Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Arbenigwr Amgylcheddol Byd-eang i Siarad mewn Darlith yn y Ddinas

10.04.2015

Gwahoddir y cyhoedd i fynychu darlith yn rhad ac am ddim gan yr Athro Mike Phillips, arbenigwr uchel ei barch yn rhyngwladol ym maes rheoli arfordiroedd. Mae hyn yn rhan o Ddarlith Agored flynyddol a drefnir ar y cyd gan Gymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr (Old Dy'vorians Association) a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe.

Yr Athro Mike PhillipsCynhelir y ddarlith, yn dwyn y teitl ‘Climate Change, Coastal Vulnerability, Impacts and Adaptation’, yng Nghanolfan Dinefwr PCYDDS ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau ddydd Iau 16 Ebrill. Bydd lluniaeth ar gael o 6.30pm a bydd y ddarlith yn cychwyn am 7pm. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Gofynnir i’r rheiny ohonoch sy’n dymuno mynd i’r ddarlith gysylltu â Joyce Wills ar 01792 481100 neu e-bostio joyce.wills@uwtsd.ac.uk.

Mae gan yr Athro Phillips, Dirprwy Is-Ganghellor yn PCYDDS, broffil ymchwil rhyngwladol ac yn sgil hynny mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol, byrddau ymgynghorol, ymgyngoriaethau â llywodraethau, a gwaith llunio polisïau ar lefel ryngwladol a chenedlaethol.

Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ac wedi trefnu sesiwn ar Dwristiaeth Arfordirol a Newid Hinsawdd ym Mhencadlys UNESCO ym Mharis, fel rhan o’i rôl yn aelod o Weithgor Newid Hinsawdd Fforwm Byd-eang UNEP ar Gefnforoedd, Arfordiroedd ac Ynysoedd.

Mae ei fewnbwn ymchwil yn cynnwys bod yn Ymgynghorydd Arbenigol i Bwyllgor UNESCO Cymru; aelod o fwrdd ymgynghorol gwyddonol rhyngwladol MARUM (Canolfan Ragoriaeth yr Almaen ar Wyddorau Amgylcheddol Morol), ac ymgynghorydd rhyngwladol arbenigol i’r FCT ym Mhortiwgal ar brosiectau Adaptaria (addasu’r arfordir yn sgil y newid yn yr hinsawdd) a Smartparks (cynllunio ardaloedd cadwraeth morol).

Mae ei gyfraniadau i bolisïau arfordirol a morol yn cynnwys:Uwchgynhadledd y Byd Rio +20, Fforwm Byd-eang ar Foroedd, Arfordiroedd ac Ynysoedd, ac UNESCO; Cynllunio Gofodol Morol yr UE a Pholisi Llywodraeth Cymru ar Garthu Agregau Morol.Mae hefyd wedi bod yn ymwneud ag agendâu ymchwil yn cynnwys Clwstwr Rhagoriaeth yr Almaen mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol, Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Portiwgal a Sefydliad Addysg ac Ymchwil Arfordirol yr UD, ymhlith eraill.

Mae’r Athro Phillips yn aelod o Sefydliad y Gwyddorau Amgylcheddol (IES), y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (RGS), Sefydliad Addysg ac Ymchwil Arfordirol (CERF), Cymdeithas Parth Arfordirol Canada (CZCA) a’r Undeb Cadwraeth Arfordirol Ewropeaidd (EUCC).

Dyma fydd yr wythfed Ddarlith Agored ar y cyd rhwng Cymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr a PCYDDS sydd wedi meithrin cysylltiadau clos ers caffael safle hen Ysgol Dinefwr, Abertawe a’i ddatblygu yn Ganolfan Dinefwr y Brifysgol ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau.Ymhlith y siaradwyr blaenorol mae’r Arglwydd Griffiths o Fforestfach, yr Arglwydd Anderson o Abertawe, yr Athro Bernard Knight a Syr John Meurig Thomas FRS.

Mae Cymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr wedi bodoli er 1930 ac mae’n gweithredu fel llwyfan i gyn ddisgyblion ac athrawon hen Ysgol Dinefwr i ddod i gysylltiad â’i gilydd a chadw mewn cysylltiad.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk