Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athro yn Y Drindod Dewi Sant i Roi Darlith am Fonitro’r Morlyn Llanw

16.11.2015

Bydd un o academyddion uwch Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trafod ei waith ar brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe yr wythnos nesaf yn ystod anerchiad ar gyfer prif gorff proffesiynol peirianneg a thechnoleg y DU, y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).

Yr Athro Mike Phillips

Mae anerchiad yr Athro Mike Phillips, ‘Monitro Morlyn Llanw Bae Abertawe’, yn rhan o gyfres o ddarlithoedd ar gyfer Rhwydwaith Cymru a De-orllewin Lloegr IET. Fe’i cynhelir ddydd Iau nesaf 19 Tachwedd ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe, gan ddechrau am 6.30p.m. https://localevents.theiet.org/52801a.

Meddai’r Athro Williams: “Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe yn ddatblygiad cadarnhaol a fydd yn helpu i leihau allyriadau CO2 a sicrhau diogelwch ynni. Bydd fy narlith i yn ystyried y newid yn yr hinsawdd a’i ganlyniadau i ranbarthau arfordirol, gan roi enghreifftiau o’r byd, y DU a Chymru o'r effeithiau a’r breuder gerbron stormydd a llifogydd.

“Bydda i’n rhoi dadleuon dros gysylltu datblygiadau arfordirol â phrosesau ffisegol sy’n dangos mor wahanol yw dod o hyd i atebion derbyniol i bob cymuned arfordirol. Wedyn, bydd y ddarlith yn ystyried datblygiad Morlyn Llanw Bae Abertawe a sefydlu amodau arfordirol gwaelodlin. Yn olaf, bydda i’n esbonio’r strategaeth fonitro i newid effeithiau posibl yn ystod y gwaith adeiladu ac ar ôl hynny.”

Mae’r Athro Mike Phillips yn Bro Is-Ganghellor yn Y Drindod Dewi Sant gyda chyfrifoldeb dros Ymchwil, Arloesi a Masnacheiddio’r Brifysgol. Mae’n aelod o Sefydliad Gwyddorau Amgylcheddol, Cymrawd o’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ac yn Aelod o'r Gweithgor Newid yn yr Hinsawdd: Y Fforwm Byd-Eang ar Gefnforoedd, Arfordiroedd, ac Ynysoedd.

Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ac wedi trefnu sesiwn ar Dwristiaeth Arfordirol a Newid Hinsawdd ym Mhencadlys UNESCO ym Mharis, fel rhan o’i rôl yn aelod o Weithgor Newid Hinsawdd Fforwm Byd-eang UNEP ar Gefnforoedd, Arfordiroedd ac Ynysoedd.

Mae ei fewnbwn ymchwil yn cynnwys bod yn Ymgynghorydd Arbenigol i Bwyllgor UNESCO Cymru; aelod o fwrdd ymgynghorol gwyddonol rhyngwladol MARUM (Canolfan Ragoriaeth yr Almaen ar Wyddorau Amgylcheddol Morol); ac ymgynghorydd rhyngwladol arbenigol i’r FCT ym Mhortiwgal ar y prosiectau Adaptaria (addasu’r arfordir yn sgil y newid yn yr hinsawdd) a Smartparks (cynllunio ardaloedd cadwraeth morol).

Mae ei gyfraniadau i bolisïau arfordirol a morol yn cynnwys: Uwchgynhadledd y Byd Rio +20, Fforwm Byd-eang ar Foroedd, Arfordiroedd ac Ynysoedd, ac UNESCO; Cynllunio Gofodol Morol yr UE a Pholisi Llywodraeth Cymru ar garthu agregau morol. Mae hefyd wedi bod yn ymwneud ag agendâu ymchwil yn cynnwys Clwstwr Rhagoriaeth yr Almaen mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol, Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Portiwgal a Sefydliad Addysg ac Ymchwil Arfordirol yr UD, ymhlith eraill.

Y mis diwethaf cyhoeddwyd bod cyd-academydd iddo yn y Drindod Dewi Sant, yr Athro Ian Wells, wedi’i benodi’n Gadeirydd ar yr IET yng Nghymru a De-orllewin Lloegr.

Mae’r IET yn gweithio i greu gwell byd trwy ysbrydoli'i haelodau, peirianwyr a thechnegwyr, gan roi gwybodaeth iddynt a dylanwadu arnynt, yn ogystal â phawb y mae gwaith peirianwyr yn cysylltu â hwy neu sy’n dod i gysylltiad â’r gwaith hwn.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.