau: “Yn ystod y cyfnod hwn, defnyddiais i sgiliau roeddwn i wedi’u dysgu o fy nghwrs yn y brifysgol a hanfodion lleoli gwrthrychau ar dudalen i greu lluniau a oedd yn llifo ac yn cyfareddu.  Roeddwn i’n gwybod mai ond ychydig o dudalennau bras o destun, a hyd at ddeg braslun roedd eu hangen ar asiantau a chyhoeddwyr i adolygu llyfr i’w gyhoeddi.  Ond roeddwn i mor ynghlwm â’r prosiect a llawn cyffro ynghylch tynged fy llyfr, nid oedd peidio â’i orffen yn llawn yn opsiwn.  Ac felly, ysgrifennais, darlunio ac argraffu pob un o’r 57 tudalen a’u cael nhw wedi’u rhwymo’n daclus i wneud llyfr ffisegol.”

Dywedodd Kayley ei bod, wrth anfon ei sgriptiau allan, yn hollol ymwybodol bod llawer o ddarlunwyr talentog, ac enwog hyd yn oed, yn cael eu gwrthod neu’n waeth byth, yn mynd i’r pentwr ‘Slwtsh’.  

“Dyma pryd mae’ch llyfr mewn limbo, heb ei dderbyn a heb ei wrthod, felly rydych chi’n aros am oes pys am ymateb, os cewch chi un o gwbl,” meddai.

“Roeddwn i eisiau i fy ngyrfa ddechrau ar unwaith! Roeddwn i wedi cael fy ngrymuso ac wedi cael llond bol ar aros.  

Ar ôl anfon allan ddim ond wyth llawysgrif, clywais i o fewn dau fis gan fy nghyhoeddwr presennol gyda’r geiriau hud hynny, “Rydym ni’n credu bod eich llyfr i blant yn haeddu cyfle i gyrraedd darllenwyr cyffredinol ac mae modd cyflawni hyn gyda'r cyfleusterau marchnata y gallwn ni eu darparu.” - Roedden nhw eisiau cyhoeddi fy llyfr!”

Ar ôl adolygu’r contract, edrych ar y breindaliadau a chysylltu ag awduron eraill dan faner Olympia, (y rhan fwyaf o’r rhain drwy’r cyfryngau cymdeithasol), llofnododd Kayley yn y man priodol.

“Cymerodd y broses gyhoeddi o ddod i f’adnabod  i fel awdur a’r hawlfraint a phethau cyfreithiol ynghlwm â’r llyfr lai na blwyddyn i’w cwblhau cyn i fy llyfr gael ei ryddhau,” meddai.  “O fewn mis i fy llyfr gael ei ryddhau, mae ‘The Night of the Space Spud’ bellach ar gael ar bob safle llyfrau da yn cynnwys Waterstones, Amazon, Book Depository a Barnes a Noble UDA. Roeddwn i wedi’i gwneud hi!” 

 

Kayley Williams has published and illustrated her first book

Dywedodd Kayley fod y daith o weithio tuag at ei nod wedi ei haddysgu BOD y dyfodol yr hyn rydych chi’n ei wneud ohono.  Ychwanegodd:  “Cymerodd hi ddegawd bron i mi ddihuno a chofio beth roedd fy nhiwtoriaid wedi’i addysgu i mi, “fod y sgiliau gen i”.  Pan ddechreuais i ysgrifennu fy llyfr, fy nhiwtoriaid o’r Drindod Dewi Sant oedd dau o’r bobl gyntaf i mi ddweud wrthyn nhw.  Roedden nhw bob amser wedi credu ynof fi a f’annog.  Ac roeddwn i’n methu aros i ddweud wrthyn nhw fod eu gwaith addysgu nhw wedi aros gyda mi.  

“Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn wych, ac mae’r daith megis dechrau.  Yn 2020 byddaf i’n gweithio ar ddilyniant i ‘The night of the Space Spud’ ac yn cydweithio gydag awdur arall i ddarlunio’i lyfr i blant hefyd.  Rydw i hefyd wedi cael y pleser o weithio ar ddyluniadau creadigol gydag ‘Achub y Plant’ ar eu cystadleuaeth ‘Dwedwch stori wrthym ni’.

“Felly, i unrhyw un sy’n meddwl am fynd yn ddarluniwr llwyddiannus, yn sicr nid yw’n ymwneud â ‘lwc’. Mae’n ymwneud ag ymroddiad a hunangred ddiysgog.  Rydym ni’n byw mewn byd lle mae pawb yn mynd yr ail filltir, felly ewch yr ail filltir honno A hanner arall! Gallaf i eich sicrhau chi y bydd llawer llai o dorf yno.”

Meddai Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol mewn Addysg Fenter yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae Kayley yn cyfleu i’r dim y math o feddwl rydym ni’n ei ddathlu yn y Drindod Dewi Sant, lle mae dychmygu dyfodol, ac wedyn mynd amdano, oll yn rhan o fod yn fentrus.  Fel y dywed Kayley, nid yw bod yn artist creadigol ardderchog yn ddigon, rhaid i chi fod yn greadigol o ran dod o hyd i’ch rolau’ch hun yn y dyfodol a sut i’w cyflawni hefyd.  Mae ein darlithwyr yma yn gwybod hyn, sef pam mae hi mor wych darllen sut mae eu cyfraniadau hwythau wedi helpu i’w harwain hi i lwyddo.

UWTSD Illustration graduation Kayley Williams has written, illustrated and published her first book

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk