Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dangosiad cyntaf o arddangosfa gynaliadwyedd yn cael ei lansio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

25.09.2015

Port-au-Prince, Haiti. © Mark Edwards/Hard Rain Picture Library  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i gynnal yr arddangosfa ffotograffiaeth o bwys byd-eang ‘WHOLE EARTH?’, sydd â’r nod o gynnwys y to iau yn y drafodaeth am gynaliadwyedd.

Bydd ‘WHOLE EARTH?’ yn cael ei hagor yn ffurfiol am 4 y prynhawn, ddydd Iau, 1 Hydref yn The River House Lounge and Restaurant yn ardal SA1 yn Abertawe sy’n gyfagos â lleoliad yr arddangosfa ar Font Hwyl y ddinas. Bydd Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol a chyn Weinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru a Peter Davies, Comisiynydd Cymru ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy yn lansio’r arddangosfa yn ffurfiol.

Mae dewis y Bont Hwyl yn symbolaidd oherwydd ei fod yn cyfeirio at ddyfodol y Brifysgol yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn SA1.

Cafodd ‘WHOLE EARTH?’ ei greu gan y newyddiadurwr Lloyd Timberlake a’r ffotograffydd Mark Edwards, fel dilyniant i’r arddangosfa o fri ryngwladol, ‘Hard Rain’ a gafodd ei lansio ym Mhrosiect Eden yn 2006. Yn Hard Rain gwelir geiriau Bob Dylan yn cael eu cyflwyno gyda lluniau sy'n dod â heriau'r 21ain Ganrif yn fyw.

Cafodd nifer o wylwyr yr arddangosfa eu hysgogi gymaint gan ddelweddau o anghytgord iddynt fynnu atebion i greu daear gyfan - cyfan yn yr ystyr o fod yn unedig ac wedi’i iacháu. Anfonwyd llythyron at wleidyddion ac at y prosiect Hard Rain. Y canlyniad yw arddangosfa WHOLE EARTH?, sy’n bartneriaeth gydag Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr y DU. Mae'n cynnig atebion ym meysydd yr hinsawdd, ynni, dŵr ffres, cefnforoedd ac amaethyddiaeth, ac hefyd mewn meysydd megis hawliau dynol a gwneud rheolau economaidd.

Hefyd, y mae’n ymateb i ymgyrch Datblygiad Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig sydd â’r bwriad o ddylanwadu ar bolisïau llywodraethau a rhaglenni’r Cenhedloedd Unedig hyd at 2030 ac a fydd yn pennu’r dyfodol ar gyfer cannoedd neu filoedd o flynyddoedd.

Mae ‘WHOLE EARTH?’ yn denu’r to ifanc i mewn i’r drafodaeth yn fwy cadarnhaol, gan eu cynorthwyo i ddeall sut i ddatrys a sut i fanteisio ar yr heriau a ddaw yn ei sgil.

Mae’r arddangosfa wedi teithio hyd yn hyn i sefydliadau addysgol yn y DU, Ewrop, Gogledd America, India, Affrica ac Awstralia. Hwn fydd y cyfle cyntaf, ac o bosib yr unig, gyfle i’w gweld yng Nghymru. Y mae’n agored i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Dr Jane Davidson, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE): “Rwy’n hynod o falch bod y Brifysgol yn cefnogi’r arddangosfa bwysig hon a’i bod ar gael i gymuned y Brifysgol a’i phartneriaid ar draws de orllewin Cymru rhwng nawr a’r Nadolig”.

“Mae’r arddangosfa yn cynnig cyfle i ystyried rhai o’r prif heriau ar gyfer yr 21ain Ganrif er mwyn canfod ffyrdd addas o’u datrys. Mae’n annog pobl ifanc i holi cwestiynau ac mae’n herio gwylwyr i ymrwymo i weithredu’n bersonol er mwyn gwneud ein cymdeithas yn fwy cynaliadwy. Edrychaf ymlaen at gael y drafodaeth yn enwedig o flaen y gynadledd fawr nesaf i drafod Newid Hinsawdd ym Mharis ym mis Rhagfyr.”

Dywedodd Abi Jenkins, Llywydd Undeb Myfyrwyr Grŵp PCYDDS: “Mae Undeb y Myfyrwyr yn falch bod y Brifysgol wedi dod â ‘WHOLE EARTH?’ i Gymru ac i’n holl gampysau. Mae’r arddangosfa hon yn ffordd wych o annog trafodaeth rhwng myfyrwyr gwahanol wledydd. Mae’n dangos iddynt yr hyn sy’n gyffredin o ran yr heriau byd eang sy’n ein wynebu i gyd ac mae’n rhoi llais iddynt o ran y ffyrdd y gallwn ymateb.”

Dywedodd Jan Eliasson, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig: “Mae “‘WHOLE EARTH?’ yn ymdrin â’r angen i fyw’n heddychlon gyda natur. Mae Mark Edwards a Lloyd Timberlake wedi gwneud gwaith gwych wrth ddangos sut gall pobl fod yn bartneriaid naturiol gyda byd natur. Dangosodd ‘Hard Rain’ y problemau mewn ffordd realistig iawn ond yma cawn yr atebion, y gobaith a’r posibilrwydd o newid.”

Bydd yr arddangosfa yn teithio amgylch campysau’r Brifysgol fel a ganlyn:

28 Medi - 4 Hydref: Wythnos 1: PCYDDS Ardal Arloesi Glannau Abertawe – y Bont Hwyl

5-18 Hydref - Wythnos 2 -3 PCYDDS Abertawe Mount Pleasant

19 Hydref - 1 Tachwedd - Wythnos 4-5 PCYDDS Townhill Abertawe

2-15 Tachwedd - Wythnos 6-7 PCYDDS Caerfyrddin

16-29 Tachwedd - Wythnos 8-9 PCYDDS Llambed

30 Tachwedd - 6 Rhagfyr - Wythnos 10 PCYDDS Coleg Celf Abertawe (Dinefwr)

7-13 Rhagfyr- Wythnos 11 PCYDDS Ysgol Fusnes Abertawe

14-20 Rhagfyr - Wythnos 12 PCYDDS Ardal Arloesi Glannau Abertawe – y Bont Hwyl

Gwybodaeth Bellach

Manylion pellach Steven Stokes, Prifswyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, 01792 483695 / 07872 423788 ebost steven.stokes@uwtsd.ac.uk.