Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Adduned yn nodi ffordd newydd o weithio gyda Chyngor Sir Ceredigion

17.02.2015

Mae Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Chyngor Sir Ceredigion wedi arwyddo adduned i barhau i gydweithio er budd i’r Sir a'i chymunedau.

ceredigion pledge

Mewn ffordd newydd o weithio o fewn y sector cyhoeddus, mae'r addewid yn cynnwys camau penodol sy'n gysylltiedig â meysydd blaenoriaeth y ddau sefydliad.

Mae'r Brifysgol wedi llofnodi addewidion tebyg gyda chynghorau Sir eraill er mwyn gwneud y gorau o effaith y Brifysgol ar y rhanbarth.  Mae hefyd yn rhan o'i nod strategol o gydweithio â phartneriaid allweddol ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

"Mae adduned y Brifysgol i bob un o'r awdurdodau lleol y mae ei champysau wedi eu lleoli ynddynt yn dangos ffordd newydd o gydweithio er budd y rhanbarth," meddai’r Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd PCYDDS. "Rydym wedi ymrwymo i'r cymunedau hynny ac am sicrhau bod PCYDDS yn cyfrannu at eu lles drwy ddefnyddio ein hadnoddau a'n talent i wasanaethu lles y cyhoedd".

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, "Rydym wrth ein bodd yn cael y cyfle i gydweithio’n agos â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Credwn yn gryf y bydd y berthynas newydd hon sy’n cael ei meithrin rhwng ein sefydliadau trwy ymrwymo i'r Adduned o fydd mawr i boblogaeth Ceredigion."

Mae'r addewid yn ddatganiad o fwriad i gyd-weithio i gyflawni nodau o fudd i ‘r Brifysgol ac i’r Cyngor mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin, gan gynnwys yr ymrwymiadau canlynol:

• Cyd-weithio ar gynlluniau rheoli carbon
• Archwilio cyfleoedd ymchwil tlodi gwledig
• Monitro effeithiolrwydd Ardal Dwf Dyffryn Teifi Gwledig
• Manteisio ar gynlluniau lleoliadau i raddedigion
• Datblygu ymatebion arloesol i anghenion iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig
• Darparu gweithgareddau cyfoethogi addysgol ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Ngheredigion
• Ehangu'r cyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu er mwyn cefnogi twf busnes
• Codi proffil Ceredigion yn nhermau chwaraeon, diwylliant a threftadaeth

Mae’r nodau a'r camau gweithredu penodol o fewn yr addewid yn cyd-fynd ag Amcanion Strategol y Cyngor Sir a’r Brifysgol, ac mae'r ddau sefydliad yn gyfrifol ar y cyd am weithredu’r addewid.

Dywed yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Mae'r addewid yn adlewyrchu nifer o feysydd allweddol sy'n flaenoriaethau i’r Cyngor ac i’r Brifysgol ac mae'n anelu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r ardal. Rydym am fanteisio ar y cyfoeth o brofiad ac arbenigedd sydd o fewn y Brifysgol er mwyn ysgogi twf economaidd yn y rhanbarth ac i archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant, yn ogystal â hamdden a thwristiaeth".

Dywed Bronwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion: "Rydym yn edrych ymlaen at barhau ein cydweithrediad agos â PCYDDS. Mae llofnodi'r addewid hwn yn ymgorffori’r cydweithrediad hwnnw mewn sawl maes allweddol mewn cytundeb sydd o fudd i Gyngor Sir Ceredigion a’r Brifysgol."

O fewn fframwaith y cytundeb hwn, bydd yn bosib i Wasanaethau’r ddau sefydliad ymrwymo i gytundebau mwy penodol. Bydd cynnydd ar yr addewid yn cael ei adrodd yn flynyddol i Gyngor y Brifysgol ac aelodau o Gabinet y Cyngor / Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol.

Nodyn i'r Golygydd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy alw 01267 676908 / 07449 998476