Partneriaeth newydd i helpu busnesau cychwynnol a graddedigion y Brifysgol i ddenu buddsoddiad


11.11.2021

Cyhoeddir partneriaeth gydweithredol newydd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Ship Shape, i helpu prifysgolion a diwydiant i adnabod darpar fuddsoddwyr mewn cyfalaf menter, yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. (GEW)

A new collaborative partnership between the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) and Ship Shape, to help Universities and industry to identify potential Venture Capital investors, has been announced during Global Entrepreneurship Week (GEW.)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd a chreadigol ei myfyrwyr a'i graddedigion fel egwyddor gynllunio allweddol ac mae sgiliau o'r fath wedi'u hymgorffori yn ein rhaglenni.

Mae prifysgolion yn allweddol i economi ffyniannus wrth inni ddod allan o'r pandemig coronafeirws. Mae’r Drindod Dewi Sant yn annog datblygu dyfeisiadau a gwybodaeth newydd, i ychwanegu gwerth masnachol, cymdeithasol a diwylliannol at gymdeithas. Er mwyn datblygu ymhellach ein gallu i fod yn rym deinamig o fewn eco-system Cymru (a thu hwnt), mae’r Brifysgol wedi buddsoddi yn y cwmni Ship Shape, sef chwilotwr i ganfod arianwyr ar gyfer sylfaenwyr busnes. Mae'n angen amlwg, a bydd yr arbenigedd yn ymestyn ein cynnig yn sylweddol i'n myfyrwyr a'n graddedigion.

Dywedodd Dr Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol Addysg Menter yn y Brifysgol: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein partneriaeth â Ship Shape i gyd-fynd ag Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. Cynhyrchir llawer o syniadau gwych yn ein sefydliadau addysgol ac rydym yn uchelgeisiol bod Gorllewin a De Cymru yn dod yn beiriant arloesi wedi'i ganoli o amgylch y Brifysgol."

Dywedodd cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ship Shape, Daniel Sawko: “Ni fu grymuso arloesedd erioed yn bwysicach i’n dyfodol ac eto mae llawer o ddatrysiadau a allai fod yn arloesol yn dal i fethu â dod o hyd i’r buddsoddwyr cyfalaf menter cywir i’w helpu i dyfu. Mae'r bartneriaeth strategol gyda’r Brifysgol yn ddatganiad o fwriad go iawn gan y naill ochr a’r llall. Rydym yn uchelgeisiol ynglŷn â datgloi a masnacheiddio syniadau gwych ledled y byd, a allai fynd ymhellach o adnabod y buddsoddwyr cyfalaf menter perthnasol."

Cafodd y Brifysgol ei graddio gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn 2019-2020 fel:

# 1 yn y DU ar gyfer busnesau newydd sy'n dal i fod yn weithredol ar ôl 3-blynedd.

# 2 yn y DU ar gyfer cyfanswm nifer y cwmnïau gweithredol.

# a 9fed yn y DU am gyfanswm y rheini a gyflogir mewn busnesau newydd gan raddedigion.

Mae tîm Sefydliad Ymarfer Cynaliadwy, Arloesi, Ymchwil a Menter (INSPIRE) y Brifysgol y tu ôl i lawer o'r llwyddiant hyn. Maent yn cynnig ystod o gefnogaeth i fusnesau newydd, y mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u hysbrydoli gan y cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd hyn, ac wedi'u cynllunio mewn cydweithrediad â hwy. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a'u menter Syniadau Mawr Cymru, mae'n gymysgedd bwerus.

Mae Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol (IICED)  yn rhan o INSPIRE ac yn arweinydd cydnabyddedig ar draws y byd am ddatblygu mathau o addysg sydd wedi’i diogelu at y dyfodol ac sy'n helpu dysgwyr i lwyddo.

Ychwanegodd Dr Penluna: “Ni fu'r galw am sgiliau entrepreneuraidd yn ein graddedigion erioed yn gryfach. Mae meddwl yn greadigol a beirniadol, hyblygrwydd i ymateb i heriau a chyfleoedd, ynghyd â deall busnes a chynaliadwyedd yn allweddol ac yn ein helpu i ddatblygu gyrfaoedd ein dysgwyr ym mha faes bynnag y dewisant. Mae gweithiwr sy'n deall hanfod cwmni yn weithiwr gwerthfawr iawn yn wir. ”

Dywedodd Profost Campws Abertawe, yr Athro Ian Walsh: “Fel un o brif brifysgolion Menter y DU, gweledigaeth y Drindod Dewi Sant yw adeiladu mwy o’r partneriaethau arloesol hyn. Rydym yn rhannu cenhadaeth Ship Shape o gysylltu syniadau gwych â chyfleoedd buddsoddi er budd ein graddedigion a’r rhanbarth ehangach.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk