Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Disgyblion Ysgol Penglais yn dathlu llwyddiant TGAU Mandarin

14.10.2015

Mae Athrofa Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a sefydlodd pum Ystafell Ddosbarth Confucius yn ne-orllewin Cymru i gynnig iaith a diwylliant Tsieina i ysgolion, wedi cael canlyniadau rhagorol gan fyfyrwyr.

Dim ond ychydig o fisoedd ar ôl agoriad swyddogol eu Hystafell Ddosbarth Confucius ym mis Gorffennaf, fe wnaeth myfyrwyr Ysgol Penglais yn Aberystwyth gyflawni canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau TGAU Tsieineaidd gyda graddfa o 100% A* -  C.

Dywedodd Dr Zhou Changxian, athrawes o’r Athrofa Confucius: “Mae Mandarin yn cael ei ystyried fel iaith anodd i pobl o’r Gorllewin ei ddysgu, dim ond nifer bach o ddisgyblion sy’n dewis astudio Tsieinëeg ar lefel TGAU neu fel pwnc Lefel A. Mae canlyniadau Ysgol Penglais yn dangos fod myfyrwyr yn gallu cwblhau cwrs TGAU Tsieineaidd wrth chyflawni canlyniadau  gwych."

Fe wnaeth un ar ddeg o ddisgyblion gymryd yr arholiad TGAU Tsieineaidd, cawsant eu dysgu ar y cyd gan athro lleol Lucy Huws a Dr Zhou Changxian.

Meddai Megan Evans, disgybl ar y cwrs Tsieinëeg: "Mae’r holl waith caled wedi bod gwerth chweil, rydym i gyd yn gobeithio cyflawni'r un safon yn ein hastudiaethau Lefel A." Dywedodd gyd-fyfyriwr Sean Fraser: "Roedd y daith i Beijing, a noddwyd gan yr Athrofa Conficius yn gymhelliant i ni weithio yn galed a chael y gorau allan o’r profiad.”     

Mae’r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dew Sant ac Ysgol Penglais yn cynllunio'r daith ysgol nesaf i Tsieina ar gyfer astudiaeth iaith ddwys 10 diwrnod.

Mae Sefydliad Confucius yn y Brifysgol yn fynediad i mewn i Tsieina ar gyfer ysgolion, myfyrwyr prifysgol, busnesau a chymunedau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gyda chefnogaeth Weinyddiaeth Addysg Tsieineaidd, mae’r Athrofa yn ganolfan o bwys ar gyfer darpariaethau Mandarin yng Nghymru.

Gyda swyddfa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe a'r brif ganolfan ar gampws Llambed, mae yna rwydwaith gynyddol o Ysgolion Cysylltiol ac Ystafelloedd Dosbarth Confucius, gydag athrawon Mandarin yn cael eu penodi i bob un ohonynt.

Wedi eu hyfforddi'n llawn i ddarparu Mandarin fel Iaith Dramor, mae athrawon yr Athrofa yn cael eu secondio i ysgolion yn y sector addysg gynradd ac uwchradd am o leiaf ddwy flynedd , gan sicrhau dilyniant di-dor o Fandarin .

I gael rhagor o wybodaeth am yr Athrofa Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.