Cwrdd ag Interniaid INSPIRE


04.05.2021

Mae tîm o 10 o fyfyrwyr wedi ymgymryd â swyddogaethau fel Interniaid INSPIRE ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r myfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol i greu newid cynaliadwy ar draws y Drindod Dewi Sant. 

INSPIRE Interns 2021

INSPIRE yw’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau yn y Drindod Dewi Sant. Ei nod yw ymgorffori cynaliadwyedd yn agwedd greiddiol o fframwaith y Brifysgol ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant a chysoni gwaith y Brifysgol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae rhaglen INSPIRE yn helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gwell er budd yr amgylchedd. Gall pawb newid agweddau bychain ar eu bywydau beunyddiol i fod yn fwy cynaliadwy. Does dim rhaid i’r rhain fod yn weithredoedd mawr, drud ond yn hytrach rhai syml fel cyfnewid brwshys dannedd plastig nad ydynt yn dadelfennu i rai bambŵ, neu seiclo, cerdded a chymryd trafnidiaeth gyhoeddus pan fo’n bosibl yn lle defnyddio car.

Yn y gorffennol bu interniaid INSPIRE yn arwain digwyddiadau megis Diffodd Popeth, pan fu myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol yn diffodd yr holl gyfarpar dianghenraid, megis cyfrifiaduron, argraffyddion a gwefrwyr ffôn, cyn gadael am y penwythnos – gan arbed ynni ac arian i’r Brifysgol. Yn ddiweddar mae Interniaid INSPIRE wedi addasu syniad yn seiliedig ar y Digwyddiad Plannu Mawr llwyddiannus, a’i enwi’n ‘Ddigwyddiad Plannu Bach’. Gwahoddwyd 60 o fyfyrwyr i wneud cais am becyn plannu bach, yn cynnwys amrywiol hadau i’w plannu gartref, a hefyd eu hannog i uwchgylchu rhywbeth  yn eu cartref i’w ddefnyddio fel pot planhigion. Bu’r digwyddiad mor llwyddiannus nes y bu’n rhaid i Undeb y Myfyrwyr gynyddu hyn i 100 o becynnau.

Dengys y ddau ddigwyddiad yma sut mae INSPIRE yn gweithio tuag at annog myfyrwyr i gymryd rhan a bod yn fwy ymwybodol o’r amgylchedd. 

Mae’r Interniaid presennol yn angerddol iawn am gynaliadwyedd ac yn cydnabod ei bwysigrwydd.

“Mae cynaliadwyedd yn hollbwysig i mi a dylai fod yn rhywbeth y mae pob dyn, menyw a phlentyn yn rhoi ystyriaeth iddo” meddai Paul O’Toole, myfyriwr Ysgrifennu Creadigol ac Athroniaeth ar Gampws Llambed sydd yn Intern Gwerthuso ac Achredu.  “Dyma’r byd rydyn ni’n byw ynddo ac mae’n estyniad o bwy ydyn ni, felly dylem drin y byd fel rydyn ni’n trin ein hunain er mwyn helpu i ddatblygu amgylchedd cytûn sy’n gwella’n gyson.”  

Meddai Alex Rice, myfyriwr BA Actio trydedd flwyddyn, sydd hefyd yn Intern Gwerthuso ac Achredu ar Gampws Caerfyrddin:  “Mae cynaliadwyedd yn bwysig am ei fod yn hanfodol i ddiogelu ein planed; gan sicrhau y gallwn ofalu amdanom ein hunain nawr heb niweidio cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n hanfodol ein bod yn gweithredu nawr i atal y difrod rhag mynd yn anadferadwy.”

Yn ôl Isabella Faye Wintour, myfyrwraig BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau, a hefyd Intern Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd Abertawe: “Mae cynaliadwyedd yn elfen mor bwysig o’n byd. Heb brosiectau cynaliadwyedd byddem yn defnyddio llawer mwy o adnoddau gan achosi problemau ariannol ac effeithiau amgylcheddol negyddol. Mae’n bwysig caru’r byd rydych chi’n byw ynddo.”

Nododd Amy Rachel Cooper, Intern Prosiectau Campws Abertawe a myfyrwraig Addysg Blynyddoedd Cynnar:  “Wrth dyfu fyny rwy wastad wedi cael fy nghyfareddu gan y cefnfor dwfn, yr Arctig, Antartig a fforest law yr Amazon ac mae’n drist iawn gweld bywyd yn y mannau hyn mewn perygl. Felly gosodais dasg i mi fy hun i addysgu cynifer o bobl ag y gallaf am y materion hyn a gobeithio dechrau mudiad cynaliadwyedd.”

Mae’r 10 intern sydd wedi’u lleoli ar gampysau Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe yn edrych ymlaen nid yn unig at wneud gwahaniaeth i fywyd y Brifysgol, ond hefyd i ddatblygu sgiliau ychwanegol o fewn eu hinterniaeth.

Meddai Bradley Sloan, myfyriwr Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg, a hefyd Intern Prosiectau Campws Llambed: “Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn interniaeth INSPIRE am fy mod yn angerddol am ddatblygu cynaliadwy a chredaf fod gan y Drindod Dewi Sant, a champws Llambed yn enwedig yn fy achos i, gymaint o botensial. Mae gen i ddiddordeb mewn dysgu sut mae sefydliadau mawr yn gweithredu pan ddaw i osod a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy/llesiant ac roedd INSPIRE yn ymddangos yn gyfle gwych i wneud hynny.”

Meddai Ffion Hann-Jones, myfyrwraig Addysg Gynradd ac Intern Prosiectau Campws Caerfyrddin (Hyrwyddo’r Gymraeg):  “Roeddwn i eisiau cymryd rhan am fy mod i’n hoff iawn o herio fy hunan, gan roi cynnig ar bethau newydd, ac rwy’n angerddol iawn am gynnal yr iaith Gymraeg, yn enwedig yn sgil y ffaith fy mod i’n dod o deulu di-Gymraeg.”

“Rwy wrth fy modd ac yn frwd iawn i ddechrau ar yr ymgyrchoedd y byddaf yn eu trefnu. Rwy’n awyddus i godi ymwybyddiaeth am faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd heddiw, fel ailgylchu gwastraff ac ynni, ac rwy eisiau helpu hyrwyddo sut y gall myfyrwyr fyw bywyd gwell a glân,” ychwanegodd Elan Rees-Lewis, Intern Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd Caerfyrddin a myfyrwraig Rheolaeth Busnes.

Yn ôl Saskia Judd, myfyrwraig Archaeoleg ar eu hail flwyddyn ac Intern Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd Llambed:  “Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn interniaethau INSPIRE oherwydd ei fod yn rhoi mwy o lwyfan i mi i leisio fy syniadau.”

Meddai Rachel Morgan, Intern Dylunio a Blogio a myfyrwraig Celf Gain: “Ochr yn ochr â’m diddordeb mewn cynaliadwyedd, roeddwn i am ddatblygu fy set sgiliau creadigol ymhellach ac mewn ffyrdd nad ydw i’n cael cyfle i’w gwneud fel arfer yn fy ngradd.”

Yn ogystal nododd Ffion-Brooke Thomas, myfyrwraig Hysbysebu Creadigol, ac Intern Gwerthuso ac Achredu Abertawe: “Rydw i eisiau cael profiad heblaw gweithio ym maes manwerthu neu letygarwch, ac yn fwy penodol yn fy maes pwnc.”

 

Meddai Laura Yates, Cydlynydd Cyfleoedd Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant:

“Fel cyn Intern INSPIRE am 3 blynedd yn olynol pan oeddwn i’n fyfyrwraig yn Llambed (2015-2018) roedd y rhaglen wir wedi tynnu fy sylw i at nifer o faterion yn ymwneud â chynaliadwyedd nad oeddwn i’n ymwybodol ohonynt.”

“Nawr, fel aelod amser llawn o staff yn Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant, rwy’n ffodus i fod yn rheolwr llinell ar dri o’r interniaid yng Nghaerfyrddin, ac rwy’n teimlo bod y cylch wedi troi’n llawn yn fy sefyllfa i. Gallaf drosglwyddo fy ngwybodaeth a’m profiad, gan hefyd annog a chefnogi’r Interniaid i ddatblygu eu sgiliau eu hunain, i’w cefnogi gyda’u syniadau a chreu cyfleoedd a phrofiadau newydd iddyn nhw eu hunain na fyddent wedi dod ar eu traws heb y rhaglen hon.”

“Mae’r gwaith mae’r holl Interniaid wedi’i wneud hyd yn hyn wedi bod yn wych. Maen nhw wedi bwrw ati’n syth, dangos angerdd a diddordeb yn eu maes gwaith, ac rydyn ni nawr yn dechrau gweld peth o’r gwaith gwych ac arloesol yn dwyn ffrwyth yn sgil eu hymchwil yn eu rôl benodol. Rydyn ni hefyd yn gyffrous iawn i roi popeth maent wedi gweithio arno fel tîm at ei gilydd mewn ymgyrch ymwybyddiaeth fawr ‘Wythnos Byddwch Wyrdd’ sydd i ddod ym mis Mai.”

Meddai’r Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor a Chadeirydd Pwyllgor Cynaliadwyedd y Brifysgol: “Mae’r Brifysgol wedi ymgorffori egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein dysgu a’n haddysgu. Mae rhaglen interniaeth INSPIRE yn cefnogi nod y Brifysgol o roi amrywiaeth o brofiadau i’n myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, ac i ddefnyddio’r sgiliau hynny i hyrwyddo arfer cynaliadwy ar draws y Drindod Dewi Sant. Mae’r 10 intern a benodwyd yn dangos angerdd a brwdfrydedd am eu rôl ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw ac Undeb y Myfyrwyr”.

Nodyn i'r Golygydd

Ynglŷn ag INSPIRE:

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion eraill ledled y Deyrnas Unedig trwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch i ymgorffori cynaliadwyedd yn ei gweithrediadau a’i diwylliant craidd.  Nod ein fframwaith ‘addas at y dyfodol’ yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n treiddio’n ddwfn ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant.

Trwy INSPIRE ein nod yw:

  • datblygu darpariaeth sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau a fydd yn eu paratoi i gyfrannu yn y dyfodol i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd;
  • datblygu ein campysau i’r safonau uchaf o ran perfformiad amgylcheddol;
  • cyfrannu i'n cymunedau trwy roi sylw arbennig i faterion cymunedau gwledig cynaliadwy a datblygu de-orllewin Cymru yn rhanbarth carbon isel;
  • datblygu capasiti ymchwil ac arloesi sy’n canolbwyntio ar gryfderau craidd y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476 

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk