Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Academyddion PCYDDS yn Hwyluso’r Ffordd i Blant Anabl Allu Syrffio

20.10.2015

Kai LewisMae academyddion o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi treialu’n llwyddiannus ddwy ddyfais syrffio arloesol newydd ar gyfer plant anabl ar draeth Llangynydd ym mhenrhyn Gŵyr.

Mae academyddion o PCYDDS, ar y cyd â’r elusen genedlaethol Cerebra, Surfability UK, Roger Cooper Surfboards, Surf Tonic Therapy ac Ysgol Syrffio Walking on Water, wedi creu dwy ddyfais a luniwyd i hwyluso’r ffordd i blant anabl allu syrffio.

Rhoddodd y tîm brawf ar y dyfeisiau newydd ar draeth Llangynydd a chawsant gymorth gan y syrffiwr brwd tair ar ddeg oed Kai Lewis, o Bort Talbot, sy’n dioddef o barlys yr ymennydd yn dilyn strôc pan oedd yn flwydd oed.

Crëwyd y cynnyrch gan Ganolfan Arloesi Cerebra (CIC), prosiect cymdeithasol cydweithredol rhwng yr elusen genedlaethol Cerebra a PCYDDS. Mae CIC yn dîm o raddedigion a myfyrwyr dylunio cynnyrch o’r Brifysgol sy’n dylunio ac sy’n cynhyrchu datrysiadau arloesol sydd wedi’u teilwra ar gyfer plant sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. Eu nod yw datblygu cynnyrch o ansawdd uchel sy’n helpu’r plant, ac sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, trwy ddyluniadau deallus a luniwyd yn dda.

Yn ystod yr haf, mae CIC wedi datblygu dwy ddyfais:

  • Mewn cydweithrediad â Surfability UK a Roger Cooper Surfboards, mae CIC wedi datblygu a chynhyrchu bwrdd syrffio tandem gyda sedd "fwced” gynhaliol y gall plant anabl ei defnyddio dan reolaeth hyfforddwr syrffio hyfforddedig.
  • Mewn cydweithrediad â Surf Access Therapy, mae CIC wedi datblygu Cerbyd Hygyrchedd Syrffio. Fe’i lluniwyd gan un o raddedigion Meistr Dylunio Modurol PCYDDS, Ben Hammonds, pan oedd ar leoliad gwaith gyda CIC.

Mae’r ddwy ddyfais i’w defnyddio gan blant â chyflyrau niwrolegol ac maent wedi’u datblygu gyda Surfability UK (syrffio i blant anabl) a Tonic Surf Therapy (yn seiliedig ar dystiolaeth effeithiolrwydd rhaglenni therapi syrffio/therapi môr yn y DU ac UDA).

Wrth siarad ar ôl y profion, meddai Rheolwr Dylunio Cynhyrchion CIC, Dr Ross Head: “Aeth y diwrnod yn dda iawn. Allen ni ddim wedi dymuno gwell amodau, tywydd syrffio, a thîm gwych o bobl gyda'r awydd i wneud i hwn lwyddo. Roedd gweld Kai yn syrffio heibio gan sgrechian â llawenydd yn brofiad anhygoel.”

Aeth yn ei flaen: “Yn sgil y sylw diweddar yn y newyddion mae syrffio ar lefel broffesiynol wedi dod yn hysbys i gynulleidfa ryngwladol. Mae’r gamp yn parhau i dyfu’n gyflym iawn. Mae nifer o elusennau syrffio anabl o amgylch y byd ond mae pob un yn ceisio defnyddio offer syrffio arferol a chyfarpar arferol arall ar y traeth i alluogi plant ac oedolion anabl i syrffio.

“Ers ei sefydlu mae CIC wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i fywydau nifer o blant â chyflyrau niwrolegol ledled y DU. Golyga gweledigaeth strategol unigryw CIC ein bod ni’n gallu ymateb i geisiadau unigol am gymorth a llunio niferoedd bach o gynnyrch pwrpasol sy’n canolbwyntio'n benodol ar ofynion unigol a chynhwysiant mewn cymdeithas. Mae rhai o’r cynhyrchion yn y portffolio bellach yn cael eu masnacheiddio mewn partneriaeth â gwneuthurwyr trydydd parti dan gytundebau trwyddedu.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.