Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Busnes a gychwynnwyd gan gyn-fyfyriwr yn dathlu pedair blynedd lwyddiannus

02.06.2015

Liam MeeBydd cwmni dylunio llwyddiannus sy’n cael ei redeg gan un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn dathlu ei bedwerydd pen-blwydd ym mis Mehefin.

Ers cychwyn y cwmni mae MeeCreative, sydd â’i ganolfan ym Mhort Talbot, wedi datblygu proffil rhyngwladol.Mae’n cyflogi tri aelod o staff ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau digidol ac argraffu, dylunio cynnyrch a datblygu brand.Mae gan y cwmni alluoedd dylunio electronig a PCB mewnol, ac yn ogystal mae’n defnyddio technegau CAD a phrototeipio blaengar.

Sefydlydd a Chyfarwyddwr y cwmni yw Liam Mee o Ferthyr, a raddiodd â gradd Dosbarth Cyntaf mewn dylunio cynnyrch o'r Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Meddai Liam:“Roeddwn yn hoff iawn o greu cynnyrch gwreiddiol, dymunol a oedd, yn bwysicach, yn rhoi sylw i anghenion y defnyddwyr.Roeddwn yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ddatrysiadau i’r heriau a wynebir gan bobl hŷn ac anabl sy’n ceisio parhau i fyw bywydau prysur ac annibynnol.

“Dyna lle dechreuodd y cwmni ond mae wedi datblygu’n eithaf cyflym i sectorau eraill.”

Gellir gweld enghraifft o’r datblygiad hwn trwy ei waith diweddar gyda Winmau, un o gynhyrchwyr dartiau mwya’r byd.Roedd Winmau yn chwilio am ysbrydoliaeth i’w catalog ar gyfer 2015 a dewiswyd MeeCreative i’w helpu i symud ymlaen gyda’u dyluniadau mewnol.

Meddai Simon Hall, Pennaeth Marchnata Winmau:“Fe wnaethom ni ddefnyddio Liam a staff MeeCreative i ategu ein gwaith dylunio mewnol, ac roedd yn bleser gweithio gyda nhw.Roedden nhw’n onest ac yn agored, gan gymryd amser i wrando ar yr hyn roeddem ni ei eisiau.Teimlwn eu bod wedi dangos tipyn o flaengaredd yn ymchwilio i’n marchnad a’n cystadleuwyr cyn cyflwyno’r gwaith yr oedden ni ei eisiau, gan gwblhau’r cyfan yn brydlon ac yn ddidrafferth.”

Mae’r cwmni hefyd wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer Prifysgol Cymru, Canolfan Dylan Thomas a’r cwmni theatr BrightLights yn Llundain, i enwi ond ychydig.

Drwy weithio gyda chwmni arall sydd â’i ganolfan ym Mhort Talbot, Quantum CAD, mae MeeCreative wedi gallu aros yn driw i’w wreiddiau ym maes gofal iechyd a dylunio symudedd.Gyda’i gilydd maent wedi ffurfio cwmni newydd Quris Innovation, sy’n dylunio cynnyrch gofal iechyd.Mae hyn yn cynnwys datblygu system toiled arloesol sy’n caniatáu i gleifion sy’n gaeth i’r gwely fynd i’r toiled heb gymorth.Maent hefyd wedi datblygu matres sensitif i wres ar gyfer rheoli tymheredd babanod newydd anedig neu gynamserol sy’n cael eu cludo mewn ambiwlans.

Cychwynnwyd MeeCreative yn 2011 gyda chefnogaeth Rheolwr Menter y Drindod Dewi Sant, Kathryn Penaluna.Llwyddodd hi i drefnu swyddfeydd i’r cwmni ar gampws y Brifysgol ym Mount Pleasant yn Abertawe a chysylltu’r cwmni â mentor Busnes Cymru, Richard Perry.Yn ogystal dyfarnwyd arian i MeeCreative gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, a helpodd y cwmni i dalu costau cychwynnol o ran offer a marchnata.

Dros amser, tyfodd MeeCreative yn rhy fawr i’r swyddfeydd yn y Drindod Dewi Sant a maes o law symudwyd i Ganolfan Arloesi Quantum ym Mhort Talbot, diolch i gymorth a chefnogaeth Cyfarwyddwr Quantum, Steve Jones.

Yn ogystal ag ehangu ei waith ar draws nifer o sectorau, gwelodd MeeCreative ei hun yn esblygu hefyd i fodloni gofynion gwasanaeth annisgwyl.

Meddai Liam:“Gydag amser roeddem yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau i ddylunio logos a gwefannau.Newidiodd MeeCreative o fod yn asiantaeth ddylunio cynnyrch yn unig i fod yn asiantaeth ddylunio cynnyrch a brandio.Nid yw’n rhywbeth yr oeddwn wedi cynllunio ei wneud ond roedd y galw yno.”

Ac yntau’n ymwybodol o werth ei brofiad ers graddio, mae Liam bellach wedi ymgymryd â rôl darlithydd dylunio cynnyrch rhan amser yn y Drindod Dewi Sant.

Meddai:“Mae dod yn ddarlithydd wedi bod yn brofiad cadarnhaol.Mae gennyf gyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol a’m cefnogodd, yn ogystal â chynnig fy ngwybodaeth a’m profiad i’r dylunwyr cynnyrch newydd sydd ar ddechrau'u llwybr gyrfaol – fel yr oeddwn i yn 2011.”

Ynglŷn â’r busnes, meddai:“Wrth ddechrau asiantaeth ddylunio sefydledig, fel pob busnes mawr, mae angen cyfeiriad a darparu gwasanaeth cryf.Mae wedi cymryd pedair blynedd hir i fireinio hyn yn weledigaeth gref a realistig ar gyfer y cwmni.Ein nod am y pum mlynedd nesaf yw sefydlu ein hunain yn asiantaeth ddylunio adnabyddus yn y DU y mae busnesau yn mwynhau cydweithio â hi.Yn fy marn i mae’n hollbwysig ein bod yn meithrin diwylliant unigryw yma ym MeeCreative.Bydd MeeCreative yn amgylchedd gweithgar, difyr ac egnïol lle bydd pobl yn mwynhau gweithio.

“Ni fydd ein hamcanion byth yn newid; byddwn yn cefnogi ein holl gleientiaid ar eu taith wrth iddynt geisio sicrhau mai nhw yw’r gorau yn eu maes.Mae’r llwyddiant a gawn yn sgil pob prosiect yn arwain at lwyddiant i’n cleientiaid, a does dim byd yn rhoi mwy o foddhad i ni.”

I gael rhagor o wybodaeth am MeeCreative ewch i www.mee-creative.com

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.