Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru yn Cefnogi Athletwyr yng Nghystadleuaeth Ironman y Byd

09.10.2015

Mae Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cefnogi dau athletwr yn eu hyfforddiant ar gyfer cystadleuaeth Ironman y Byd yn Kona, Hawaii, y penwythnos hwn. Cafodd Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei sefydlu er mwyn hyrwyddo Llythrennedd Corfforol.

Llythrennedd Corfforol yw’r term sy’n disgrifio meddylfryd sy’n datblygu drwy gydol ein bywydau. Mae'n llawer mwy na dysgu sgiliau a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'n ymwneud â bod yn hyderus; bod â chymhelliant; ac ynglŷn â deall pam fod gweithgaredd yn bwysig a sut i fod yn weithredol - boed hynny'n bod yn rhan o glwb chwaraeon; cerdded bryniau; gwneud ioga; beicio; nofio neu gymryd dosbarth ddawns. Mae yn gyd-sefydlydd y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Rhyngwladol (IPLA).

Yn dilyn perfformiadau rhagorol mewn digwyddiadau Ironman Cymru a Ironman UK llynedd, bydd athletwyr Nigel Merrony ac Aled Smith yn ymuno â dros 2,000 o athletwyr ar Hydref 10fed Kona, Hawaii, er mwyn cychwyn ar daith 140.6 milltir sy'n cyflwyno sialens anhygoel i’r corff, meddwl ac ysbryd er mwyn ennill y teitl Ironman.

Daeth Nigel ac Aled i'r Labordy Ffisioleg yn Athrofa Llythrennedd Corfforol  ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin am help i baratoi ar gyfer y  gystadleuaeth Ironman y Byd. Cymerodd Aled fantais o’r cyfleusterau sydd ar gael drwy fynd drwy dreial amser mewn amodau tebyg i'r rhai a fydd yn Kona i asesu'r effaith ar ei gyfradd curiad calon a’i hydradiad yn y gwres a lleithder.Roedd Nigel yn awyddus i drafod  canfyddiadau ymchwil diweddar ddarlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Dr. Peter Herbert sydd wedi nodi pa mor bwysig yw gorffwys ac amser adferiad rhwng sesiynau hyfforddi ar gyfer athletwyr hŷn.

Dywedodd Nalda Wainwright, Cyfarwyddwr Athrofa llythrennedd corfforol Cymru, "Mae'n wych i gefnogi athletwyr o glybiau lleol fel Aces Dinbych y Pysgod, clwb hynod weithgar sy’n cefnogi datblygiad beicio ar gyfer pob oedran a gallu. Mae Llythrennedd Corfforol yn ymwneud â galluogi pobl i ddewis gweithgaredd corfforol ar gyfer bywyd ac rydym yn croesawu cyfleoedd hyn i fod yn bartner gydag arweinwyr cymunedol sy’n hyrwyddo llythrennedd corfforol ar draws oes bywyd."

Mae gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru dîm o staff profiadol iawn sydd ag arbenigedd ym meysydd addysg gorfforol, addysg awyr agored, datblygu chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff, ffisioleg, maeth, therapi chwaraeon, datblygiad echddygol blynyddoedd cynnar,  cynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig a seicoleg ymarfer corff.

Mae'r sefydliad yn gweithio mewn cydweithrediad gyda thîm o academyddion ac ymchwilwyr rhyngwladol o bob rhan o'r byd er mwyn sicrhau bod y gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil gadarn. Mae gwaith yr Athrofa yn y Brifysgol wedi cynnwys datblygu rhaglenni atgyfeirio ymarfer corff ar gyfer clybiau ac athletwyr lleol, ymchwil i effaith hyfforddiant dwysedd uchel mewn poblogaeth sy'n heneiddio a sefydliad hynod lwyddiannus o gampfa gymunedol, hyfforddi pobl leol i redeg, cynnal a phrynu'r ddarpariaeth, gyda 25% o'r gymuned yn aelodau, a 50% o'r rhain dros 50.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.