Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Cyhoeddiad Academydd ymhlith yr Ugain Llyfr Coginio Gorau

16.10.2014

Dr Emma-Jayne AbbotsEnwyd cyhoeddiad a gydolygwyd gan un o academyddion Prifysgol Cymru Y Drindod Sant (PCYDDS) Dr Emma-Jayne Abbots yn un o’r ugain llyfr coginio gorau yn y byd gan y sefydliad bwyd cynaliadwy Food Tank.

Sefydliad di-elw o America yw Food Tank sy’n canolbwyntio ar adeiladu cymuned fyd-eang ar gyfer bwytawyr diogel, iach sydd â digon o faeth. Pwysleisiant ffyrdd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd gymdeithasol gynaliadwy o leddfu newyn, gordewdra, a thlodi a chreu rhwydweithiau o bobl, sefydliadau, sy’n fodlon gwthio am newid y system fwyd.

Mae Food Tank wedi dewis ugain llyfr sy’n difyrru, rhoi gwybodaeth, ac sy’n ategu pwysigrwydd bwyd ac amaethyddiaeth. O fwyd môr cynaliadwy i fwyta’n foesegol i ganllawiau maes ar gyfer gweithredwyr bwyd, tynn y llyfrau sylw at ddulliau arloesol a chreadigol sy’n creu system fwyd sy’n well ac yn fwy cynaliadwy wrth addysgu a rhoi gwybodaeth i fwytawyr a defnyddwyr.

Teitl un o’r llyfrau a ddewiswyd yw, ‘Why We Eat, How We Eat: Contemporary Encounters Between Foods and Bodies’, a olygwyd gan Dr Emma-Jayne Abbots o PCYDDS a Dr Anna Lavis o Brifysgol Birmingham. Archwilia’r llyfr hwn y croestoriad rhwng y bwyd a’r corff gan ymchwilio i’r modd y mae bwyta'n dod ynghyd â phobl, lleoedd a gwrthrychau, nad oes, o bosibl, gysylltiad diriaethol rhyngddynt. Mae ei ddull amlddisgyblaeth ynghylch sut a pham y mae pobl yn bwyta’n gyfraniad amserol a phwysig i drafodaethau beirniadol ar hyn o bryd ynghylch dewisiadau bwyd pobl.

Mae Dr Abbots wedi cyfrannu hefyd i ddau lyfr arall ar y rhestr, ‘Food Between the Country and the City’ a ‘Food Consumption in Global Perspective’.

Mae Dr Emma-Jayne Abbots yn ddarlithydd mewn Anthropoleg a Threftadaeth Gymdeithasol/Ddiwylliannol ar gampws PCYDDS Llambed. Anthropolegydd gwleidyddol ac economaidd yw hi, a chanolbwyntia ei diddordebau addysgu ac ymchwil ar gwestiynau ynghylch cynaliadwyedd ecolegol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd; gwleidyddiaeth ddiwylliannol bwyd a diwylliant materol; y corff a biowleidyddiaeth; ynghyd ag (ail)gynhyrchu, cynrychioli a chyfryngu gwybodaeth.

Mae Dr Abbots hefyd wedi cyhoeddi ar themâu diogelwch bwyd; bwyd, gofal, mathau ar agosrwydd a pherthynas; rhywedd a chenedlaethau; ymfudo a thrawsgenedlaetholdeb; rhoi a chyfnewid; lle a phensaernïaeth; cogyddion enwog; a bwyta’n gystadleuol.

Meddai Dr Abbots: “Mae’r llyfr yn mynd i’r afael â nifer o themâu hollbwysig megis diogelwch bwyd, iechyd a gordewdra, a chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae wedi cael adolygiadau academaidd rhagorol ond mae’r gydnabyddiaeth hon gan Food Tank yn arbennig o dderbyniol.”

Mae’r awduron a’r golygyddion sydd ar restr yr ugain gorau ymhlith prif arbenigwyr y byd ar gyfiawnder bwyd a bwyta’n gynaliadwy. Yn ogystal ag ysbrydoli pobl sydd eisoes yn rhan o’r mudiad bwyd, gobeithia Food Tank y bydd y ffeithiau a’r wybodaeth yn y llyfrau hyn hefyd yn annog y darllenwyr i rannu ac addysgu eraill.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk