Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Is-Ganghellor yn cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru

27.03.2015

Mewn darlith gyhoeddus i’w chynnal ddydd Iau, 26 Mawrth, bydd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno ei safbwynt ar oblygiadau nifer o adroddiadau polisi proffil uchel ar addysg yng Nghymru.

Bydd yr Athro Hughes yn amlinellu Adduned Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ei ddarlith “Cyfle Newydd i Arwain” ar gampws y Brifysgol ar Ffordd Alexandra yn Abertawe. Fe fydd yn cyflwyno persbectif y Brifysgol ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r sector addysg yng Nghymru a bydd yn gwahodd trafodaeth ar gydweithio rhwng asiantau allweddol er mwyn ffurfio system ysgolion a gweithlu addysg y dyfodol yng Nghymru.

Mae’r ddarlith, y gyntaf mewn cyfres i’w chyflwyno gan yr Is-Ganghellor ac Uwch-Swyddogion y Brifysgol dros y misoedd nesaf, yn ymateb i Adolygiad o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru gan Yr Athro Graham Donaldson, adroddiad Addysgu Athrawon Yfory gan Yr Athro John Furlong a’r Fargen Newydd i athrawon Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Ceir manylion am yr Adduned Addysg yn y ddogfen “Cyfle Newydd i Arwain” sydd ynghlwm wrth y datganiad i’r wasg.

Meddai’r Athro Hughes: “Ein nod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw gweithio gyda’n partneriaid proffesiynol er mwyn creu cymunedau dysgu hyderus a myfyriol. Ein bwriad yw creu clymblaid o’r proffesiwn a all arwain newid systematig ynghyd â chefnogi system addysg sy’n gwella ei hun .

“Yn ogystal â hyn bwriadwn addasu ein harbenigedd ym maes dysgu seiliedig ar waith proffesiynol ac achrediad sy’n seiliedig ar hyfedredd, gan ddatblygu rhaglenni proffesiynol arloesol achrededig a ddarperir o fewn cyd-destun ysgolion. Bydd y Brifysgol hefyd yn adeiladu ar ei chryfderau traddodiadol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer datblygu darpariaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg ynghyd â chydraddoldeb mewn addysg.

“Er mwyn diwygio addysg athrawon ymhellach mae’r Brifysgol wedi adnabod nifer o fentrau allweddol yn rhan o’n Hadduned Addysg. Mae’r Mentrau hyn yn datgan yn gyhoeddus ein hymrwymiadau i fwrw ymlaen â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru”.

Adduned Addysgol Cymru: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (pdf)

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prifswyddog Cyfathrebu Corfforaethol
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk