Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Ardal Arloesi yn derbyn Caniatâd Cynllunio

11.11.2015

Mae cynlluniau uchelgeisiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe o fewn ardal SA1 y ddinas wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw yn dilyn cymeradwyaeth caniatâd cynllunio amlinellol gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe.

Yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor brynhawn ddoe, fe wnaeth y prosiect hwn sy’n werth miliynau o bunnoedd dderbyn caniatâd cynllunio amlinellol. Canmolodd hefyd aelodau'r Pwyllgor natur gynhwysfawr y prif gynllun ac am y gwaith ymgysylltu a chydweithio y mae’r Brifysgol wedi’i gyflawni gyda rhan-ddeiliaid allweddol.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, y Cynghorydd Rob Stewart: “Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hollol anhygoel. Gyda champws bae Prifysgol Abertawe a’r cynlluniau ar gyfer morlyn llanw cyntaf y byd ym Mae Abertawe, mae posibilrwydd y gall y cynlluniau hyn helpu i drawsnewid ardal Ffordd Fabian a SA1 yn glwstwr economi gwybodaeth a fydd yn ategu’r gwaith o adfywio canol y ddinas, yn creu swyddi newydd ac yn hybu proffil Abertawe yn ddinas o arbenigedd academaidd sydd ar y blaen o ran ymchwil, datblygiad a thechnoleg newydd. Bydd prosiectau o’r fath yn helpu i gynyddu llewyrch economaidd ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe yn gyffredinol a bydd manteision yn deillio o hyn i drigolion lleol ac ymwelwyr o ganlyniad i gyflwyno cyfleusterau newydd a gwell seilwaith.”

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Rydyn ni wrth ein bodd â’r penderfyniad hwn a hoffwn ddiolch i Gyngor Dinas a Sir Abertawe am ei gefnogaeth a’i frwdfrydedd parhaus. Rydyn ni hefyd yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ei chefnogaeth sydd wedi galluogi'r Brifysgol i wireddu ei gweledigaeth. Yn ogystal, hoffai’r Brifysgol ddiolch i bawb a gyfrannodd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Cawson ni adborth eang a chadarnhaol yn sgil yr ymgynghoriad ac, o ganlyniad, roedd modd i ni gyflwyno uwch-gynllun cadarn a llwyddiannus.

"Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cynnig cyfle unigryw i’r Drindod Dewi Sant greu prifysgol ddinesig, newydd i Gymru. Nid campws Prifysgol cyffredin arall fydd hwn, ond yn hytrach, cymuned, integredig lle gall pobl fyw, dysgu, gweithio a chwarae.

"Trwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas a Sir Abertawe, bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cyfrannu at yr uchelgais i ddatblygu strategaeth 'Rhanbarth Dinas Greadigol' ac yn ehangu enw da Abertawe fel 'Dinas Arloesi'."

Fel rhan bwysig o fuddsoddiad sylweddol y Brifysgol yn Abertawe, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi prynu darnau eang o dir sydd ar ôl i’w datblygu yn ardal Glannau SA1. Mae'r uwch-gynllun yn cynnwys cynigion i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol yn ogystal ag ardaloedd cymdeithasol, hamdden a mannau difyrrwch ehangach.

Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad dinesig uchelgeisiol a fydd yn cyflwyno amgylchedd dysgu arloesol, cynhwysol ac ysbrydoledig newydd wrth gysylltu addysg ag arloesi a menter. Bydd yr Ardal Arloesi yn caniatáu gwasanaethau myfyrwyr craidd, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr, ynghyd â llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon a hamdden a fydd yn eistedd yn cyd-fynd â chyfleusterau cymunedol a masnachol. Mae gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechrau newydd i SA1 ar sail treftadaeth y ddinas ac arloesedd yn ei yrru. Bydd yn cael ei wireddu drwy gydweithrediad a phartneriaeth â chymunedau lleol; busnes a diwydiant; staff a myfyrwyr y Brifysgol; yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas a Sir Abertawe. Y nod hirdymor yw creu Ardal Arloesi a fydd wedi’i lleoli mewn ardal fywiog, fodern gyda mynediad hwylus at ganol y ddinas. Mae amcanion y datblygiad yn cynnwys:

  • Cefnogi a gwella profiadau’r myfyriwr
  • Cyfrannu at hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol
  • Ysgogi buddsoddiad a manteision economaidd i Abertawe, Dinas-Ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt
  • Darparu cyfleoedd i arallgyfeirio ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol fanteisio ar ei chysylltiadau â’r sector preifat
  • Sefydlu presenoldeb sylweddol i’r Brifysgol yn ardal Glannau SA1 erbyn 2018

Yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar gyfer defnydd safle SA1, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nawr yn mynd ati i ddechrau ar y dyluniad manwl o'r cam cyntaf o’r prosiect a fydd yn weithredol erbyn 2018. Bydd y dyluniadau hyn yn cael eu cyflwyno i Gyngor Dinas a Sir Abertawe yng ngwanwyn 2016 gyda'r bwriad o gychwyn ar y gwaith adeiladu yn hydref 2016.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.