Penodi’r Athro Wendy Dearing yn bennaeth newydd yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd


17.09.2020

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyhoeddi penodiad yr Athro Wendy Dearing yn Bennaeth newydd yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is pleased to announce the appointment of Professor Wendy Dearing as the new Head of the Institute of Management and Health.

Bu’r Athro Dearing yn Bennaeth Datblygu Gweithlu a Chyfundrefnol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) swydd y bu ynddi ers wyth mlynedd. Bu’n offerynnol wrth ddatblygu Athrofa Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), sef partneriaeth rhwng NWIS a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn gyd-arweinydd WIDI, fe greodd a gweithredodd y cymwysterau Prentisiaethau Gwybodeg Iechyd sy’n cynnwys lefel 3, 4 a phrentisiaethau gradd TGCh yn ogystal â chreu cyfleoedd i staff NWIS ymgymryd â DPP drwy gyswllt Y Drindod rhwng diwydiant a byd addysg. Mae hi wedi chwarae rhan allweddol o fewn Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu Gwybodeg Iechyd.

Gyda chefndir mewn nyrsio, mae’n meddu ar MSc mewn Newid ac Arloesi a chafodd ei hethol yn Athro Arfer mewn cydnabyddiaeth o’i harbenigedd a’i gwybodaeth wrth eirioli arloesi o fewn y sector iechyd a gofal.  Mae ei rôl o fewn NWIS yn cynnwys strategaeth gweithlu; cynllunio gweithlu; recriwtio a chadw'r gweithlu; cydnabyddiaeth broffesiynol a chofrestru; addysg a hyfforddiant; llwybrau gyrfa a DPP.

Hi yw Cadeirydd Iechyd BCS Cymru ac Is-gadeirydd Proffesiynoldeb Bwrdd Gweithredol Iechyd a Gofal BCS DU-gyfan ac mae’n aelod o fwrdd Fed-IP, ac mae hi hefyd yn frwd dros ddatblygu “cenhedlaeth nesaf” rheolwyr iechyd a gofalwyr.

Cyn symud i Gymru roedd yn Gyfarwyddwraig Gwasanaethau Corfforaethol gwasanaeth Gwybodeg Iechyd Sussex (Sussex HIS) a meddodd ar nifer o rolau gydag ysbytai acíwt Sussex o fewn dysgu a datblygu. Hefyd, roedd yn Llywodraethwr etholedig City College Brighton and Hove Further Education College yn gyfrifol am gylchoedd gwaith arweinyddiaeth, datblygu sefydliadol a TGCh.

Dywedodd yr Athro Dearing: “Rwy’n falch iawn o fod yn ymgymryd â rôl Pennaeth yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd ac yn edrych ymlaen i weithio o fewn yr Athrofa a’r Brifysgol ehangach i ddatblygu ein portffolio cyfredol er mwyn creu rhaglenni arloesol a chyfleodd ymchwil.”

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol: “Rwy’n falch iawn o gael croesawu’r Athro Dearing i’r Brifysgol ac edrychaf ymlaen at gydweithio gyda hi yn y misoedd sydd i ddod i ddatblygu cynnig academaidd y Brifysgol.  Mae hwn yn benodiad strategol allweddol i’r Brifysgol gan alluogi i’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd adeiladu ar ei bortffolio presennol a datblygu ystod o raglenni arloesol, yn cynnwys cyrsiau byrion ac wedi’u teilwra, ynghyd â chapasiti ymchwil ym maes gwybodeg iechyd."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk