Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Canlyniadau Llwyddiannus i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Ngwobrau Effaith Werdd

04.06.2015

Enillodd staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nifer o wobrau yn seremoni wobrwyo Effaith Werdd eleni. Cynllun achredu a gwobrwyo amgylcheddol yw Effaith Werdd sy’n cael ei redeg gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Maent yn cefnogi timau ac adrannau i wneud newidiadau syml a phwerus o ran ymddygiad a pholisi er mwyn gweithio tuag at sefydliad mwy cynaliadwy. Roedd sawl aelod o dimau staff y Drindod Dewi Sant yn bresennol yn y seremonïau gwobrwyo i ddathlu eu cyflawniadau amgylcheddol yn ystod y flwyddyn.

Eleni dyfarnwyd 2 wobr achredu Aur, 1 wobr Arian a 15 gwobr Efydd. Yn ogystal, nodwyd bod dau dîm yn gweithio tuag at ddyfarniad Efydd. Mae staff Celf a Dylunio ar gampws Caerfyrddin wedi cael effaith eithriadol eleni, gan gwblhau’r holl feini prawf ar bob lefel yn ogystal â chyflwyno am 4 Gwobr Arbennig a oedd yn cydnabod eu cyflawniadau yn sgil eu hymrwymiad i gynaliadwyedd mewn nifer o brosiectau. Fe wnaethon nhw, ynghyd â’r Swyddfa Amgylcheddol, ennill Gwobrau Aur. Enillodd yr Ysgol Iechyd ac Addysg Awyr Agored y Wobr Arian, ac roedd Gwasanaethau Corfforaethol, Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Adnoddau Dynol, Gweithrediadau a Phrofiadau Myfyrwyr ymhlith y nifer o dimau a enillodd Wobr Efydd.

Llwyddodd prosiect Effaith Werdd i ymgysylltu â dros 200 o aelodau staff ar draws y tri champws eleni.  Trwy ymroddiad y staff dan sylw gwnaed arbedion posibl o bron 23,000kg o CO2 a bron £6000 trwy leihau gwastraff, arbed ynni, a lleihau teithio.

Dros y flwyddyn ddiwethaf yn y Drindod Dewi Sant llwyddodd timau a oedd yn ymgyrchu ar i staff ddiffodd goleuadau ac offer pan nad oeddent yn eu defnyddio gyfleu eu neges i ryw 147 o bobl, gan wneud arbedion posibl o 16,659kg o CO2 a £2,603 ar draws y sefydliad.  Llwyddodd timau a oedd yn codi ymwybyddiaeth o argraffu a llungopïo ar ddwy ochr y dudalen gyfleu eu neges i ryw 92 o bobl, gan wneud arbedion posibl o 4,968kg o CO2 a £1,840 ar gostau adnoddau. Llwyddodd timau a oedd yn annog staff i ddefnyddio cyfleusterau telegynadledda yn  hytrach na theithio i bob cyfarfod gyfleu eu neges i ryw 28 o bobl, gan wneud arbedion posibl o 1589kg o CO2 a £1,386 ar draws y sefydliad.

Meddai Alana Smith, Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd:

“Mae’n bwysig hyrwyddo ymddygiad amgylcheddol da yn y Drindod Dewi Sant ac mae Effaith Werdd yn cynnig dulliau i atgoffa pobl yn y gweithle.  Mae hefyd yn ffordd wych o annog aelodau staff i weithio gyda’i gilydd er lles pawb.  Roeddwn yn eithriadol o falch ag ymdrechion yr holl dimau eleni.  Roedd y prosiect yn llwyddiannus iawn ac yn ffurfio sylfaen gadarn ar gyfer gweld cynnydd pellach o ran cynaliadwyedd ledled y Brifysgol yn y dyfodol. Bydd y prosiect yn cychwyn eto ym mis Medi ac rydym yn gobeithio gweld llwyddiant pellach.  Ein bwriad yw ymgysylltu â mwy fyth o staff ac annog y 15 a enillodd Wobr Efydd i weithio tuag at achrediad Arian neu Aur.” 

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014