WYTHNOS PRENTISIAETHAU 2021


03.02.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Wythnos Prentisiaethau (Chwefror 8 i 14) drwy rannu straeon ein prentisiaid gwych sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Rhaglen Prentisiaid yng Nghymru.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is celebrating Apprenticeship Week (February 8 to 14) by sharing the stories of our wonderful apprentices who have contributed to the success of the Apprenticeship Programme in Wales.

Mae gan Y Drindod Raglen Prentisiaethau Gradd, gan weithio mewn partneriaeth gyda busnesau Cymru i greu ffrwd o dalent ac arfogi gweithluoedd y dyfodol â’r sgiliau addas i sicrhau bod Cymru’n parhau’n gystadleuol ar raddfa fyd-eang.

Drwy ddod â phrentisiaid, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr at ei gilydd, mae Wythnos Prentisiaethau’n amlygu’r gwaith a wneir ar draws y gymuned prentisiaethau i hyrwyddo prentisiaethau a’u heffaith gadarnhaol ledled Cymru.

Fel arfer mae Prentisiaethau Gradd Y Drindod, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, yn rhedeg dros 4 blynedd gyda hyfforddiant y tu allan i’r swydd yn cael ei gyflwyno mewn diwrnodau rhyddhau ar gampws Abertawe’r Brifysgol. Efallai y gall y sawl sydd â dysgu a / neu brofiad blaenorol gwblhau’r rhaglen mewn llai o amser.

Caiff prentisiaid gefnogaeth drwy gydol y rhaglen gan Swyddog Cyswllt sy’n ymweld â’u gweithle’n rheolaidd, gan ddarparu cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a dysgu yn y gweithle.

Mae’r Brifysgol yn cynnig Prentisiaethau Gradd yn y meysydd canlynol:

 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Peirianneg
 • Peirianneg Meddalwedd
 • Gwyddor Data
 • Seiber Ddiogelwch a Rhwydweithiau
 • Ordnans, Arfau a Ffrwydron

Caiff y rhaglenni eu cyllido’n llawn gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu bod cyflogwyr yn gallu:

 • Cynllunio at y dyfodol drwy godi sgiliau eu gweithlu presennol
 • Recriwtio’r bobl iawn
 • Cynnig dilyniant i Brentisiaid sydd newydd gymhwyso

Mae’n nhw’n galluogi cyfranogwyr i:

 • Ennill arian wrth ddysgu.
 • Dysgu a datblygu sgiliau ymarferol ar lefel uchel.
 • Magu hyder yn yr amgylchedd gwaith.

Gall astudio theori ar gwrs prifysgol fod yn hynod o werthfawr yn y byd real, fel y dangosodd Sam Jackson, Prentis Gradd Ddigidol Datblygu Meddalwedd y Cwmwl yn ddiweddar yn ei swydd yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Mae Sam yn swyddog desg i’r ymddiriedolaeth, sydd bron â bod yn barod i lansio Desg Gwasanaeth Digidol newydd i helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

“Rwyf i wedi gallu rhoi’r theori roeddwn i’n ei ddysgu yn y modiwl L4, Seiber Ddiogelwch a Rhwydweithio, ar waith yn ymarferol. Rwy’n gweld y brentisiaeth hon fel cyfle perffaith i roi sylfaen i fi allu mynd â fy ngyrfa yn ei blaen. Mae Gwasanaethau Digidol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ymrwymo i addysg, dysgu a datblygu ac rwyf i’n frwd dros y cyfle i ddysgu a gwella fy ngwybodaeth.”

Dywedodd Bridget Moseley, pennaeth uned prentisiaethau Y Drindod: “Mae Rhaglen Prentisiaethau Gradd y Brifysgol yn cynnig hyfforddiant ansawdd uchel, sector-benodol i gyflogwyr allu codi sgiliau eu gweithlu presennol, helpu i recriwtio’r bobl iawn a hefyd maen nhw’n cynnig cyfleoedd dilyniant i brentisiaid sydd newydd gymhwyso. I unigolion, maen nhw’n cynnig llwybr amgen wedi’i gyllido’n llawn i addysg uwch sy’n sicrhau eu bod yn gallu ennill arian wrth ddysgu sgiliau ymarferol ar lefel uwch.”

Dywedodd Barry Liles, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) Y Drindod: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym ni’n cydnabod y manteision enfawr i’n myfyrwyr ac i gyflogwyr y gellir eu cyflawni drwy Brentisiaethau Gradd. Maen nhw’n hynod o werthfawr i baratoi myfyrwyr â sgiliau a gwybodaeth ar gyfer eu sector penodol yn y diwydiant – gan ddefnyddio cyfuniad o arbenigedd i godi sgiliau’r ffrwd o dalentau i gyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym ni am sicrhau bod pob prentis sy’n cerdded drwy ein drysau’n gadael gyda set o sgiliau am oes.”

Swyddog Datblygu Meddalwedd yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yw Ben Atkins. Dywedodd: “Mae astudio Prentisiaeth Gradd wedi bod yn fanteisiol iawn i fi a fy ngyrfa. Hyd yma, rwyf i wedi dysgu cymaint o sgiliau gwerthfawr rwyf i wedi gallu eu cymhwyso yn fy rôl yn y gwaith ac mae hyn nid yn unig wedi gadael i fi symud ymlaen yn y sefydliad ond hefyd wedi rhoi mwy o hyder i fi o ddydd i ddydd yn fy swydd. Byddwn yn cynghori unrhyw un sydd mewn sefyllfa i gofrestru ar y cynllun Prentisiaethau Gradd i wneud hynny nid yn unig i ddatblygu’r sgiliau arbenigol yn y llwybr gradd ond hefyd i ddysgu am rai o’r meysydd TG ehangach a meysydd arbenigol eraill y gellir eu hystyried. I unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu gradd mewn TG neu hyd yn oed sydd ar fin ei dechrau, byddai’r Brentisiaeth Gradd ddigidol yn gyfle gwych.”

WIDI apprentices have played a crucial role in supporting the work of NWIS during the COVID-19 pandemic.

Peiriannydd Cymorth Digidol TGCh yng Nghyngor Sir Gâr yw Emma Williams. Dywedodd: “Rwyf i wedi gweithio mewn TG ers 17 o flynyddoedd, yn bennaf ym maes Caffael TG, yna symud i swydd Peiriannydd Cymorth Digidol yn y Tîm Cyflenwi Gwasanaethau yn 2017. Bu gen i ddiddordeb mewn Diogelwch TG ers rhai blynyddoedd, felly pan gefais gyfle i ymgeisio am y Brentisiaeth Gradd Ddigidol mewn Rheoli Seiber Ddiogelwch, bachais ar y cyfle.

“Gan nad oeddwn wedi astudio ers mwy o flynyddoedd nag yr hoffwn gyfaddef, roeddwn yn bryderus i ddechrau, ond rwyf i wedi gweld fy hyder yn cynyddu ac yn mwynhau fy mlwyddyn gyntaf yn fawr. Mae’n gallu bod yn anodd weithiau ac fe gymerodd rai wythnosau i fi ddod i drefn. Mae dysgu ymdopi â gwaith, bywyd teuluol a’r brifysgol yn bendant wedi golygu defnydd da o fy sgiliau trefnu.

“Mae’r darlithwyr yn hynod o gyfeillgar, yn agos atoch ac ar gael os oes gennych chi gwestiynau neu ymholiadau. Mae fy nghyd-fyfyrwyr yn dod ymlaen yn dda, a gan fod pawb yn yr un sefyllfa, mae’n gallu bod yn braf gwybod bod yna bobl sy’n deall, y gallwch chi siarad â nhw.

“Mae rhai elfennau o’r modiwlau rwyf i wedi’u dysgu wedi’u rhoi ar waith eisoes yn fy mywyd gwaith. Bydd y sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau y byddaf yn eu cael dros y 3.5 blynedd nesaf yn fuddiol i fi ac i fy nghyflogwyr nawr ac yn y dyfodol. Rwyf i’n ddiolchgar iddyn nhw am fy nghefnogi a fy annog gyda fy natblygiad proffesiynol parhaus.”

Dadansoddwr Cymorth a Busnes gyda Gwybodeg GIG Cymru yw Katie Rees. Dywedodd: “Ers dechrau fy Ngradd Prentisiaeth Ddigidol, yn canolbwyntio ar Wyddor Data, rwyf i wedi cael cyfle i ddatblygu gwefan, gwella fy nealltwriaeth o rwydweithiau, ac wedi dechrau fy nhaith yn y byd rhaglennu. Fel Dadansoddwr Busnes, mae cael cipolwg ar gronfeydd data perthynol, a’r gwaith peirianneg a wneir yng nghamau cyntaf dylunio system wedi bod yn fanteisiol. Er nad yw’r holl fodiwlau’n ymwneud yn uniongyrchol â fy rôl bresennol, mae’r brentisiaeth yn gadael i fi weld fy nghryfderau a fy ngwendidau, sy’n gallu cyfrannu at ddatblygu mewn llwybr gyrfa addas. Gan fy mod wedi dechrau yn NWIS heb gefndir technegol, mae’r Radd Prentisiaeth Ddigidol wedi rhoi hwb enfawr i fy hyder yn fy rôl ac yn gadael i fi gael gwell perthynas gyda datblygwyr ac aelodau eraill o fy nhîm. Mae Y Drindod wedi fy nghefnogi’n llawn drwy gydol y brentisiaeth.”

Dywedodd Faith Over, Arweinydd Gwelliant Parhaus yn Eaton: “Mae fy nghefndir addysgol yn draddodiadol wedi bod yn yr hyn a ystyrir yn sgiliau a phynciau ‘meddal’ - yn bennaf rheoli busnes. Pan ddechreuais fy rôl mewn cyfleuster gweithgynhyrchu, siaradwyd am lawer o gysyniadau peirianneg a’u crybwyll yn ddyddiol fel pe baent yn synnwyr cyffredin syml ac yn aml roeddwn i’n ei chael yn anodd dilyn rhai sgyrsiau. Cafodd hyn effaith negyddol ar fy hyder oherwydd pan oedd rhywun yn ceisio esbonio cysyniad i fi, byddai’r esboniad yn rhy fyr i mi allu ei ddeall yn llawn. Roeddwn i’n teimlo’n annigonol a byddwn yn ceisio osgoi rhoi unrhyw fewnbwn neu awgrymiadau rhag ofn y byddwn yn edrych fel ffŵl. Ers dechrau’r Rhaglen Prentisiaeth Gradd, mae pethau wedi newid; mae cyflawni 87% yn fy arholiad cyntaf wedi fy helpu i sylweddoli fy mod yn fwy abl nag oeddwn i’n credu ar un adeg. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu fy ngwybodaeth ac arwain sgyrsiau y byddwn i ar un adeg yn bryderus cyfrannu atyn nhw hyd yn oed.”

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/prentisiaethau/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk