Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Efa Gruffudd Jones fydd Prif Weithredwraig Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

18.09.2015

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi mai Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr newydd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni mai’r Brifysgol fyddai’n arwain ar yr Endid cenedlaethol ar gyfer maes Cymraeg i Oedolion, un o’r camau allweddol cyntaf fu hysbysebu am unigolyn blaengar i ymgymryd â’r weledigaeth gyffrous a gyflwynwyd fel rhan o gais llwyddiannus y Brifysgol.

Fel Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru ers dros deng mlynedd, daw Efa â phrofiad diamwys o arwain a datblygu corff cenedlaethol y mae’r iaith Gymraeg yn rhan allweddol o’i genhadaeth.    

Dywedodd Mr Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol,  “Mae’r bennod newydd hon yn un sy’n gofyn am newid radical ac am arweinydd sy’n gallu rheoli’r newid hwnnw mewn modd sensitif a chadarn. Fel Prif Weithredwr un o fudiadau Cymraeg amlycaf Cymru, mae Efa yn unigolyn uchel iawn ei pharch ac mae’r Brifysgol yn falch iawn o allu cyhoeddi ei phenodiad i swydd sy’n gwbl bwysig i ddatblygiad a dyfodol yr iaith Gymraeg.”

Bydd Efa’n dechrau’n ffurfiol yn ei gwaith yn y flwyddyn newydd ond yn cyfrannu at y broses o benodi tri chyfarwyddydd i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol dros yr wythnosau nesaf.   Yn sgil ei phenodiad, dywedodd Efa:

Mae yna gytundeb cenedlaethol bod angen i’r maes Cymraeg i Oedolion newid ac mae’r cyfle i sefydlu corff cenedlaethol o’r newydd fydd yn arwain ar y gwaith yn un arbennig iawn.  Rwy’n croesawu’r her yn fawr ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda holl bartneriaid y maes er lles dyfodol y Gymraeg er mwyn cynyddu nifer y dysgwyr a sicrhau bod mwy o ddysgwyr yn dod yn rhugl.”

Bydd Efa’n sefydlu strwythur a thîm o staff canolog fydd yn datblygu gweledigaeth y Brifysgol ac  yn mynd i’r afael â phennu cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer y maes yn ei gyfanrwydd.  Cam cyntaf y broses honno fydd pennu darparwyr newydd i faes Cymraeg i Oedolion ac mae’r broses honno eisoes wedi cychwyn.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi datblygu gwefan newydd er mwyn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau holl bwysig y maes. Mae’r wefan, www.maescymraegioedolion.cymru yn cynnig atebion i gyfres o gwestiynau sydd fwyaf tebygol o gael eu gofyn wrth i’r gwaith ddatblygu.

Ychwanegodd Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol “Yr wyf yn llongyfarch Efa ar ei phenodiad ac yn edrych ymlaen at ei chyfraniad a’i harweiniad o ran sicrhau dyfodol y Gymraeg ledled Cymru a thu hwnt.  Y mae cefnogi’r iaith Gymraeg a hyrwyddo ei datblygiad yn greiddiol i’r Brifysgol hon ac fe wnawn hynny drwy’r rhychwant o weithgareddau a gwasanaethau a gynigiwn ar lefel genedlaethol”.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998 476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.
  5. Yn ystod haf 2012, ffurfiwyd Grŵp i adolygu maes Cymraeg i Oedolion yn nhermau cyrhaeddiad dysgwyr, cynnwys cwricwlaidd, strwythurau darparu a gwerth am arian. Mae’r ddogfen hon yn crynhoi canfyddiadau’r Grŵp Adolygu a’u hargymhellion ar gyfer gwella’r ddarpariaeth a strwythurau’r maes yn y dyfodol.

http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/review-welsh-for-adults/?lang=cy

6. Ym mis Rhagfyr 2014, gwahoddwyd ceisiadau i ymgymryd â rol yr Endid Cenedlaethol i fod yn gyfrifol am ddatblygiad strategol maes Cymraeg i Oedolion gan Lywodraeth Cymru.

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/welsh-for-adults/national-entity-responsible-for-wfa/?lang=cy

7. Yn dilyn ymarfer cystadleuaeth agored, cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei dewis i bennu'r cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion; i gynnig arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion; i godi safonau addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion ac i ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol priodol o ansawdd uchel ac i gynhyrchu adnoddau addas ar gyfer pob math o ddysgwyr.

http://www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion-a-digwyddiadau/datganiadau-ir-wasg/datganiadau-ir-wasg/llywodraeth-cymru-yn-penodi-prifysgol-cymru-y-drindod-dewi-sant-i-arwain-darpariaeth-cymraeg-i-oedolion-ar-draws-cymru.html

8. Yn dilyn ymgynghoriad i ddisodli’r teitl ‘Endid cenedlaethol ar gyfer maes Cymraeg i Oedolion’, pennwyd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fel teitl swyddogol.  Bydd brand newydd ar gyfer y maes yn cael ei ddatblygu dros yr wythnosau nesaf.

9. Mae gwybodaeth bellach am y broses o bennu darparwyr i’w gweld ar y wefan

http://maescymraegioedolion.cymru/newyddion/pennu darparwyrcymraeg-i-oedolion-gwybodaeth-i-ymgeiswyr