Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Digwyddiad Preswyl yn Gynulliad Mwyaf o Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc yng Nghymru

03.06.2015

Cynhaliodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) y cynulliad mwyaf erioed o ofalwyr sy’n oedolion ifanc y mis diwethaf. 

Yn ogystal â’r cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl a chwaraeon, roedd yn gyfle i’r gofalwyr ddysgu mwy am fywyd prifysgol. Roedd darlithoedd blasu mewn ystod o bynciau addysg uwch a rhoddir cyngor ar gyllid prifysgol, gyrfaoedd a sut i wneud cais. Hefyd roedd gofalwyr sy’n oedolion ifanc ac sydd eisoes mewn prifysgol yn bresennol yn y digwyddiad.

Gofalwyr sy’n oedolion ifanc yw’r rheini sy’n gofalu, heb dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu na allai ymdopi heb eu cefnogaeth. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae 22,655 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Nghymru yn cydbwyso'u dyletswyddau gofalu â’u haddysg, eu gwaith neu eu hyfforddiant - mae hynny’n golygu o leiaf un gofalwr sy’n oedolyn ifanc ymhob dosbarth.

Mae Alex Atkins yn ofalwr sy’n oedolyn ifanc ac yn astudio am radd mewn gwaith ieuenctid a chymuned yn PCYDDS. Cyn dod i’r Brifysgol câi gefnogaeth gan y prosiect gofalwyr ifanc yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe a nawr mae’n rhoi o’i hamser i’r prosiect yn wirfoddol pryd bynnag y bo’n bosibl.

Meddai Alex: “Dyw hi ddim yn rhwydd jyglo prifysgol a dyletswyddau gofalu. Roeddwn i’n lwcus iawn bod fy nheulu’n fy nghefnogi i fynd i’r brifysgol, yn ogystal â chael cefnogaeth wych gan fy ngholeg. Hefyd ces i gyfle i fod yn rhan o Brifysgol Haf Ymgyrraedd yn Ehangach lle bu modd i mi ddarganfod sut beth oedd prifysgol ac a oedd hi'n iawn i mi ai peidio.

“Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf arhosais i ar y campws i brofi bywyd prifysgol, er fy mod i wedi teithio adre bob penwythnos. Roeddwn i’n lwcus iawn fod gan PCYDDS fwrsari gofalwyr ifanc, a oedd yn gymorth gyda’r costau teithio.

“Os bydd gofalwr yn mynd i’r brifysgol mae arno/arni angen gwybod y caiff gefnogaeth gyflawn. Mae PCYDDS yn gymuned glos lle dwi ddim yn teimlo ar goll nac ychwaith fy mod i’n cael fy meirniadu. Roedd fy narlithwyr yn deall ac mae’r Brifysgol wedi cyflogi unigolyn penodol i fy nghefnogi i a gofalwyr eraill sy’n oedolion ifanc. Fy nghyngor i i ofalwyr ifanc yw dylech chi roi cynnig ar addysg bellach ac uwch; bydd yn gwneud gwahaniaeth i’ch holl fywyd.”

Meddai Simon Hatch, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, “Mae o leiaf 22,655 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Nghymru, ac rydym ni o’r farn ei bod yn bryd i’w lleisiau gael eu clywed.

“Mae llawer o ofalwyr sy’n oedolion ifanc wedi bod yn gofalu am y rhan fwyaf o’u bywydau, yn aml gan roi anghenion y sawl maen nhw’n gofalu amdano cyn eu hanghenion eu hunain. Gadael ysgol, mynd i’r coleg neu’r brifysgol, dechrau gwaith - mae’r rhain yn newidiadau anodd i bob oedolyn ifanc. Fodd bynnag i ofalwyr sy’n oedolion ifanc, pan na cheir y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw, mae’r newidiadau hyn yn gallu bod yn rhwystrau sy’n amhosibl i’w goresgyn.

“Rydym yn falch iawn i gynnal y digwyddiad preswyl hwn i ofalwyr sy’n oedolion ifanc mewn partneriaeth â PCYDDS. Cam cyntaf yw’r digwyddiad preswyl hwn. Rydym ni wedi ymrwymo i weithio gyda gofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Nghymru, wedi ymrwymo i’w helpu i godi’u lleisiau ynghylch y materion sydd fwyaf pwysig iddyn nhw, ac wrth wneud hynny i greu Cymru sy’n rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw i ofalwyr sy’n oedolion ifanc a’r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu.”

Meddai Dai Rogers, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr yn PCYDDS, “Mae’n bleser mawr i ni gynnal y digwyddiad preswyl hwn. Mae cyfrifoldebau mawr gan Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc ond ddylai hynny ddim rhwystro’u cynnydd mewn bywyd. Gan weithio gydag elusennau megis Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, mae gan sefydliadau addysg uwch ddyletswydd i wneud cymaint â phosibl i sicrhau gofalwyr fod prifysgol yn ddewis sydd ar agor iddyn nhw, yn ogystal â chynnig y gefnogaeth briodol i gyflawni’u potensial tra eu bod yn astudio.

“Mae hyn yn rhywbeth y mae PCYDDS wedi ymrwymo iddo, yn nhermau cymorth ariannol, yn cynnwys Bwrsari Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc, a chymorth bugeiliol gan staff academaidd a Gwasanaethau Myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.