Myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb a Thecstilau Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda'r artist Jan Koen Lomans.


11.11.2021

Mae artist o'r Iseldiroedd ac Athro Ymarfer y Brifysgol, Jan Koen  Lomans, wedi cysylltu â detholiad o fyfyrwyr a graddedigion o'r cwrs BA Dylunio Patrymau Arwyneb a Thecstilau yng Ngholeg Celf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  er mwyn cymryd rhan mewn cydweithrediad artist, gan ail-weithio ei archif o dapestrïau wedi'u gwehyddu a chreu arddangosfa.

Daeth y prosiect 'Dirwedd' a ysbrydolwyd gan lan môr lleol Bae Caswell  yn gasgliad o dapestrïau. Mae hyn yn cynnwys un darn mawr sy'n dangos golygfa o donnau'n taro yn erbyn creigiau wedi eu gorchuddio â chregyn môr a thir mynyddig gan raeadru yn y cefndir, a phedwar tapestri ategol wedi'i ysbrydoli gan y dŵr a'r tonnau'n unig, wedi'u saernïo'n ofalus o ymylon wedi'u gwneud â llaw, darluniau wedi'u hargraffu drwy sgrin a rhai ffoil a phwyth llaw.

Meddai Emily Kavanagh, myfyriwr trydedd flwyddyn: "Roedd y cyfle gwych hwn gan Jan Koen  Lomans  yn caniatáu i ni weithio’n dîm lle gwnaethom greu darn tapestri syfrdanol. Daeth yr elfennau naturiol drwodd gyda harddwch tirwedd Cymru. Daethom ar draws heriau wrth bwytho'r ffabrig oherwydd ei bwysau a'i drwch. Fodd bynnag, drwy weithio drwy'r haenau o ffabrig a dyfalbarhau drwy'r rhwystrau hyn, llwyddwyd i greu darn hardd. Roedd y ffabrig yn byw mewn gwifren aur ac edau a oedd yn galluogi ein creadigrwydd i ffynnu pan ddaeth i ail-greu'r ffabrigau."

Ychwanegodd Gemma Yeomans, myfyriwr yn ei blwyddyn olaf: "Wrth archwilio'r ffabrigau, dyma ni’n darganfod fod y deunyddiau'n gweddu’n berffaith i fale arfordirol a'n harweiniodd i benderfynu creu cyfres o ddarnau tecstilau sy'n dathlu ein Bae Caswell lleol. Drwy wahanol brosesau pwyth, trin ffabrig ac argraffu, cafodd gwaith ei greu a oedd yn cyfleu munudau o'r morlun fel y tonnau'n taro yn erbyn y creigiau a oedd wedi eu gorchuddio â chregyn môr a'r olion ewyn môr a adawyd ar hyd y lan. Roedd hwn wedi yn gyfle gwych ac roedd hi’n anrhydedd i mi gael bod yn rhan ohono. Roedd yn gyffrous ac yn heriol gweithio gyda deunyddiau anghyfarwydd, roedd yn arbennig o ddiddorol wrth ddadadeiladu'r gwehyddu a dod o hyd i haenau cudd o liw o dan yr wyneb. Fe wnes i hefyd fwynhau gweithio'n agos gyda chyfoedion, graddedigion SPT a Jan Koen Lomans oherwydd bod cael fy amgylchynu gan gymaint o feddyliau creadigol yn addysg anhygoel!"

Ar ôl i'r tîm greu'r arddangosfa, cafodd tri aelod o'r grŵp gyfle i deithio i'r Iseldiroedd i helpu i sefydlu a gweld yr arddangosfa derfynol a gynhaliwyd yn ŵyl gelf a natur RE_NATURE yn Hertogenbosch. Roedd yn brofiad gwych iddynt, ac roeddent wrth eu bodd yn cael eu dangos a bod yn rhan o ffordd newydd o weithio.  Bydd yr arddangosfa hefyd yn cael ei dangos yn nigwyddiad Stiwdio Agored Jan  yn Utrecht yn y mis nesaf, ac yn Oriel Rademakers Amsterdam yn y dyfodol.

Esboniodd Alanis Bailey, myfyriwr 4edd flwyddyn ar hyn o bryd: "Rhoddodd hwn gyfle i mi weithio ar brosiect cydweithredol ar raddfa ehangach a oedd yn caniatáu i mi weithio'n rhyngwladol. Mae hynny'n agor  posibiliadau newydd i mi gysylltu â chydweithredwyr posibl i gydweithio â nhw’n rhithiol yn y dyfodol. Helpodd fi hefyd i sylweddoli y galla i ailgyfeirio ac ailgylchu hen waith celf a chreu rhywbeth hollol wahanol. Roeddwn i wrth fy modd gyda'r cyfle i ddod ag ychydig o Gymru i'r Iseldiroedd hefyd yn ein darnau a ysbrydolwyd gan Fae Caswell.

Soniodd Freya Booth, myfyrwraig arall yn y drydedd flwyddyn:  "Roeddwn i mor hapus o gael cais i fod yn rhan o gyfle mor newydd, gan gydweithio ag artist sefydledig. Er bod y deunyddiau'n newydd i mi, cefais fy nghyffroi gan yr her o weithio mewn arddull newydd sbon na fy ngwaith personol fy hun wrth i mi hefyd weithio gyda phobl nad wyf wedi gweithio gyda nhw o'r blaen. Roeddwn i wrth fy modd yn cyflwyno fy syniadau ac yn cyfansoddi darn mor gymhleth a oedd yn adlewyrchu golygfa leol a syfrdanol. Roedd hefyd yn anhygoel gweld y tapestri cyflawn yn hongian yn yr oriel gyda'r darnau ategol o'i amgylch gan fod gen i syniad cryf o falchder ac anrhydedd."

Dywedodd Emma Vaughan, un o raddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb: "Yn ddiweddar rwyf wedi dysgu y gall cydweithio agor cymaint o bosibiliadau, gan fynd â fy ngwaith i lefel arall. Nid yn unig yr wyf i wedi dysgu sgiliau newydd mewn rhywbeth na fyddwn fel arfer wedi'i wneud ond rwyf wedi dysgu gwrando ar farnau eraill. Aeth y cydweithio hwn â mi ar daith i'r Iseldiroedd lle'r oeddwn i’n gallu arddangos corff o waith yr oedd grŵp ohonom ni wedi gweithio arno dros gyfnod o 4 wythnos. Roeddwn i'n gallu gweld yn uniongyrchol  yr heriau o sefydlu arddangosfa, mae llawer o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni. Mae'r profiad hwn wedi fy ysgogi i ddechrau cynllunio fy arddangosfa fy hun yn y dyfodol agos."

Mae staff Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn cydnabod bod hwn yn gyfle euraidd i fyfyrwyr a graddedigion presennol. Ychwanegodd Georgia McKie, Pennaeth BA (Anrh) Patrwm Arwyneb a Thecstilau: "Rydyn ni mor lwcus i allu galw Jan Koen  Lomans yn Athro Ymarfer, mae'n cynrychioli popeth rydym ni’n gobeithio ei feithrin yn ein myfyrwyr; egni aruthrol, dewrder creadigol, ymrwymiad i gydweithio a gwerthfawrogiad craff o bwysigrwydd meithrin talent newydd. Bob tro rydyn ni wedi galluogi myfyrwyr i gydweithio'n uniongyrchol â Jan, mae wedi bod yn agoriad llygad go iawn iddyn nhw. Mae myfyrwyr yn cael syniad go iawn o'r heriau a'r wefr sy'n gysylltiedig â’r gwaith a sut y gosodir y prif sioeau dylunio a digwyddiadau y maen nhw’n cymryd rhan ynddyn nhw gyda'i gilydd.

Mae'r grŵp hwn o fyfyrwyr a graddedigion wedi gwneud argraff fawr arnom ni; wrth iddyn nhw ddysgu oddi wrth ei gilydd, gweithio gyda'n gilydd, benthyca o brofiad ei gilydd, a gweithio'n uniongyrchol gyda Jan. Maen nhw wedi cofleidio technoleg i lywio briff byw rhyngwladol wedi'i leoli rhwng dau leoliad stiwdio – un arall yn gyntaf i ni! Mae wedi bod yn bleser sefyll yn ôl a'u gwylio'n ffynnu."

Rhannodd Naomi Seaward, artist preswyl yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae cydweithio’n gydweithredwr â Jan Koen Lomans  wedi bod yn brofiad cyfoethog a gwerthfawr i mi’n ddylunydd. Rwyf wedi cael y fraint o arddangos gwaith yn rhyngwladol i gynulleidfa amrywiol, ond hefyd y cyfle i weithio gyda'n gilydd, gan rannu syniadau a chysyniadau o gefndiroedd ac arbenigeddau gwahanol iawn. Mae wedi ysgogi fy mhroses ddylunio fy hun, ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i arddangos yn y lle cyhoeddus yn y dyfodol gyda nid yn unig fy ngwaith fy hun ond hefyd gydag eraill."

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk