Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Dangosiad cyntaf o arddangosfa gynaliadwyedd yn cael ei lansio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

07.10.2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i gynnal yr arddangosfa sylweddol fyd-eang o ffotograffiaeth awyr agored ‘WHOLE EARTH?’ sy'n anelu at gynnwys cenedlaethau iau yn y ddadl cynaliadwyedd.

Agorwyd 'WHOLE EARTH?’ yn swyddogol Ddydd Iau, Hydref 1af ym Mwyty River House yn ardal SA1 yn Abertawe, yn agos at leoliad cyntaf yr arddangosfa ar Bont Hwylio'r ddinas. Fe wnaeth Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chyn Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Dr Jane Davidson a Peter Davies, Comisiynydd Cymru ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy siarad yn ystod y digwyddiad.

Mae dewis y Bont Hwyl yn symbolaidd oherwydd ei fod yn cyfeirio at ddyfodol y Brifysgol yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn SA1.

Cafodd ‘WHOLE EARTH?’ ei greu gan y newyddiadurwr Lloyd Timberlake a’r ffotograffydd Mark Edwards, fel dilyniant i’r arddangosfa o fri ryngwladol, ‘Hard Rain’ a gafodd ei lansio ym Mhrosiect Eden yn 2006. Yn Hard Rain gwelir geiriau Bob Dylan yn cael eu cyflwyno gyda lluniau sy'n dod â heriau'r 21ain Ganrif yn fyw.

Cafodd nifer o wylwyr yr arddangosfa eu hysgogi gymaint gan ddelweddau o anghytgord iddynt fynnu atebion i greu daear gyfan - cyfan yn yr ystyr o fod yn unedig ac wedi’i iacháu. Anfonwyd llythyron at wleidyddion ac at y prosiect Hard Rain. Y canlyniad yw arddangosfa WHOLE EARTH?, sy’n bartneriaeth gydag Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr y DU. Mae'n cynnig atebion ym meysydd yr hinsawdd, ynni, dŵr ffres, cefnforoedd ac amaethyddiaeth, ac hefyd mewn meysydd megis hawliau dynol a gwneud rheolau economaidd.

Hefyd, y mae’n ymateb i ymgyrch Datblygiad Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig sydd â’r bwriad o ddylanwadu ar bolisïau llywodraethau a rhaglenni’r Cenhedloedd Unedig hyd at 2030 ac a fydd yn pennu’r dyfodol ar gyfer cannoedd neu filoedd o flynyddoedd.

Mae ‘WHOLE EARTH?’ yn denu’r to ifanc i mewn i’r drafodaeth yn fwy cadarnhaol, gan eu cynorthwyo i ddeall sut i ddatrys a sut i fanteisio ar yr heriau a ddaw yn ei sgil.

© Gregg SegalMae’r arddangosfa wedi teithio hyd yn hyn i sefydliadau addysgol yn y DU, Ewrop, Gogledd America, India, Affrica ac Awstralia. Hwn fydd y cyfle cyntaf, ac o bosib yr unig, gyfle i’w gweld yng Nghymru. Y mae’n agored i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Dr Jane Davidson, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE): “Rwy’n hynod o falch bod y Brifysgol yn cefnogi’r arddangosfa bwysig hon a’i bod ar gael i gymuned y Brifysgol a’i phartneriaid ar draws de orllewin Cymru rhwng nawr a’r Nadolig”.

“Mae’r arddangosfa yn cynnig cyfle i ystyried rhai o’r prif heriau ar gyfer yr 21ain Ganrif er mwyn canfod ffyrdd addas o’u datrys. Mae’n annog pobl ifanc i holi cwestiynau ac mae’n herio gwylwyr i ymrwymo i weithredu’n bersonol er mwyn gwneud ein cymdeithas yn fwy cynaliadwy. Edrychaf ymlaen at gael y drafodaeth yn enwedig o flaen y gynadledd fawr nesaf i drafod Newid Hinsawdd ym Mharis ym mis Rhagfyr.”

Bydd yr arddangosfa yn teithio amgylch campysau’r Brifysgol fel a ganlyn:

28 Medi - 4 Hydref: Wythnos 1: PCYDDS Ardal Arloesi Glannau Abertawe – y Bont Hwyl

5-18 Hydref - Wythnos 2 -3 PCYDDS Abertawe Mount Pleasant

19 Hydref - 1 Tachwedd - Wythnos 4-5 PCYDDS Townhill Abertawe

2-15 Tachwedd - Wythnos 6-7 PCYDDS Caerfyrddin

16-29 Tachwedd - Wythnos 8-9 PCYDDS Llambed

30 Tachwedd - 6 Rhagfyr - Wythnos 10 PCYDDS Coleg Celf Abertawe (Dinefwr)

7-13 Rhagfyr- Wythnos 11 PCYDDS Ysgol Fusnes Abertawe

14-20 Rhagfyr - Wythnos 12 PCYDDS Ardal Arloesi Glannau Abertawe – y Bont Hwyl

Gwybodaeth Bellach

Manylion pellach Steven Stokes, Prifswyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, 07872 423788 ebost steven.stokes@uwtsd.ac.uk.