Gorau’r DU ar y Ffordd i Shanghai


15.01.2020

‘Elit medrus i helpu i weddnewid hyfforddiant addysg dechnegol’

Llongyfarchiadau i un o Brentisiaid Gradd Peirianneg Meddalwedd Y Drindod Dewi Sant, Zack Evans, a fydd yn ymuno â 137 o brentisiaid a myfyrwyr yn rhaglen dalent WorldSkills UK yn y ‘gemau olympaidd sgiliau’ yn Shanghai, Tsieina yn 2021.

Zack Evans, who won a silver medal at WorldSkills in Birmingham, with Andrew and Gwyn

Gwnaed y cyhoeddiad yr wythnos hon gan yr elusen addysg a sgiliau sy’n rheoli cynrychiolaeth y DU yn y ‘gemau olympaidd sgiliau’, sef WorldSkills fel y'i gelwir yn swyddogol, a eglurodd hefyd ei huchelgais dros y degawd nesaf i ddefnyddio ei chyfranogiad parhaus yn y digwyddiad byd-eang hwn i ddod ag arloesedd yn ôl o brif economïau eraill y byd i’r DU i helpu i greu system sgiliau o safon fyd-eang i gefnogi twf economaidd, cynhyrchiant a chystadleurwydd.

Zack, prentis blwyddyn gyntaf ar y radd Peirianneg Meddalwedd sy’n gweithio i Inngot Ltd yng nghanol dinas Abertawe, oedd yn cynrychioli’r Brifysgol ynghyd â  Paul Lawrence a James Dunhill yn nigwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf y DU, WorldSkills Finals, a gynhaliwyd ar 21-23 Tachwedd yn NEC Birmingham - ac enillodd fedal arian.

Dros y tridiau, cynhaliwyd cystadlaethau mewn 70 o wahanol sgiliau ar draws y diwydiannau Digidol, Technoleg, Peirianneg, Adeiladu a Lletygarwch, a bu rhaid i bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol gyflawni tasg neu gyfres o dasgau a osodwyd yn eu maes sgiliau priodol, o fewn cyfnod penodol ac o flaen dros 70,000 o ymwelwyr yn y digwyddiad.

Nod Wordskills UK yw prif ffrydio rhagoriaeth mewn addysgu, hyfforddiant ac asesu i’w derbyn gan y bobl ifanc yn nhîm elit Worldskills UK a gyhoeddwyd yr wythnos hon, felly gall mwy a mwy o bobl ifanc o bob cwr o’r DU elwa hefyd o ddulliau hyfforddi sydd o safon fyd-eang.

Mae ganddo gwmpas byd-eang a thros 80 o wledydd a rhanbarthau’n cymryd rhan yn y digwyddiad, ac mae hyn yn galluogi Wordskills UK i fanteisio ar waith arloesi o bob cwr o’r byd. Trwy ei raglen Labordy Cynhyrchiant, cyhoeddodd WorldSkills UK ei fod yn ceisio gweithio gyda phartneriaid mewn addysg, hyfforddiant a busnes i ddefnyddio’r canfyddiad hwn i brif ffrydio arfer gorau'r byd er mwyn cynyddu’r safonau mewn hyfforddiant bob dydd i lefelau byd-eang. Mae’n credu y bydd y ffocws hwn ar ragoriaeth yn ysbrydoli rhagor o bobl ifanc, o bob cefndir, i gyflawni phrentisiaethau ac addysg dechnegol yn llwybr dethol at lwyddiant iddynt a’u cyflogwyr. 

Meddai Dr Neil Bentley-Gockmann OBE, Prif Swyddog Gweithredol, WorldSkills UK: “Mae’n anhygoel gweld criw mor gryf o bobl ifanc a phob un yn anelu at gynrychioli’r DU ar lwyfan y byd yn Shanghai.

“Byddan nhw’n hedfan y faner i’r DU, gan ddangos i weddill y byd ein bod ni’n datblygu’r sgiliau o ansawdd uchel sydd eu hangen i’n helpu ni i fasnachu’n rhyngwladol a denu buddsoddiad mewnol ar draws y DU yn ei chyfanrwydd er mwyn creu a chynnal swyddi. Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i ni fuddsoddi mewn rhagoriaeth ym maes hyfforddi ar gyfer y genhedlaeth nesaf os ydym i barhau’n gystadleuol yn fyd-eang a helpu i greu economi lewyrchus.

Llongyfarchiadau i bawb ar Raglen Dalent WorldSkills UK, y rhain, heb os, yw doniau disglair eu cenhedlaeth nhw ac fe ddylen nhw helpu i ysbrydoli pobl ifanc a rhieni ym mhob man – gan droi snobyddiaeth alwedigaethol ben i waered – gan ddangos bod dewis gyrfa dechnegol yn llwybr clir i lwyddiant yn y gwaith a bywyd.”

Bellach bydd prentisiaid a myfyrwyr ar Raglen Dalent WorldSkills UK yn treulio’r 18 mis nesaf yn cael hyfforddiant. Mae hyn wedi ei drefnu o gwmpas eu hymrwymiadau astudio cyn iddynt wynebu’r prawf dethol terfynol y flwyddyn nesaf i sicrhau lle yn y tîm a fydd yn cynrychioli’r DU yn WorldSkills Shanghai 2021.

Meddai Bridget Moseley, Pennaeth Uned Brentisiaethau’r Drindod Dewi Sant: “Am newyddion anhygoel! Rwy’n falch dros ben fod galluoedd Zack wedi cael eu cydnabod ar y lefel hon a’i fod wedi cael y cyfle i’w harddangos ar lwyfan y byd.”

Meddai Barry Liles, Pro Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Brifysgol wrth ei bodd fod Zack wedi cael ei ddewis i gystadlu am le yn Nhîm y DU ar gyfer Shanghai yn 2021. Bellach byddwn yn gwneud ein gorau i gefnogi Zack yn ystod y cyfnod datblygu hwn, gan weithio gyda WorldSkills UK a’r Prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru. Mae llwyddiant Zack yn dangos pwysigrwydd llwybr sgiliau galwedigaethol sy’n bodoli yn y rhanbarth lle mae dechrau eu hastudiaethau mewn coleg addysg bellach, sef Grŵp Coleg Castell-nedd-Port Talbot yn achos Zack, a llwybr lleol i addysg uwch yn datblygu pobl ifanc sy’n gallu cystadlu ar lwyfan y byd a rhagori yn eu galwedigaeth.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk