Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Gwobr Genedlaethol am Weithgynhyrchu i Un o Lywodraethwyr PCYDDS

12.05.2015

Roger Evans MBE yn derbyn ei wobr.Mae Roger Evans MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Schaeffler (UK) Ltd ac aelod o gorff llywodraethu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i enwebu gan ei gyfoedion ar gyfer gwobr genedlaethol Hyrwyddwr Gweithgynhyrchu. Gwobr genedlaethol bwysig yw hon yng Ngwobrau Gweithgynhyrchu EEF/Aldermore Future.

Mae’r Gwobrau Hyrwyddwyr Gweithgynhyrchu’n dathlu llwyddiannau unigolion sydd, trwy eu gweledigaeth, eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u hymwneud diflino, wedi gwneud cyfraniad sylweddol i weithgynhyrchu yn y DU. Daeth y wobr yn sgil ei enwebu’n Hyrwyddwr Gweithgynhyrchu rhanbarthol ym mis Ionawr 2015.

Dewiswyd enillwyr cenedlaethol Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol o blith cannoedd ac fe’u cyhoeddwyd yng Nghinio Fawreddog y Gwobrau, yn Ystafelloedd Grand Connaught yn Llundain ar 15 Ebrill 2015. Enillodd Roger Evans y wobr ar gyfer Hyrwyddwr Gweithgynhyrchu, a roddir bob blwyddyn i unigolyn y bernir iddo wneud cyfraniad sylweddol i weithgynhyrchu yn y DU.

Trawyd y beirniaid gan weledigaeth, ymroddiad a phenderfyniad Mr Evans.Yn ogystal â’r rôl arweiniol hon yn Schaeffler UK, efe hefyd yw Cyfarwyddwr Diwydiant Cymru, Cyfarwyddwr Fforwm Moduron Cymru a Chadeirydd Fforwm Gweithgynhyrchu Cymru.

Dyfarnodd y beirniaid y teitl mawr ei fri ar ôl cytuno bod Roger yn dangos arweinyddiaeth, yn annog arloesi, yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu, yn adeiladu partneriaethau â chyflenwyr, yn hyfforddi chyflogeion i safonau uchel ac yn creu elw i sicrhau diogelwch.

Yn ogystal â rheoli’n llwyddiannus weithrediadau o ddydd i ddydd safle gweithgynhyrchu Schaeffler UK yn Llanelli rhwng 2001 a mis Mawrth 2014, mae Roger Evans hefyd wedi chwarae rhan yn y gwaith o lunio a gwthio ymlaen strategaeth gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae safle gweithgynhyrchu Schaeffler UK yn Llanelli, de Cymru, yn cynhyrchu darnau peiriannau manwl gan gynnwys berynnau cyffredinol a thapedi mecanyddol i’r diwydiant moduro. Sefydlwyd y gwaith yn 1957, cyfloga 250 o bobl gan gynnwys pedwar prentis bob blwyddyn.

Mae Mr Evans yn chwarae rôl llywodraethu allweddol ar draws y Grŵp PCYDDS – sef PCYDDS, Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd ar Fwrdd Corfforaethol Coleg Sir Gâr ac yn aelod o Gyngor Prifysgol PCYDDS.

Meddai Roger Evans MBE:“Mae gweithgynhyrchu yn sector deinamig a chyffrous sy’n llawn o bobl frwd ac ymroddgar ynghylch beth maen nhw’n ei wneud.Braint enfawr, felly, yw cael fy nghydnabod fel hyn.Rwy wrth fy modd, a hynny dros fy nhîm sy’n gweithio mor galed gymaint â throsof i. Heb eu hymrwymiad a’u cymorth nhw, ni fyddai’r wobr hon wedi bod yn bosibl.”

Meddai Prif Swyddog Gweithredu EEF, Terry Scuoler:“Mae Roger yn llawn haeddu’r wobr hon.Rwy’n ei adnabod ers blynyddoedd lawer ac wedi fy ysbrydoli gan ei weledigaeth glir, ei ymroddiad, ei benderfyniad a’i ymrwymiad llwyr wrth wella dyfodol sector gweithgynhyrchu’r DU. Rwy’n falch i gyfraniad sylweddol Roger gael ei gydnabod yn y wobr genedlaethol hon.”

Meddai Mark Stephens, Dirprwy Swyddog Gweithredol Aldermore:“Ym myd gweithgynhyrchu’r DU mae rhai o arweinwyr busnes mwyaf uchelgeisiol y DU ac mae’n deg i ni ymfalchïo ynddyn nhw.Mae Roger yn ysbrydoliaeth fawr i’n cyd-arweinwyr busnes – mae gweithgynhyrchu ar ei galon ac mae’r gwaith mae e’n ei wneud yn ei gymuned yn rhyfeddol.Pob clod iddo am ennill y wobr genedlaethol hon.”

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau, ewch i: http://www.eef.org.uk/campaigning/awards-and-competitions/future-manufacturing-awards.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk