Myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio ar gynhyrchiad theatr ddigidol


11.06.2020

Mae myfyriwr ar y cwrs Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio’n ddiweddar ar gynhyrchiad theatr ddigidol arloesol gyda dau gwmni theatr cenedlaethol Cymru.

Macx Roche

Macx Roche.

Penodwyd Macx Roche, myfyriwr ar ei flwyddyn olaf yn y Drindod Dewi Sant yn Rheolwr Llwyfan Technegol ar y comisiwn digidol Fy Ynys Las gan Eddie Ladd – cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales a BBC Arts.  Dangoswyd Fy Ynys Las, a berfformiwyd yn Gymraeg, am y tro cyntaf ar-lein ar 20 Mai ac mae bellach ar gael i’w wylio ar YouTube.

Hudwyd cynulleidfaoedd gan y cynhyrchiad a gafodd ei ganmol am fod yn brofiad cyfareddol, amlgyfrwng a phersonol.  Fe’i ysgrifennwyd a’i berfformio gan yr artist a’r berfformwraig arobryn Eddie Ladd ac mae’n canolbwyntio ar symud gartref yn ystod y cyfnod clo i fyw gyda’i mam ar y fferm lle cafodd ei magu – Maesglas. Ym mhob twll a chornel o’r llecyn rhyfeddol hwn – y ffermdy, y beudy, y clôs a’r tŷ tato – mae Eddie yn ail-ymweld â hanes y teulu, straeon y gymuned leol, ac atgofion am ei gyrfa hir ac amrywiol ei hun.

“Mae gweithio ar y prosiect hwn heb os wedi bod yn brofiad sydd wedi agor fy llygaid,” meddai Macx. “Ar brosiectau blaenorol, roeddwn i wedi gweithio gyda chriw o bobl greadigol – cyfarwyddwyr, ymarferwyr creadigol, ac actorion - ond  gyda ‘Fy Ynys Las’, Eddie Ladd oedd y cyfarwyddwr, y crëwr a’r cyflwynydd / actor. I mi, roedd hwn yn ddynameg gweithio newydd.

“Gyda’r cymhlethdodau ychwanegol yn sgil y ‘cyfnod clo’, roedd yr holl gyfathrebu’n ddigidol.  Roedd yna gyswllt ‘wyneb yn wyneb’, ond trwy gynadleddau fideo. Mae gweithio o gartref hefyd yn rhywbeth rydw i wedi gorfod dod yn gyfarwydd ag ef!” ychwanegodd Macx.

Trwy gydol eu tair blynedd yn y Drindod Dewi Sant, mae myfyrwyr y rhaglen Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn cael ystod o gyfleoedd sy’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol iddynt i lwyddo yn y diwydiant cystadleuol hwn ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd iddynt ddatblygu a thyfu yn eu priod feysydd.  Mae Macx yn sicr yn teimlo ei fod wedi elwa o amrywiaeth o brofiadau sydd wedi caniatáu iddo wneud cynnydd a chael gwaith ar brosiect mor gyffrous.

“Pan ofynnir y cwestiwn i mi a yw fy ngradd wedi fy helpu, fy ateb bob tro yw ydy, heb os nac oni bai,” meddai Macx wedyn. Ni allaf ganmol fy nghwrs ddigon – fy narlithwyr a’r profiadau rydw i wedi’u cael drwy gydol fy nhair blynedd. Mae’r cwrs hwn wedi rhoi llawer o hyder i mi yn fy ngalluoedd, nid yn unig wrth weithio ym myd y theatr, ond yn gyffredinol.

“Gwnaeth y sgiliau yr oeddwn wedi’u datblygu trwy gydol fy amser yn y Drindod Dewi Sant fy helpu yn bendant wrth i mi weithio ar y Prosiect Comisiwn Digidol hwn – y gallu i weithio o fewn amserlen dynn; gallu cyfathrebu rhwng adrannau; datrys problemau a gallu defnyddio fy sgiliau technolegol niferus.”

Roedd Angharad Mair Davies, Pennaeth Cynhyrchu gyda Theatr Genedlaethol Cymru yn hapus iawn fod Macx yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn.

“Mae’n wych gallu cyflogi Rheolwr Llwyfan lleol sy’n Gymro Cymraeg ar ein comisiynau digidol. Mae Macx yn aelod uchel ei barch o’n tîm cynhyrchu, ac mae’n rheoli’r cynyrchiadau o’i gartref ei hun. Mae’r cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn amlwg wedi paratoi Macx at weithio fel ymarferydd proffesiynol yn y diwydiant.”

Mae’r radd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr a gynigir ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn rhaglen ymarferol a luniwyd i adeiladu ar sylfaen eang o sgiliau cynhyrchu, gan gynnwys cynhyrchu perfformiadau a digwyddiadau.

Mae’r cwrs yn galluogi myfyrwyr i archwilio, dylunio a chreu gwaith newydd cyffrous ochr yn ochr ag ymarferwyr proffesiynol y diwydiant a’i brif egwyddor yw datblygu myfyrwyr i fod yn fedrus mewn mwy nag un maes fel eu bod yn barod i ymwneud â’r sector perfformio ehangach – rhywbeth y mae Macx yn bendant wedi elwa ohono.

Trwy gydol y radd, ceir hyblygrwydd i ganiatáu i fyfyrwyr arbenigo ac archwilio eu llwybr eu hunain gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd lleoliad gwaith i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn ennill y profiad sy’n ofynnol a’r gefnogaeth sydd ei hangen i’w helpu wrth iddynt fentro i fyd gwaith.

“Lleoliadau gwaith yw’r hyn sy’n gwneud ein cwrs yn werthfawr gan fod gennym nifer o gysylltiadau o fewn y diwydiant theatr ac adloniant,” eglura Dave Atkinson, darlithydd mewn Dylunio a Chynhyrchu Theatr.

“Pan ddechreuodd y cyfnod clo, y peth olaf roeddwn i’n ei ddisgwyl oedd cyfle am leoliad gwaith. Syndod felly oedd gweld, gyda’r BBC, Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales yn cynnig comisiynau digidol, fod yna gyfle i fyfyriwr weithio ar gynhyrchiad fel rheolwr llwyfan technegol mewn ymateb uniongyrchol i’r cyfnod clo,” meddai Dave.

“Yr hyn sy’n glod i’r cwrs, yn fy marn i, yw bod cwmnïau’n dod atom ni ar gyfer lleoliadau myfyrwyr, nid yn unig y brifysgol yn estyn allan i’r diwydiant, oherwydd maen nhw’n gwybod mai’r safon a gynhyrchir gennym ni yw’r hyn sydd ei angen yn y gweithle.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk