Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Academi yn Helpu un o Raddedigion PCYDDS i Lansio Busnes

26.03.2014

Mae Laura Powell, un o raddedigion ffotonewyddiaduraeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, wedi cychwyn ei busnes ffotograffiaeth ‘Maple Images’ yn y Mwmbwls ar ôl cymryd rhan yn Academi’r Gweithwyr Llawrydd sydd wedi’i anelu at raddedigion yng Nghymru.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Academi Gweithwyr Llawrydd GO Wales yn gwrs hyfforddiant am ddim dros gyfnod o wythnos a luniwyd i helpu graddedigion mentrus i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder sydd ei angen i lansio eu syniadau busnes.

Cymerodd Laura ran yn Academi’r Gweithwyr Llawrydd ym mis Medi 2013 yn y gobaith o ddilyn gyrfa fel ffotograffydd llawrydd.

Meddai Laura: “Fe wnes i gais am y cwrs am fy mod yn dymuno gwybod mwy am agweddau ariannol rhedeg busnes a bod yn hunangyflogedig. Roeddwn i hefyd am ddysgu sut i gymhwyso fy set sgiliau gyfredol i weithio fel gweithiwr llawrydd.

“Roedd yn brofiad gwych i siarad ag eraill ar y cwrs oedd yn yr un sefyllfa â fi ac roedd yn ysbrydoliaeth i glywed amrywiaeth o syniadau busnes gwahanol. Roedd cael cyfle i drafod syniadau fel grŵp yn fuddiol ac yn gymorth i mi asesu ymarferoldeb fy syniad busnes.”

Fel rhan o’r cwrs mae nifer o weithwyr llawrydd profiadol a siaradwyr gwadd yn cyflwyno sesiynau i helpu graddedigion i gael persbectif go iawn o’r hyn ydyw i gymryd y cam i ddilyn gyrfa lawrydd. Mae'r rhai sy’n dilyn y cwrs hefyd yn cael cyfle i ennill cymhwyster wedi’i achredu gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli yn dwyn y teitl ‘Dechrau eich Menter’

Meddai Laura: “Roedd yn wych i gael siaradwyr gwadd a chyn gyfranogwr ar y cwrs yn dod mewn i roi cyflwyniadau i’r grŵp gan amlinellu eu profiadau, a chynnal sesiwn holi ac ateb. Roedd cael y cyfle i siarad â gweithwyr llawrydd llwyddiannus a thrafod unrhyw bryderon o fod yn weithiwr llawrydd gyda nhw yn ddefnyddiol.

“Pan gymerais i ran yn Academi’r Gweithwyr Llawrydd roeddwn i’n gweithio i gwmni. Ers yr Academi rwyf wedi gadael y swydd honno ac ar hyn o bryd rwy’n adeiladu fy musnes ‘Maple Images’ fel ffotograffydd llawrydd. Rwy’n ymgymryd â phob agwedd ar ffotograffiaeth: portreadau, gwaith masnachol, portreadau teuluol, ffotograffiaeth cynnyrch ac mae gen i stiwdio symudol.”

Cynhelir cwrs nesaf Academi’r Gweithwyr Llawrydd ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, campws Abertawe ar 7 Ebrill 2014.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Llun: Laura Powell a raddiodd o PCYDDS Abertawe.
  2. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  5. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk