Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Grŵp Celf yn Cynnal Gweithdy Creadigol yn Abertawe

27.04.2015

Mae grŵp celf gyfoes, a grëwyd gan raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cynnal ei ddigwyddiad mynediad cyhoeddus misol yn Abertawe y penwythnos hwn. 

Guest Artist Laura

Artistiaid sy’n arwain y grŵp, ‘15 Hundred Lives’, gyda’r artistiaid Sylvie Evans, Rose Davies a Graham Parker yn ei reoli a’r nod yw arddangos celf weledol gyfoes a hygyrch yng nghanol Dinas a Sir Abertawe.

Ddydd Gwener 24 a dydd Sadwrn 25 Ebrill bydd cyfle i siopwyr canol y ddinas yn Abertawe fod yn greadigol gydag artistiaid ‘15 Hundred Lives’ yn y Swigen Greadigol ar Stryd Cradock.

Mae’r grŵp celf yn ymrwymedig i ddod â chelf gyfoes i ganol y ddinas drwy gael y cyhoedd i gymryd rhan lle bynnag a phryd bynnag y bo’n bosibl ac mae’n cynnal digwyddiad mynediad cyhoeddus bob mis yn y Swigen Greadigol, gan ddefnyddio’r adeilad cyfan am ddau ddiwrnod a gweithio gydag artistiaid gwadd i roi cyfle i’r cyhoedd weld sut mae celf yn cael ei gwneud.

Enw digwyddiad y mis hwn yw Fashion Statement, ac mae’n un o nifer o ddigwyddiadau creadigol a hynod y grŵp ar draws canol y ddinas eleni.  Laura Niehorster, a anwyd yng Nghaerfyrddin, yw’r artist gwadd.  

Symudodd Laura i Abertawe yn blentyn bach, a meddai:

“Pobl a’u straeon yw themâu canolog fy ngwaith. Mae dysgu am fywydau a theithiau pobl rwy’n cwrdd â nhw bob dydd, pobl sydd wedi bod yn rhan o newidiadau cymdeithasol neu’n rhan o fudiadau cymdeithasol, nhw yw fy mhrif ysbrydoliaeth artistig.  Rwy’n credu’n gryf mewn defnyddio emosiynau mewn celf; mae fy ngwaith yn ymchwiliad i'r cysylltiadau emosiynol y mae pobl yn eu teimlo â’i gilydd a pham mae’r emosiynau hyn yn hanfodol ar gyfer cryfder dynolryw.

“Er fy mod yn cofio bod y celfyddydau a diwylliant yn Abertawe wedi dylanwadu arnaf yn blentyn, doeddwn i ddim wedi gwerthfawrogi’n llawn brydferthwch naturiol ysblennydd tirluniau traethau Penrhyn Gŵyr a’r Bannau Brycheiniog tan i mi adael Abertawe i fynd i'r Brifysgol.  Maen nhw mor bwysig i mi nawr.”

Yn ystod ei gradd mewn Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol y Celfyddydau Creadigol (UCA), Rochester, taflwyd Laura i fyd cyffrous a chystadleuol ffasiwn.  

Wedi gadael y brifysgol, bellach mae’n gweithio’n galed i’w sefydlu’i hun yn artist celf gain.  Mae’n chwilio am sefydliadau crefftau, artistiaid a chwmnïau ffasiwn Masnach Deg yn Ne-ddwyrain Asia i weithio â nhw dros y flwyddyn nesaf.  

Ysbrydolwyd ei chasgliad ffasiwn diweddaraf gan newidiadau yng nghymunedau gwledig pan ddaeth y chwyldro diwydiannol i Gymru ac roedd Laura yn ymwybodol iawn bod y diwydiant glo wedi dod â swyddi a hwb economaidd i gymunedau gwledig yng Nghymru, ond er hynny yn ei sgil daeth anafiadau echrydus, problemau iechyd ynghyd â thlodi pan gaeodd y pyllau glo.

Aeth Laura yn ei blaen:  “Roedd yn emosiynol iawn i ymchwilio i’r casgliad mewn amgueddfeydd lleol megis Big Pit, Blaenafon, lle roedd modd i mi ddefnyddio lluniau o’r archif a siarad â phobl leol am eu profiadau o fyw ym Mlaenafon a gweithio fel glowyr.  Bûm yn gweithio gyda ffabrigau traddodiadol dilys a roddwyd gan un o’r melinau olaf sy’n parhau yng Nghymru, Melin Teifi, i greu casgliad sy’n adlewyrchu'r newidiadau cadarnhaol a negyddol a brofwyd gan y pentrefi glofaol hyn.  Ond yr hyn a wnaeth fy nghyffwrdd fwyaf oedd cryfder y bobl a’r cymunedau a ddaeth at ei gilydd er mwyn goroesi a haelioni, dewrder a gostyngeiddrwydd y bobl a oedd yn byw drwy’r cyfnod hwnnw.”

Meddai Graham Parker, cyd-sylfaenydd ‘15 Hundred Lives’:

“Mae gan Abertawe y fath gyfoeth o dalent creadigol ac artistig ac mae’n wych gallu arddangos gwaith artistiaid datblygol fel Laura. Mae ein digwyddiadau yn y Swigen Greadigol yn dangos beth sy’n mynd i mewn i wneud gwaith celf ac mae’n rhoi cyfle i’r cyhoedd ddod i mewn i gael sgwrs â’r artistiaid neu roi cynnig arni eu hunain os ydyn nhw’n dymuno.”

Mae Fashion Statement ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn y Swigen Greadigol, 13 Stryd Cradock, ddydd Gwener 24 Ebrill a dydd Sadwrn 25 Ebrill o 12:30pm i 5:00pm

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol

2. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol

3. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk