Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Adduned yn nodi ffordd newydd o weithio gyda Chyngor Sir Gȃr

18.02.2015

Mae Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Chyngor Sir Gȃr wedi arwyddo adduned i barhau i gydweithio er budd i’r Sir a'i chymunedau.

Carmarthen Pledge

Mewn ffordd newydd o weithio o fewn y sector cyhoeddus, mae'r addewid yn cynnwys camau penodol sy'n gysylltiedig â meysydd blaenoriaeth y ddau sefydliad.

Mae'r Brifysgol wedi llofnodi addewidion tebyg gyda chynghorau Sir eraill er mwyn gwneud y gorau o effaith y Brifysgol ar y rhanbarth.  Mae hefyd yn rhan o'i nod strategol o gydweithio â phartneriaid allweddol ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

"Mae adduned y Brifysgol i bob un o'r awdurdodau lleol y mae ei champysau wedi eu lleoli ynddynt yn dangos ffordd newydd o gydweithio er budd y rhanbarth," meddai’r Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd PCYDDS. "Rydym wedi ymrwymo i'r cymunedau hynny ac am sicrhau bod PCYDDS yn cyfrannu at eu lles drwy ddefnyddio ein hadnoddau a'n talent i wasanaethu lles y cyhoedd".

Dywedodd y Cynghorydd Kevin Madge, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin : "Rydym yn falch iawn o lofnodi'r adduned hon gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac i weithio mewn partneriaeth â hwy ar nifer o feysydd allweddol a fydd o fudd i amrediad o gymunedau yn Sir Gaerfyrddin."

Mae adduned y Brifysgol gyda Chyngor Sir Caerfyrddin yn amlinellu pum thema allweddol- Datblygiad Cynaliadwy, Gwrthdlodi, Datblygiad Economaidd a Chymunedol, Sgiliau a'r Farchnad Lafur, Menter ac Arloesi a Chwaraeon, Diwylliant, Twristiaeth a Threftadaeth.

Dywed yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Mae'r addewid yn adlewyrchu nifer o feysydd allweddol sy'n flaenoriaethau i’r Cyngor ac i’r Brifysgol ac mae'n anelu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r ardal. Rydym am fanteisio ar y cyfoeth o brofiad ac arbenigedd sydd o fewn y Brifysgol er mwyn ysgogi twf economaidd yn y rhanbarth ac i archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant, yn ogystal â hamdden a thwristiaeth".

Bydd y themâu yn manteisio ar gryfderau allweddol yn y rhanbarth yn ogystal â manteisio ar lwyddiannau diweddar gan gynnwys gwerth economaidd a diwylliannol a ddarperir drwy adleoli Pencadlys S4C i'r Sir a'r cyfleoedd fydd yn cael eu creu o ganlyniad i hyn ar gyfer y diwydiannau creadigol a digidol, datblygiadau i’r iaith Gymraeg ac ar gyfer seilwaith cyffredinol.

Bydd y thema Cynaliadwyedd, er enghraifft, yn gweld y gwaith o ddatblygu Athrofa Ranbarthol Bwyd Cynaliadwy yn cyfuno dysgu, addysgu, cyngor busnes, ymchwil ac arloesi, gyda chyfleusterau technegol i helpu'r economi ranbarthol i ddod yn ganolbwynt ar gyfer rhagoriaeth yn y gadwyn gyflenwi bwyd. Mae'r Sefydliad Rhanbarthol ar gyfer Bwyd Cynaliadwy a fydd yn cysylltu'n agos â Fferm Gelli Aur yng Ngholeg Sir Gâr, rhan o Grŵp PCYDDS, a Chanolfan Bwyd Cymru yn Horeb yn sicrhau bod busnesau ar draws Rhanbarth Dinas Bae Abertawe yn cael y cymorth a'r cyngor maent yn eu dymuno.

Dywed Mr Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin "Mae llofnodi'r adduned hon yn dangos pwysigrwydd cydweithio i’r  Brifysgol a'r Cyngor. Rydym eisoes wedi gweithio'n agos gyda'n gilydd mewn nifer o wahanol feysydd, ond mae hyn yn gyfle i'r ddau sefydliad i weithio'n strategol ac i wella ein perthynas mewn ffordd a fydd yn elwa’r Sir.”

Nodyn i'r Golygydd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy alw 01267 676908 / 07449 998476