MADE Cymru yn hybu ei arbenigedd mewn peirianneg glyfar diolch i benodiad newydd


21.09.2020

Mae Dr Akash Gupta (PhD) wedi ymuno â thîm MADE Cymru fel Swyddog Ymchwil ar gyfer y prosiect Peirianneg Dylunio Uwch (ADE).  Bydd yn benodol gyfrifol am ddarparu atebion peirianyddol deallus i fusnesau bach a chanolig eu defnyddio i lywio eu ffordd drwy Ddiwydiant 4.0.

Dr Akash Gupta (PhD) has joined the MADE Cymru team as a Research Officer for the Advanced Design Engineering (ADE) project. He will be specifically responsible for providing smart engineering solutions for SMEs to use to navigate their way through Industry 4.0.

Mae Akash yn beiriannydd awyrofod gydag arbenigedd deuol mewn dadansoddi rhifiadol cyfrifiadurol a thechnoleg rocedau a’r gofod. Ar ôl gweithio am flwyddyn mewn Ymchwil a Datblygu ar gyfer cwmni olew a nwy, penderfynodd Akash fynd ar drywydd doethuriaeth mewn peirianneg fecanyddol. Ymunodd â Chanolfan Gweithgynhyrchu Arbrofol ac Arloesol Cymru fel ymchwilydd doethurol, lle bu'n gweithio am dair blynedd i liniaru'r risg sy'n gysylltiedig â mewnblaniadau meddygol pwrpasol 3D wedi'u hargraffu drwy ddefnyddio technegau ystadegol ar y cyd â dadansoddiad rhifiadol.

Dywedodd Akash am ei rôl newydd, "Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn is-set amlddisgyblaethol sy'n tynnu gwahanol ffrydiau peirianneg yn un. Nid yw peirianneg am yn ôl, technegau dylunio algorithmig gan ddefnyddio VR/AR, dysgu peirianyddol, AI ac ati yn bethau’r dyfodol mwyach. Maen nhw’n integreiddiol ac yn cael eu cymhwyso mewn rhaglenni go iawn ar hyn o bryd. Felly, mae'n bwysig iawn i beirianwyr yn y dyfodol fod yn dda, os nad y gorau, mewn sawl disgyblaeth ar yr un pryd i ddatrys problemau yn y byd sydd ohoni. Mae MADE Cymru nid yn unig yn darparu'r atebion peirianneg deallus hyn i fusnesau bach a chanolig ond hefyd yn addysgu mentrau ar sut y gallan nhw integreiddio Diwydiant 4.0 yn eu hateb(ion) presennol. Rwy'n credu fel peiriannydd sydd â phrofiad ym maes awyrofod, meddygol ac olew a nwy, bod hyn yn rhoi cyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau ymhellach mewn amrywiol feysydd eraill."

Meddai Lloyd Stoker, Cyfarwyddwr Technegol MADE Cymru, ''Mae'n bleser croesawu Akash i dîm MADE Cymru. A minnau wedi gweithio ochr yn ochr ag ef dros gyfnod ei PhD gallaf gadarnhau y bydd yn dod â sgiliau unigryw i'r prosiect ADE. Mae Akash yn beiriannydd talentog, manwl sy'n rhagori mewn dadansoddi cyfrifiadurol a bydd yn cyfoethogi arlwy'r rhaglen yn sylweddol.''

Y tu allan i'r gwaith, mae Akash wrth ei fodd â chwaraeon, yn enwedig criced, pêl-droed, tenis bwrdd, pêl-fasged, sboncen a thennis. Mae hefyd yn mwynhau teithio ac astudio diwylliant ac amrywiaeth ledled y byd. Mae tîm MADE Cymru hefyd wedi sylwi fod Akash yn gogydd talentog - ac maen nhw'n edrych ymlaen at gael profi ei ddanteithion!

Mae MADE Cymru yn gyfres o dair rhaglen sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 gydag ymchwil a datblygu cydweithredol a gwella sgiliau. Mae wedi'i ariannu'n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae prosiect ADE yn cynnig cyfle i fusnesau gweithgynhyrchu bach a chanolig ledled Cymru gydweithio ag arbenigwyr i gael gafael ar dechnolegau, technegau, deunyddiau a sgiliau gweithgynhyrchu uwch er budd eu cwmni. Mae'r tîm yn gweithio ochr yn ochr â busnesau i chwilio am ffyrdd newydd arloesol o ddatblygu a gweithgynhyrchu cynhyrchion newydd ac i ddarganfod a gweithredu prosesau newydd.

I gael gwybodaeth am sut y gall MADE Cymru helpu llywio eich busnes chi trwy Ddiwydiant 4.0, cysylltwch â ni isod neu anfonwch e-bost at MADE@uwtsd.ac.uk