Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Cyngor gan y Brifysgol ar gyfer Ymgeiswyr Clirio

12.08.2014

Wrth i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) baratoi ar gyfer cyfnod prysur o geisiadau, mae wedi cynnig cyngor i fyfyrwyr a fydd yn mynd i'r broses Glirio ddydd Iau yma.

Mae rhestr o gyrsiau â lleoedd gwag ar gael yn http://www.uwtsd.ac.uk/cy/clirio/ a gall darpar fyfyrwyr a hoffai drafod y dewisiadau sydd ar gael iddynt, siarad â thîm derbyn PCYDDS ar 0300 500 5054.

Hefyd cynhelir Diwrnodau Agored Clirio ar bob un o gampysau'r Brifysgol, h.y. yn Abertawe (Mount Pleasant), Caerfyrddin a Llambed, ddydd Sadwrn yma, 16 Awst. Bydd staff y Brifysgol a staff academaidd wrth law yn ystod y dydd i ateb unrhyw gwestiynau am gyrsiau PCYDDS neu am wneud cais.

Mae Steven Stokes, Uwch Swyddog Cyfathrebu PCYDDS, wedi cynnig cyngor i fyfyrwyr a fydd yn mynd i'r broses Glirio.

Meddai: “Dylai myfyrwyr gael cyngor gan eu hymgynghorwyr gyrfaoedd neu diwtoriaid am y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw a chwilio am y sefydliadau sydd â lleoedd gwag yn y pwnc o’u dewis.  Maen nhw’n gallu gwneud hyn drwy wefan UCAS, y cyfryngau neu wefannau sefydliadau unigol.  Mae UCAS ei hun hefyd yn cynnig llinell gymorth ar 0871 468 0 468.

“Gan ddefnyddio’r rhif Clirio unigryw y mae UCAS yn ei ddarparu, gall myfyrwyr gysylltu â phob sefydliad yn uniongyrchol, lle bydd staff hyfforddedig ar gael i’w cynghori am unrhyw leoedd gwag a allai fod ar gael ar bob rhaglen benodol.  Mewn rhai achosion maen nhw’n gallu gwneud cynnig yn syth.  

“Un o’r dulliau gorau o gael gwybodaeth am sefydliad yw ymweld â’i gampws.  Bydd llawer o leoedd yn cynnal Diwrnod Agored Clirio, sy’n cynnig cyfle gwych i farnu a ydy'r cwrs a'r lle yn ddewis cywir.

“Pan fydd myfyriwr wedi gwneud ei ddewis a derbyn cynnig amodol, y cam nesaf yw gwneud cais yn electronig drwy system Dracio UCAS yn www.ucas.com a dylai’r cadarnhad am le’r myfyriwr ddod yn uniongyrchol o’r sefydliad yn fuan wedyn."

 

 

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk.

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.