Addysgwyr o 50 o wledydd yn cyfrannu i brosiect sgiliau entrepreneuraidd byd-eang


04.05.2021

Addysgwyr o 50 o wledydd yn cyfrannu brosiect sgiliau entrepreneuraidd byd-eang

Educators from 50 countries contribute to global entrepreneurial skills project

Mae'r prosiect yn ceisio grymuso athrawon i ailfeddwl am y sgiliau sydd ganddynt a sut y gellir eu defnyddio i feithrin sgiliau entrepreneuraidd yn eu dysgwyr. Y weledigaeth yw "byd lle mae gan bob dysgwr y sgiliau entrepreneuraidd i fod yn rhan o weithlu sy'n effro ac sy’n ymateb i newid, ac sy'n gallu cynllunio a gweithredu atebion newydd i broblemau cymhleth." 

Yn dilyn taith ddysgu entrepreneuraidd tri mis gyda'r hyfforddwr Felicity Healey-Benson o Athrofa Ryngwladol er Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) yn y Brifysgol, bellach mae 10 aelod o IUMW, o feysydd biodechnoleg, bioleg, busnes, y cyfryngau, llenyddiaeth a thechnoleg uwch wedi dod yn Arloeswyr Trawsgyfadrannol Athrofa Ryngwladol Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) cyntaf EntreCompEdu.  

Meddai’r Athro Michael Fernando, Deon Cynllunio Academaidd Strategol yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae'r prosiect hwn yn dangos yr ymrwymiad partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru (IUMW). Cafodd prosiect EntreCompEdu ei gyd-guradu a'i gynllunio gan academyddion yn y ddau sefydliad er budd y gymuned academaidd ehangach. Bydd rhannu syniadau ymhlith cymheiriaid y garfan gyntaf o Arloeswyr Trawsgyfadrannol Byd-eang EntreCompEdu yn gwella profiad ein myfyrwyr. Bydd yr agenda entrepreneuriaeth a rennir yn ein hystafelloedd dosbarth o fudd i'n myfyrwyr wrth iddynt symud tuag at gyflogaeth mewn byd ar ôl covid." 

Mae tîm sy'n dangos pa mor rymus y gall rhannu egnïol fod rhwng cymheiriaid drwy iaith gyffredin EntreComp wedi creu fframwaith i ysgogi datblygiad cymhwysedd entrepreneuraidd a chefnogi gwaith i greu gwerth wrth gydweithredar draws disgyblaethau. 

Manteisiodd y tîm hefyd ar fforwm grŵp yr addysgwr rhyngwladol EntreCompEdu sy'n annog pobl i rannu syniadau, cwestiynau ac arferion gan gyfranogwyr o nifer o wledydd ac o'r ystod lawn o leoliadau a chyd-destunau addysgol. 

"Rhoddodd EntreCompEdu wybodaeth ehangach i mi am sut i integreiddio sgiliau entrepreneuraidd yn greadigol yn y broses ddysgu ac addysgu, gan fy nghyflwyno i ddulliau newydd ac arloesedd i ymgysylltu â'n myfyrwyr ar gyfer dysgu yn yr 21ain ganrif" meddai Asha Nair Ganeser, Darlithydd Saesneg yng Nghanolfan Astudiaethau Sylfaen, Iaith aAstudiaethau Malaysia IUMW.  

Meddai Aminuddin Baharudin, ac yntau hefyd yn nodi’r cynnydd o ran meithrin sgiliau entrepreneuraidd:  "Rwy'n gweld y newidiadau yn fy myfyrwyr, ac maen nhw’n gweld hynny hefyd!".   

Ar ran cyfranogwyr o'r Rhaglen Biotechnoleg, dywedodd Shahril Efzueni Rozali fod y cwrs wedi helpu i ddatgloi potensial entrepreneuraidd ei fyfyrwyr, a oedd mor bwysig yng nghyd-destun y diwydiant biotechnoleg heddiw.  

Meddai Dr Sharmila K. N. Sethumadavan o'r adran Fusnes fod EntreCompEdu wedi darparu model gweithio clir o sut y gall myfyrwyr ymgysylltu â'r byd go iawn o ddechrau eu hastudiaethau. "Mae'r cynllun DPP hwn wedi fy helpu i ddod â'r byd i'r ystafell ddosbarth, gan oleuo sut mae addysg entrepreneuriaeth yn ymwneud ag eich addysgu eich hun a chefnogi dysgu gydol oes,"  ychwanegodd. 

Eglurodd Elilarasi Letshmanan sut yr oedd wedi cyflogi'r hyfforddiant EntreCompEdu i feithrin a monitro datblygiad sgiliau entrepreneuriaeth lluosog ymhlith ei myfyrwyr Cemeg, gan  ychwanegu:  "Byddwn yn argymell yr hyfforddiant hwn i bob addysgwr." 

Meddai Dr Ashley Ng Sok Choo, Technoleg Glyfar a Pheirianneg Roboteg: "Mae profiad EntreCompEdu wedi agor fy llygaid i ddysgu creadigol." Tynnodd Dr Ong Chong Boon sylw at ysbrydoliaeth newydd wrth gynllunio gweithgareddau lle gallai ei fyfyrwyr nodi datblygiadau gwyddonol a allai fod yn rhai sylweddol ym maes biodechnoleg ar gyfer cyfleoedd gwerthfawr i greu gwerth masnachol ac ehangach. "Roedd y llif dysgu yn y DPP, a'r gweithgareddau, sy'n ystyrlon i'w sefyllfa yn berffaith ar gyfer dysgu drwy brofiad ar gyfer cyfeiriad y Grwpiau Datblygu Economaidd," ychwanegodd. 

Meddai Felicity Healey-Benson, hyfforddwr arweiniol yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae wedi bod yn fraint hwyluso'r DPP hwn gyda'r tîm gwych hwn. Rwyf wedi cael fy synnu gan gynwysoldeb pwerus a chymhwysedd y fframwaith EntreComp i bob disgyblaeth. Mae wedi bod yn brofiad hynod ysbrydoledig gweithio ochr yn ochr â’r addysgwyr ymroddedig hyn, a gwrando ar eu syniadau wrth iddynt weithio i ymgysylltu'n greadigol â'u myfyrwyr, o feysydd y gwyddorau, y celfyddydau, busnes, peirianneg ac iaith, o lefel israddedig i ddoethurol, wrth iddyn nhw eu helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithredu a chreu gwerth." 

Meddai Dr Nisa Omar, Cyfadran Deon Dros Dro y Celfyddydau a  Gwyddoniaeth yn IUMW: "Bellach mae gennym y sgiliau a’r cymwyseddau i ddwyn ymlaen agenda entrepreneuriaeth, gan ddatblygu ac asesu ar gyfer creu gwerth a thrwy greu gwerth, ond hefyd drwy blannu meddylfryd entrepreneuraidd yn y brifysgol ehangach." Mae'r camau nesaf, meddai Dr Nisa, yn cynnwys casglu, arddangos a dathlu'r addysgwr a straeon myfyrwyr, gyda chynlluniau pellach ar y gweill i ymgorffori themâu cydweithredol amlddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol i ymgorffori'r egwyddorion entrepreneuraidd ymhellach. "

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk