Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Dathlu Busnesau yn Seremoni Wobrwyo’r Brifysgol

21.04.2015

Dathlwyd busnesau bach a chanolig llwyddiannus yr ardal yr wythnos hon yn seremoni wobrwyo gyntaf Gwobrau iSustain gan yr Athrofa Datblygu Cynaliadwy. Cynhaliwyd y seremoni gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe.

iSustain AwardsMae’r Athrofa yn fenter ar draws Cymru sy’n helpu busnesau i’w helpu eu hunain. Wrth annog a chefnogi arloesi drwy ddylunio, mae’r Athrofa yn cymell busnesau i ennill mantais gystadleuol o’r tu mewn ac, yn eu tro, i ddod yn fwy cynaliadwy.

Yn ystod y seremoni arddangoswyd detholiad o lwyddiannau prosiect yr Athrofa Datblygu Cynaliadwy a lluniwyd y rhestr fer gan banel disglair o feirniaid yn cynnwys academyddion blaenllaw, ymchwilwyr ac arbenigwyr trosglwyddo gwybodaeth. Dewiswyd yr enillwyr yn dilyn cylch arall o feirniadu dan y cadeirydd Phil Allen, Pennaeth Trosglwyddo Gwybodaeth a Masnacheiddio Llywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn yr Ystafell Ddarllen Gron eiconig, gynt yn Llyfrgell Ganolog Abertawe, ond bellach yn rhan o gampws Cyfnewidfa Ddylunio Alex yn PCYDDS.

Mae’r enillwyr fel a ganlyn:

Masnacheiddio

  • HOS Civils Cyf

Ar y rhestr fer hefyd roedd Bragdy Caffle, Mark Hunter Cyf. ac My Smart Idea.

Arloesi gyda Chynnyrch

  • Zeal Cyf

Ar y rhestr fer hefyd roedd Cerebra, Beate Gegenwart a Maxstim Cyf.

Cwmni Deillio Mwyaf Cynaliadwy gan Raddedigion

  • ChaosTrend

Ar y rhestr fer hefyd roedd Mee Creative a Voicebox

Gwella Amgylcheddol

  • EEE Safe

Ar y rhestr fer hefyd roedd Njork a Mark Hunter Cyf.

Effaith gymdeithasol

  • VocalEyes

Ar y rhestr fer hefyd roedd Cerebra a Golchdy Waterside.

Gwobr Arbennig am Gynnydd Swyddi

  • Mark Hunter Cyf

Meddai Dr Ian Walsh, Deon Ysgol Celf Abertawe yn PCYDDS a Chyfarwyddwr Prosiect yr Athrofa: “Mae’r gwobrwyon yn garreg filltir arwyddocaol yng nghenhadaeth PCYDDS i gefnogi datblygiad economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae cynnal y seremoni wobrwyo yn y llyfrgell hanesyddol a adnewyddwyd yn ddiweddar yng nghanol Abertawe yn dystiolaeth bellach o’r bartneriaeth gadarn rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Dinas a Sir Abertawe wrth feithrin adfywiad Ardal Gelfyddydol y ddinas.”

A hwythau wedi’u dethol yn ofalus o'r byd academaidd a diwydiant, mae ymgynghorwyr yr Athrofa yn dod â’r ymchwil, y datblygiadau a’r arloesi diweddaraf ym maes dylunio i fyd peirianneg, y gwyddorau bywyd a’r diwydiannau creadigol. ‘Datblygu syniadau newydd mewn modd proffidiol’ yw Arloesi ym myd Busnes ac mae tîm yr Athrofa yn helpu busnesau i ymateb i newid, i wella cystadleurwydd ac i sicrhau eu llwyddiant yn y dyfodol.

Mae’r tîm yn cynnwys ymgynghorwyr busnes, dylunio a thechnegol sy’n cydweithio er mwyn trosglwyddo gwybodaeth y Brifysgol ac yn cynorthwyo busnesau drwy broses ailadroddus ennyn a datblygu cysyniadau; profi cynnyrch a chreu prototeipiau; a gweithgynhyrchu a gweithredu.

Nodyn i'r Golygydd

Y Cwmnïau Buddugol

Gwobr Masnacheiddio - HOS Civils Cyf.

Er 2008, mae HOS Civils wedi ehangu i ddod yn un o’r contractwyr gwaith ffurfio mwyaf yn rhanbarth Cymru a Gorllewin Lloegr. Maent yn arbenigo mewn peirianneg sifil a gwaith ffurfio ar draws y DU ac mae HOS wedi croesawu cynnyrch a syniadau arloesol, gan ddefnyddio ymchwil a datblygu i greu technegau newydd a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Aethant at yr Athrofa Dylunio Cynaliadwy i gael cymorth wrth ddatblygu dulliau o ddylunio a gwneud mowldiau pwrpasol ar gyfer castio concrit ar raddfa fawr yn y fan a’r lle. Bu gweithio gyda’r Athrofa yn fodd iddynt asesu gwahanol ddulliau o ddylunio a modelu gyda Dylunio drwy gymorth Cyfrifiadur (CAD), yn ogystal ag asesu gwahanol ddeunyddiau a phrosesau ar gyfer gweithgynhyrchu’r cynnyrch.

Roedd llwyddiant y prosiect wedi galluogi HOS Civils Cyf i fynd â chanfyddiadau’r ymchwil a datblygu a’u defnyddio ar brosiect ‘byw’ ar lan y môr yn Ynys y Barri, gan weithio gydag isgontractwyr am elfennau o’r broses o weithgynhyrchu'r cynnyrch.

http://www.hosconstruction.com/

Gwobr Arloesi gyda Chynnyrch - Zeal Cyf.

Ac yntau’n ddylunydd, yn beiriannydd awyrennol ac yn seiclwr brwd, mae’r Athro Neil Barron wedi dyfeisio clo beiciau newydd arloesol, ‘Litelok’, sy’n ysgafn, yn hyblyg ac yn ddiogel dros ben.

Mae seiclo'n cynyddu, boed hynny at ddibenion hamdden, ffitrwydd neu deithio i’r gwaith, ac mae gwerthiant beiciau’n cynyddu’n gyflym a beiciau’n mynd yn fwy drud ac yn fwy tebygol o gael eu dwyn. Yn ôl 'Theft’ gan BikeOff, 2014, mae beic yn cael ei ddwyn bob munud. Nid yw’n anghyffredin i seiclwyr golli nifer o feiciau drwy ddwyn.

Ar ôl blynyddoedd o ymchwil a datblygu, mae Litelok bellach yn barod i’w lansio ar y wefan dorfgyllido, Kickstarter, gyda’r nod o godi £20,000 i helpu i ddod â’r prosiect yn fyw.

http://litelok.com/

Gwobr y Cwmni Deillio Mwyaf Cynaliadwy gan Raddedigion -ChaosTrend

Mae ChaosTrend wedi ennill gwobrau ac yn frwdfrydig iawn am ddatblygu meddalwedd a gemau. Cychwynnwyd y stiwdio yn 2008 gan nifer o raddedigion Prifysgol Fetropolitan Abertawe (sefydliad a oedd yn rhagflaenydd i PCYDDS). Maent yn arbenigo mewn meddalwedd ryngweithiol ac yn gweithio gyda chwmnïau lleol a rhyngwladol i greu meddalwedd sy’n destun clod y diwydiant. Mae prosiectau meddalwedd blaenorol yn cynnwys meddalwedd yrru bwrpasol ar gyfer offer meddygol, e-lyfrau rhyngweithiol i blant ag anghenion arbennig, ap i aelodau Undeb Unite ac yn fwyaf diweddar ap swyddogol PCYDDS. Mae ChaosTrend wedi datblygu a rhyddhau llawer o gemau yn y saith mlynedd ers iddynt fodoli, a llwythwyd eu gêm ddiwethaf Super Jetpack Penguin i lawr 1.5 miliwn o weithiau.

http://www.chaostrend.com/mainsite/

Gwobr Gwella Amgylcheddol - EEE Safe

Mae LocalitEEE yn ganolbwynt cwmwl ar gyfer adnoddau cymunedol a byw’n gynaliadwy.Fel rhwydwaith cymdeithasol mae’n gweithredu model dros nifer o safleoedd i godi arian i weithredwyr canolbwyntiau ac mae’n adrodd yn ôl ynghylch atal gwastraff a deilliannau cymdeithasol.

Mae’n unigryw gan ei fod yn defnyddio Arian Cymdeithasol Digidol o’r enw EEECoins, ac mae modd eu hennill drwy wirfoddoli neu eu prynu am arian parod. Mae’r siop ar-lein yn cynnig prisiau gosod neu arwerthiannau i rannu refeniw. Mae hyn yn caniatáu prynu nwyddau, atal gwastraff bwyd a phrynu gwasanaethau drwy’r arian digidol neu arian parod. Mae LocalitEEE yn ychwanegu EEECoins i’r banc yn awtomatig yn sgil gwerthu ar-lein.

Yn sail i’r siop y mae Cofrestr Diogelwch Offer EEESafe. Mae'n helpu i atal trosglwyddo offer trydanol ail-law a allai achosi risg tân neu sy’n destun hysbysiad galw cynnyrch yn ôl. Mae modd atal hyn wrth roi offer trydanol ar werth neu pan fydd yn cael eu hysbysebu.

Mae’r platfform yn cynnig cyfle i fusnesau ymgysylltu â chymunedau drwy’i Gyfeiriadur o Fusnesau Cynaliadwy, sy’n gysylltiedig ag ap a fydd ar gael yn y dyfodol. Drwy’r Cyfeiriadur gall busnesau ddarparu cynigion lleol yn gyfnewid am EEECoins. Mae hyn yn hyrwyddo adfywio lleol i fusnesau ac yn annog mwy o wirfoddoli i gryfhau cymunedau lleol a’u cael i ymwneud â datblygu amgylcheddol a datblygu cymdeithasol lleol.

Mae’r nodweddion yn cynnwys ffeirio nwyddau, rhannu adnoddau, llyfrgell gymunedol a datblygu sgiliau er mwyn helpu i greu mwy o swyddi lleol.

www.eeesafe.com

Gwobr Effaith Gymdeithasol - VocalEyes

Mae Democratiaeth Ddigidol VocalEyes yn darparu platfform datblygedig ar y we ar gyfer gwneud penderfyniadau’n ddigidol ac yn gyfranogol drwy dorfoli. Mae’n rhannu prosiectau arloesol ac entrepreneuraidd yn systematig ar draws pob cymuned rhanddeiliaid debyg er mwyn mynd i’r afael yn gadarnhaol â heriau cyllidol, democrataidd ac sy’n ymwneud â’r hinsawdd.

Yn sgil hyn maent yn grymuso cenedlaethau’r dyfodol i ddod yn ddinasyddion gweithredol gan fanteisio ar ddoethineb a chytundeb y ‘dorf’ i fynd â chanlyniadau diriaethol a chadarnhaol yn eu blaen a llywio’r broses o wneud penderfyniadau.

Mae VocalEyes yn unigryw gan ei fod yn:

Darparu proses eglur o droi syniadau da’n weithredoedd, gan ddechrau gyda gwneud penderfyniadau ar y cyd er mwyn rheoli blaenoriaethau hyd at brosiectau torfoli sy’n creu mentrau newydd dan berchenogaeth gymunedol.

Integreiddio â chyfryngau lleol traddodiadol ac yn bywiogi cyhoeddiadau lleol a'u gwneud yn rhyngweithiol.

Lleoli pobl yn eu cymunedau geo-wleidyddol yn awtomatig wrth iddynt gymryd rhan drwy eu cymunedau diddordeb eu hunain.

Anelu at integreiddio proses o “Ddemocratiaeth Hyblyg” sy’n grymuso pobl gyffredin i ennill enw da a chefnogaeth i’w harbenigedd penodol ac i rannu eu doethineb â chymunedau perthnasol.

Galluogi rhannu pynciau a syniadau ar draws gwahanol grwpiau er mwyn creu prosiectau amrywiol.

https://www.vocaleyes.org/

Gwobr Arbennig am Gynnydd Swyddi - Mark Hunter Cyf.

Mae Mark Hunter Cyf. yn fusnes potelu llaeth llwyddiannus yn Hwlffordd, Gorllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n potelu 40,000 litr o laeth yr wythnos ac yn dosbarthu ar draws De Cymru gan ddefnyddio fflyd o lorïau i fynd â’r cynnyrch i siopau, garejys, cartrefi gofal a chadwyni archfarchnadoedd bach. Hefyd bydd lorïau cymalog yn cludo llwythi cyfan i Abertawe a Chaerdydd yn ddyddiol.

Mae gan y cwmni hefyd fflyd fach o lorïau sy’n casglu llaeth o ffermydd lleol a’i gludo mewn tanciau cymalog i Dde-orllewin Lloegr a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Dros y tair blynedd ddiwethaf mae’r cwmni wedi tyfu’n gyflym a bellach mae’n cyflogi pedwar deg pedwar o staff llawn amser â throsiant blynyddol o £6.5 miliwn.

Bydd y cwmni’n parhau i fynd ar ôl twf drwy ehangu ystod y cynnyrch ac ehangu'r gwaith o gludo llaeth fesul llwyth. Maent nawr yn dechrau datblygu hunaniaeth go iawn i’r busnes, gyda’u brand eu hunain “O Gymru yn Gyfan” i’w lansio’n hwyrach yr haf hwn.

Eu nod yn y tymor hir yw ychwanegu gwerth at laeth o Gymru yng Nghymru, gan gadw’r buddion yn yr economi lleol, darparu cyflogaeth yng Nghymru a thorri ar gost amgylcheddol cludo cymaint o laeth i Loegr i’w brosesu a’i anfon yn ôl i Gymru.

Gwybodaeth Bellach

Mae detholiad o luniau o’r seremoni wobrwyo ac enghreifftiau o waith yr enillwyr ar gael. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk