Cyn-fyfyrwyr Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn dychwelyd i'r brifysgol i ysbrydoli myfyrwyr


29.04.2021

Croesawodd myfyrwyr sy'n astudio rhaglenni Twristiaeth a Digwyddiadau yn Y Drindod Dewi Sant gyn-fyfyrwyr yn ôl i sôn am fywyd ar ôl graddio a'u hysbrydoli i gyflawni eu potensial.

Students studying Tourism & Events programmes at UWTSD welcomed back alumni who came to talk about life after graduation and inspire them to achieve their potential.

Cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a thrafodaethau ar-lein rhyngweithiol yn rhan o wythnos y Diwydiant i roi cipolwg i fyfyrwyr yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Drindod Dewi Sant ar ddiwydiannau sy'n gysylltiedig â'u cwrs.

Ymhlith y siaradwyr gwadd roedd: Damian Jenkins, Llywydd y Management Trust, Califfornia, Shanna McFadden Drivenes, sylfaenydd Dirty Girls Events yn Norwy, Craig Jarret, Uwch Reolwr Byd-eang Royal Caribbean International Charters, Richard Abbott, Rheolwr Cyrchfannau ym Mark Warner ac Ewan Rees, perchennog VIP Cymru. Graddiodd pob un o'r Drindod Dewi Sant ac roeddent yn gallu rhannu eu harbenigedd a'u profiadau â myfyrwyr presennol.

Dywedodd Jacqui Jones o'r Drindod Dewi Sant: "Roedd Wythnos Diwydiant yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr o bob rhan o'r diwydiant Twristiaeth a Digwyddiadau, gydag ystod gyffrous o gyflwyniadau o Gymru i Norwy, Califfornia, Ynysoedd Groeg a gorffen ar long fordaith ym Miami, Fflorida.

"Roedd hi'n wythnos hynod o brysur gydag ystod eang o raddedigion uchel eu proffil ac arweinwyr diwydiant o bob rhan o'r diwydiant yn ymwneud â'r myfyrwyr ac yn rhannu eu straeon gyrfa. Roedd y sesiynau'n ysgogol iawn ac yn atgoffa myfyrwyr, er gwaethaf effeithiau Covid, eu bod yn astudio o fewn sector diwydiant mor ddeinamig ac yn rhoi blas iddynt ar y cyfleoedd gyrfa cyffrous yn y dyfodol.

"Profiad braf iawn oedd cael croesawu cymaint o raddedigion llwyddiannus yn ôl, yn enwedig rhai o Ddosbarth 2020, sydd, er gwaethaf effeithiau'r pandemig, eisoes yn cychwyn ar yrfaoedd rheoli newydd oddi mewn i Dwristiaeth a Digwyddiadau yma yng Nghymru. Roedd holl angerdd y siaradwyr dros y diwydiant yn heintus, ynghyd â'u hyder yn y galw y mae'r pandemig wedi'i ddatblygu ar gyfer Twristiaeth a Digwyddiadau. Roedd hyn, ynghyd â thrafodaethau am brinder sgiliau diwydiant, yn tawelu meddyliau'r holl fyfyrwyr bod cyfleoedd cyffrous yn aros amdanynt pan fydd Teithio, Twristiaeth a Digwyddiadau'n dechrau er gwaethaf y sefyllfa bresennol."

Meddai Damian Jenkins: "Rwy’n hynod o ddiolchgar ac rwy'n rhoi teyrnged i'm profiadau gyrfa a bywyd anhygoel yn ogystal â llwyddiannau i Jacqui Jones a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Diolch i'r rhaglenni a'r cyfleoedd lleoliad gwaith aruthrol, creodd lawer o drobwyntiau i mi yn fy mywyd a'm gyrfa. Ni ddychmygais erioed wrth dyfu i fyny yn Nhyddewi y byddwn i, i ddechrau, yn symud i Abertawe i fynychu'r Brifysgol, ac wedyn yn cael cyfle lleoliad gwaith unwaith mewn oes yn Walt Disney World, wedyn cwmni Gwesty Ritz-Carlton.

"Rhoddodd fy ngyrfa gyda Ritz-Carlton gyfleoedd i mi dyfu gyda'r cwmni, agor pum gwesty a gweithio mewn sawl lle o amgylch Colorado, Doha-Qatar yn y Dwyrain Canol a Chaliffornia. Roedd y daith gyda Ritz-Carlton o gymorth mawr i mi dyfu yn bersonol ac yn broffesiynol, gan roi cyfle i mi ddod yn Llywydd yr Ymddiriedolaeth Reoli – cwmni y mae 100% ohono yn eiddo i weithwyr sy'n rheoli Gweithrediadau'r Country Club a Chymdeithasau Perchnogion Tai ar draws Dyffryn Coachella ac Inland Empire yng Nghaliffornia.

"Roedd hi’n anrhydedd ac yn bleser cwrdd â'r myfyrwyr yng nghyflwyniad Wythnos Diwydiant. Am grŵp gwych o fyfyrwyr sy'n frwd iawn, yn angerddol, yn obeithiol ac yn gadarnhaol gydag agwedd wych at y dyfodol am gyfleoedd anhygoel er ein bod mewn pandemig a gofynnwyd cwestiynau ystyrlon iawn i mi. Dwi’n methu ag aros i ymuno â nhw eto ar sesiwn dal i fyny nesaf Wythnos Diwydiant."

Meddai Richard: "Fel myfyriwr graddedig HND WAAM a BA LM o'r Drindod Dewi Sant, gofynnodd Jacqui Jones i mi gyfrannu i Wythnos Diwydiant Y Drindod Dewi Sant. Roedd hi’n fraint cael rhannu fy mhrofiad ac roeddwn wrth fy modd yn rhannu fy mhrofiadau o leoliadau gwaith a'm gyrfa ar ôl graddio gyda'r myfyrwyr.

"Roedd y ddau gwrs a astudiais yn ystod fy mhedair blynedd yn ddiddorol iawn a ches i foddhad mawr oddi wrthyn nhw.  Roedd natur alwedigaethol y cwrs yn cyfuno astudio ar lawr dosbarth â gwaith ymarferol yn yr awyr agored a dau leoliad gwaith tramor.  Roedd y cydbwysedd hwn yn fformat perffaith ac yn caniatáu i mi ffynnu yn y Brifysgol ac yn y gweithle.

"Gall gweithleoedd, yn eu hanfod, fod yn amgylcheddau cystadleuol.  Gall dechrau allan yn eich bywyd proffesiynol fod yn brofiad heriol ac ar adegau, brawychus.  Roeddwn i'n teimlo bod y cymorth a ges i gan y Brifysgol a'i Darlithwyr wedi fy rhoi i ar ben ffordd yn y modd gorau posibl i fynd allan a chyflawni pethau gwych.  Roedd cael eich addysgu'n uniongyrchol gan unigolion a oedd wedi 'bod yno ac wedi gwneud hynny' yn gaffaeliad mawr.  Roedd y cyngor a dderbyniwyd yn ddilys ac yn deillio o brofiad uniongyrchol.

"O symud ymlaen yn gyflym bedair blynedd ar bymtheg, bellach dyma fi yn rheoli cyrchfan chwaraeon fawr yn Rhodes, Gwlad Groeg.  Mae gennym ni ryw 100 o staff a chapasiti ar gyfer 550 o westeion.  Rwy'n defnyddio'r sgiliau a ddysgais i ar y cyrsiau HND a BA bob dydd.  Mae bod mewn swydd lle galla i ddefnyddio fy ngradd bob dydd yn rhoi boddhad mawr i mi.

"Mae fy ngwaith wedi mynd â fi i bob cwr o'r byd.  O'r dyddiau cynnar yn addysgu hwylio gyda PGL yn Ffrainc a Sbaen, drwy brofiadau bywyd anhygoel yn gweithio i Syr Richard Branson ar Ynys Necker, BVI a bod yn rhan o griw iotiau moethus £75miliwn i'm swydd bresennol yn Rheolwr Cyrchfan i Mark Warner.  Hon yw'r daith fwyaf anhygoel sydd ar adegau wedi teimlo’n fraint yn hytrach na galwedigaeth.

"Rhoddodd bod yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant y dechrau da yr oedd ei angen arnaf i gael fy nhroed i ddrws y diwydiant Hamdden a Thwristiaeth.  Rhywbeth y bydda i bob amser yn hynod ddiolchgar amdano."

Meddai Shanna: "Doeddwn i erioed yn un am yr ysgol ond pan ddechreuais i yn y brifysgol, des i mewn i'm pen fy hun wrth i'r Drindod Dewi Sant fy nhaflu i'r yrfa sydd gen i heddiw. Roeddwn wrth fy modd gyda'n holl ddarlithwyr a ches i rai o atgofion gorau fy mywyd yno. Yn ystod fy amser yn y Drindod Dewi Sant, cymerais i ran mewn lleoliad 12 mis yn Bachelor Gulf Ritz Carlton lle dysgais i am wasanaeth ar lefel arall, rhywbeth rwy wedi'i ddatblygu yn fy holl swyddi ers hynny ac wrth agor fy musnes fy hun.

"Roedd gen i awydd erioed bod yn Rheolwr Digwyddiadau a dechreuais i Dirty Girls Events yn Norwy yn 2016 ac oni bai am y sylfaen a ges i o'r radd, fyddwn i ddim yn gwneud yr hyn dwi'n ei wneud heddiw.

"Rwy'n dal mewn cysylltiad â'm darlithwyr a galla i ofyn am gyngor o hyd. Byddwn i’n argymell unrhyw un i ddewis Y Drindod Dewi Sant, Twristiaeth a Digwyddiadau yn Abertawe wrth i chi gael mynediad i rai o'r lleoliadau gwaith gorau ledled y byd."

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd: "Roeddem wrth ein bodd gyda'r digwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod Wythnos Diwydiant a hoffem ddiolch i'n cyn-fyfyrwyr anhygoel am roi o'u hamser i ysbrydoli ac annog ein myfyrwyr presennol. Rydyn ni wedi cael adborth ardderchog gan y myfyrwyr a oedd yn bresennol. Mae hwn yn gyfnod heriol i sefydliadau yn y sectorau digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch. Bydd adferiad rhyngwladol yn golygu buddsoddi, rheoli medrus a gweithlu sy'n gallu datrys problemau ac addasu'n gyflym i arloesi.

"Ein cenhadaeth yw ysbrydoli ac addysgu arweinwyr digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch yfory er mwyn iddyn nhw allu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk