Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Adroddiad yn profi bod ymchwil Celf a Dylunio PCYDDS yn arwain ar lefel fyd-eang

18.12.2014

Mae coleg celf hynaf Cymru sydd yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cael ei gydnabod am ansawdd rhagorol ei ymchwil yng nghanlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) a gyhoeddwyd heddiw (18/12/14).

Celf a Dylunio

Mae 95.8% o'r ymchwil a wnaed gan y Gyfadran Celf a Dylunio PCYDDS yn Abertawe, ynghyd â'i phartneriaid academaidd yn Athrofa Cymru ar gyfer Ymchwil Celf a Dylunio (WIRAD), yn arwain y byd neu o ragoriaeth ryngwladol.

Un o'r canolfannau sy'n gysylltiedig â WIRAD sy'n dangos effaith gymdeithasol ac economaidd yw Canolfan Ymchwil ac Arloesedd y Diwydiannau Creadigol (CIRIC) o fewn y Brifysgol.  Mae CIRIC yn cefnogi'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gyda ffocws arbennig ar yr economi ddigidol, ac mae wedi gweld trosiant o £1.6 miliwn er 2008.

Fe wnaeth ymchwilwyr Celf a Dylunio y Brifysgol o nifer o wahanol ddisgyblaethau gyfrannu at REF 2014. Roedd hyn yn cynnwys prosiectau o fri gan artistiaid enwog rhyngwladol megis yr Athro Tim Davies, yr Athro Sue Williams, Yr Athro Karen Ingham, yr Athro Andrea Liggins, Dr Catrin Webster, Ainsley Hillard, Craig Wood, yr Athro Howard Riley a Dr Robert Shail.

Dywedodd Dr Ian Walsh, Deon y Gyfadran Celf a Dylunio: "Rwyf wrth fy modd bod Celf a Dylunio o fewn  PCYDDS yn Abertawe wedi derbyn cydnabyddiaeth am ansawdd rhagorol ei ymchwil. Gan weithio ar y cyd â'n partneriaid yn WIRAD rydym wedi gweld bod y rhan fwyaf o'n gwaith ymchwil wedi’i farnu i fod yn arwain y byd neu o ragoriaeth ryngwladol o ran effaith.  Mae hefyd yn arbennig o dda nodi ein bod yn gydradd gyntaf yn y DU o ran ein effaith a'n amgylchedd ymchwil. "

Sefydlwyd WIRAD yn 2007 fel ymateb strategol i ddatblygu ymchwil mewn amgylchedd Addysg Uwch heriol. Mae'n cynnwys tri sefydliad academaidd - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a Phrifysgol De Cymru ynghyd ag Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru a'r Ganolfan Dechnoleg Amgen gan ddod â dros 90 o ymchwilwyr at ei gilydd.

Nôd parhaus WIRAD yw datblygu ymchwil ar y lefel uchaf. Bydd strategaeth 2014 - 2019 yn atgyfnerthu WIRAD fel canolfan cynaliadwy ar gyfer Celfyddyd Gymreig ac ymchwil Dylunio, gan ganolbwyntio ar bum maes: Pobl; Effaith; Cyllid Strategol Allanol; Polisi Dylanwadu a Chydweithio.

Mae mwy o wybodaeth yngŷn ag ymchwil Celf a Dylunio PCYDDS ar gael drwy ymweld â’r dudalen yma: http://www.uwtsd.ac.uk/research/art-and-design/

Nodyn i'r Golygydd

1. Beth yw REF? - Fframwaith Rhagoroiaeth Ymchwil 2014

 Mae'r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU yn dyrannu tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil i brifysgolion y DU, yn seiliedig ar ansawdd a maint eu hymchwil. Y nod yw cefnogi sector ymchwil yn y DU sy’n ddeinamig ac un sy’n medru cystadlu’n rhyngwladol – un gall wneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd a lles cenedlaethol tra hefyd yn ehangu a lledaenu gwybodaeth.

2. Amcanion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymwchil 2014

Er mwyn dosbarthu arian detholedig ar sail ansawdd, mae’r cyrff cyllido yn asesu ymchwil prifysgolion drwy ymarfer cyfnodol.  Yn y gorffennol, cafodd hyn ei alw yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE), ac fe gynhaliwyd yr un diwethaf yn 2008.

Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 bellach wedi disodli yr Ymarfer Asesu Ymchwil. Mae REF      wedi asesu ansawdd ac effaith yr ymchwil a gyflwynwyd gan brifysgolion y      DU ar draws yr holl ddisgyblaethau. Bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan y cyrff cyllido i ddyrannu cyllid ymchwil bloc-grant i brifysgolion yn 2015-16. Yn ogystal â hysbysu dyraniadau cyllido, mae'r REF yn darparu atebolrwydd o ran buddsoddi arian cyhoeddus ym maes ymchwil, yn dangos ei fanteision, ac yn darparu ffyn mesur pwysig o ran enw da a meinc-nodi gwybodaeth ynglyn â pherfformiad ymchwil Prifysgolion y DU.

REF 2014 – Ffeithiau Allweddol ar gyfer y DU

  • Fe wnaeth 154 o Brifysgolion y DU gymryd rhan. 
  • Fe wnaethant gynnig 1,911 o gyflwyniadau:
  • 52,077 o staff academaidd
  • 191,232 o allbynnau ymchwil
  • 6,975 o astudiaethau achossy’n dangos effaith.
  • Fe wnaeth 36 o is-baneli arbenigol adolygu'r cyflwyniadau, a oruwchwyliwyd gan bedwar prif banel
  • Bydd tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil yn cael ei ddyrannu ar sail y canlyniadau.

3. Nodyn
Y pedwar brif corff cyllido yw: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr; Cyngor Cyllido yr Alban; Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac Adran Addysg, Gogledd Iwerddon.

4. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

5. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol

6. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 676908 / 07449 998476 neu danfonwch e-bost at  sian-elin.davies@ydds.pcydds.ac.uk