Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i gyd-leoli gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe

18.11.2015

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn adleoli Swyddfa De Orllewin Cymru i adeilad Technium 2 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ardal SA1 y ddinas.

Bydd yr adleoli yn arwyddo perthynas waith newydd rhwng y ddau sefydliad a bydd yn hwyluso datblygiad nifer o fentrau.

Mewn partneriaieth â sefydliadau GIG Cymru, mae’r Wasanaethau Gwybodeg yn darparu’r dechnoleg a’r wybodaeth genedlaethol sydd eu hangen ar gyfer gofal modern o gleifion, gan ddarparu dros saith deg o wasanaethau digidol i ddefnyddwyr ar draws GIG Cymru a rhannau eraill o’r DU.

Dywedodd Andrew Griffiths, Prifswyddog Gwybodaeth (Iechyd) a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: “Mae’r adleoli i adeilad Technium 2 y Brifysgol yn galluogi i’n sefydliad gyd-leoli gyda’r Brifysgol er budd y ddwy blaid.

“Bydd gan y Gwasanaeth Gwybodeg fynediad at ddoniau myfyrwyr a graddedigion drwy gynnig cyfleoedd gwaith rhan-amser, lleoliadau gwaith ac internaethau sy’n gysylltiedig â phortfolio yr Ysgol Gyfrifiadureg Gymhwysol a gwasanaethau eraill. Yn ychwanegol at hyn byddwn yn gweithio gyda’r Brifysgol i wneud y mwyaf o’r wybodaeth a’r arbenigedd sy’n gysylltiedig â’i addysgu, dysgu ac ymchwil gymhwysol.

“Mae hyn yn gyfle delfrydol i ddatblygu ein presenoldeb yn Abertawe ac i adleoli mewn adeilad modern sy’n meddu ar y cyfleusterau diweddaraf yn nghanol y ddinas.”

Yn ychwanegol at hyn, bydd y cydweithio yn galluogi i Wasanaethau Gwybodeg gyfrannu at ddylunio a chyflwyno rhaglenni academaidd perthnasol o fewn Grŵp y Brifysgol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, fel rhan o bortffolio cynyddol y Brifysgol sy’n ymgysylltu â diwydiant. Bydd y fenter yn cynnig cyfleoedd i staff gwybodeg fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus drwy Sefydliad Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol, sydd wedi ennill nifer o wobrau.

Mae cartref newydd Gwasanaethau Gwybodeg yn adeilad Technium 2 wedi’i leoli ar safle Ardal Arloesi Glannau Abertawe y Brifysgol, a dderbyniodd ganiatad cynllunio amlinellol gan Ddinas a Sir Abertawe yr wythnos diwethaf. Mae’r datblygiad yn rhan o agenda drawsnewidiol y Brifysgol sydd â’r bwriad o’i chynorthwyo i wireddu ei chenhadaeth graidd o wella mynediad i addysg uwch a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i gymunedau lleol a chyflogwyr, gwella cyflogadwyedd graddedigion, ynghyd â chaniatáu i’r Brifysgol gyflawni ei photensial o gyfrannu at adfywiad economaidd y ddinas, Dinas Ranbarth Bae Abertawe a Chymru.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol “Rydyn ni’n falch iawn bod Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru yn cyd-leoli gyda’r Brifysgol yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe. Mae’r datblygiad yn enghraifft o’r ffordd mae’r Brifysgol yn ail-ddiffinio profiad prifysgol i fyfyrwyr, staff a’n partneriaid. Drwy ein cydweithrediad gyda’r sector cyhoeddus a phreifat rydyn ni’n datblygu cymuned yn hytrach na champws lle gall pobl ddod i weithio, astudio, byw a threulio eu hamser hamdden ar y safle arbennig hwn.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn sefydliad cenedlaethol sy’n darparu’r gwasanaethau technoleg a gwybodaeth sydd eu hangen i gefnogi gofal o’r safon uc i gleifion. Mae ei waith yn cynnwys datblygiad cynnyrch newydd a chyflwyno gwasanaethau technoleg a gwybodaeth weithredol. Gellir cael mwy o wyboaeth o http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/956/hafan.
  2. Mae Gwasanaeth Gwybodeg Abertawe wedi’i leoli ar hyn o bryd yng Nghanolfan Oldway, Stryd y Berllan
  3. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cyflogi 500 o staff mewn swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe, Yr Wyddgrug, Penybont, Caerfyrddin a Pontypwl.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth Steven Stokes, 01792 483695 / 07872 423788 steven.stokes@uwtsd.ac.uk.