Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr Lleol ym Mhrifysgol yr Haf

02.10.2014

Mewn seremoni wobrwyo arbennig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ddiweddar, cydnabuwyd llwyddiant myfyrwyr ar draws De-orllewin Cymru a gymerodd ran ym Mhrifysgol Haf y bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach.

Cynhaliwyd y seremoni yn Theatr Townhill PCYDDS yn Abertawe a chyflwynwyd y gwobrau gan Ddirprwy Is-Ganghellor PCYDDS yr Athro Ian Wells a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Abertawe Kevin Child. Daeth y chwedeg un o fyfyrwyr a gymerodd ran o Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol yr Esgob Gore, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Ysgol Gyfun Tre-gŵyr, Ysgol Gyfun Treforys, Grŵp CCNPT, Ysgol Gyfun Olchfa, Ysgol Penfro, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ac Ysgol Gatholig Sant Joseff.

Pennawd y llun: Myfyrwyr llwyddiannus y Brifysgol Haf yn y seremoni wobrwyoRoedd Ysgol yr Esgob Gore, Coleg Sir Gâr, Grŵp Gwalia, Grŵp Castell-nedd Port Talbot a Choleg Penfro wedi noddi gwobrau a gyflwynwyd i’r myfyrwyr a oedd wedi rhagori yn eu pwnc.

Dyluniwyd y Brifysgol Haf ar gyfer myfyrwyr sydd â’r gallu i lwyddo ond, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu eraill, sydd wedi eu rhwystro rhag mynd yn eu blaen i addysg uwch.

Mae’r Brifysgol haf yn gwrs tair wythnos rhad ac am ddim sydd wedi’i hanelu at fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot neu Sir Benfro. Mae hon yn rhaglen breswyl lle treulia’r myfyrwyr un wythnos yn PCYDDS yn Abertawe, un wythnos yn PCYDDS yng Nghaerfyrddin, ac un wythnos ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn ystod y tair wythnos, dewisa’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan un pwnc i’w astudio sy’n cyd-fynd â’u llwybr academaidd presennol. Ymhlith y pynciau roedd: Y Gwyddorau Biolegol; Busnes, Marchnata a Rheolaeth Hamdden; Y Celfyddydau Creadigol; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Seicoleg, Troseddeg a’r Gyfraith. Aeth darlithwyr o PCYDDS, Prifysgol Abertawe a’r Brifysgol Agored yng Nghymru ati i ddysgu ar raglen y Brifysgol Haf tra noddodd y Cynghorwr Paul Meara fyfyriwr PhD i addysgu ar y modwl Gwyddorau Biolegol.

Enillodd y myfyrwyr hefyd sgiliau hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn addysg uwch gan gynnwys sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, meddwl beirniadol, sgiliau ymchwil a chyfeirnodi a rheoli amser.

Yn ogystal â’r astudio academaidd, mwynhaodd y myfyrwyr hefyd raglen gymdeithasol lawn ac amrywiol. Ymhlith y gweithgareddau roedd bowlio, sinema, pêl-droed, pêl fasged, karaoke. nosweithiau cwis, disgos a gweithdai dawns.

Yn ogystal â chael tystysgrif, gostyngwyd y graddau Lefel A gofynnol (neu’r pwyntiau UCAS cyfwerth) i’r myfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio naill ai yn PCYDDS neu Brifysgol Abertawe.

Un o ddisgyblion Ysgol Gyfun Treforys, Cerys Kane, a gipiodd y wobr am yr Ymdrech Orau. Meddai: “Bu’r Prifysgol Haf yn brofiad da i mi am iddi fod yn help i mi ddeall bywyd Prifysgol yn well. Mae wedi bod yn gyfle i ddysgu rhagor am y pwnc sydd o ddiddordeb i mi, yn gyfle i gyfarfod â phobl newydd a chael blas ar fywyd oddi cartref. Mae hefyd yn gyfle i ennill pwyntiau UCAS a fydd yn helpu at le yn PCYDDS neu Brifysgol Abertawe.

“Mae’r Brifysgol Haf yn brofiad gwerth chweil a byddwn yn ei argymell e’n fawr iawn i unrhyw un.”

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae 564 o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau lleol wedi dilyn rhaglen y Brifysgol Haf a thros 50% yn mynd yn eu blaen i sefydliad addysg uwch.

Nodyn i'r Golygydd

Nod y rhaglen Ymestyn yn Ehangach yw ehangu’r niferoedd sy’n cael manteisio ar addysg uwch ar draws holl ystod oedran myfyrwyr. Trefna Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru weithgareddau dysgu a chodi dyheadau. Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy’n ariannu'r bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach, a’i haelodau yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Penfro, Gyrfa Cymru, Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac ysgolion ar draws yr awdurdodau unedol sy’n cymryd rhan. Nod y rhaglen yw ymestyn cyfranogiad addysgol at grwpiau o bobl a eithriwyd neu a dangynrychiolwyd yn ne-orllewin Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk