Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Datgelu enw Canolfan Gymraeg newydd Caerfyrddin

22.04.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi datgelu mai ‘Yr Atom’ fydd enw’r Ganolfan Gymraeg newydd sydd yn cael ei sefydlu gan y Brifysgol yn y dref.

Ym mis Rhagfyr y llynedd, dyfarnwyd grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i brynu adeilad er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol Caerfyrddin.

Aeth y Brifysgol ymlaen i brynu adeilad y 'Carmarthen Journal' ar Stryd y Brenin ac ar hyn o bryd, maent yn y broses o adnewyddu ac addurno’r gofod.

Y gobaith yw y bydd 'Yr Atom' yn barod i gael ei agor yn swyddogol ddiwedd mis Mai.

Nod y Brifysgol yw y bydd yr adeilad yn ganolog i holl weithgareddau iaith Gymraeg y dref ac mae'r enw yn adlewyrchu’r dyhead hwn.

"Rydym wedi dewis yr enw - Yr Atom - gan ei fod yn atgyfnerthu’r  ffaith ein bod ni am i'r ganolfan fod wrth wraidd darpariaeth cyfrwng Cymraeg Caerfyrddin," meddai Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol PCYDDS a'r person sy'n arwain y prosiect ar ran y Brifysgol.

"Yn y Gymraeg, yn amlwg, gall Atom hefyd gael ei ddefnyddio yn y cyd-destun o ‘ddod atom ni' – enw sy’n briodol iawn gan gofio ein bod ni am ddenu pawb sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg i ddod i'r ganolfan i gymdeithasu ac i ddysgu mewn awyrgylch Gymreig," parha Gwilym Dyfri Jones.

"Rydym yn y pen draw am ddatblygu Caerfyrddin i fod yn dref ddwyieithog gan sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn fwy gweladwy a chlywadwy o gwmpas y dref. Gobeithiwn y bydd Yr Atom yn ein helpu i wireddu'r nod hwn,” ychwanega.

Fe gynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfarfod cyhoeddus ym mis Ionawr a gwahoddwyd pobl Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos i drafod eu syniadau ac i ddysgu mwy am weledigaeth y Brifysgol ar gyfer y Ganolfan Gymraeg newydd.

Daeth dros gant o drigolion, sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd ar gyfer y cyfarfod er mwyn rhannu’u barn a’u syniadau.  Fe wnaeth y Brifysgol hefyd annog pobl i nodi’u hawgrymiadau ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn sicrhau bod ystod eang o syniadau yn cael eu trafod.

Bydd y Ganolfan yn cynnig adnodd ychwanegol o fewn y  dref ac mae'r Brifysgol yn benderfynol y bydd yn cynnig y math o weithgareddau a chyfleusterau a fydd yn elwa pobl leol.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476