Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Lansio Partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Mudiad Meithrin yn Eisteddfod yr Urdd

22.05.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio partneriaeth unigryw gyda Mudiad Meithrin er mwyn cynnig cymhwyster ychwanegol i fyfyrwyr BA Plentyndod Cynnar.

O fis Medi ymlaen, bydd cyfle i fyfyrwyr sy’n astudio’u gradd trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn Ysgol Plentyndod Cynnar y Brifysgol hefyd astudio am gymhwyster galwedigaethol Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant drwy Cam wrth Gam – is-gwmni hyfforddi cenedlaethol Mudiad Meithrin.

Bydd y cymhwyster hwn – sy’n ychwanegol i’r radd BA ac wedi’i ddilysu gan CACHE (Cyngor ar gyfer Dyfarniad mewn Gofal, Iechyd ac Addysg) - yn galluogi’r myfyrwyr llwyddiannus i weithio mewn cylch meithrin, meithrinfa ddydd neu ddarpariaeth gofal plant.

Cafodd y bartneriaeth ei lansio’n swyddogol ar stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar faes Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch, ddydd Gwener, Mai 29ain.

Meddai Ann-Marie Gealy, Pennaeth Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Mae Ysgol Plentyndod Cynnar yn falch i gyhoeddi partneriaeth newydd a chyffrous rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Mudiad Meithrin.  Bydd y fenter arloesol hon yn galluogi myfyrwyr sy’n astudio BA Plentyndod Cynnar hefyd i astudio am gymhwyster galwedigaethol Lefel 3.

“Trwy hyn, mae Ysgol Plentyndod Cynnar yn ymateb i heriau newydd y Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Gofal i sicrhau gweithlu cymwys i weithio gyda phlant ifainc.  Bydd yn ymestyn cyflogadwyedd ein myfyrwyr ac yn pontio rhwng ymchwil, theoriau, ac ymarfer da gyda phlant ifainc.  Bydd pawb yn elwa!”

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Rwy’n hynod falch o’r bartneriaeth arloesol hon rhwng Mudiad Meithrin a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n mynd i’r afael â her o safbwynt gweithlu’r blynyddoedd cynnar sef y diffyg cymhwyster galwedigaethol ar gyfer myfyrwyr BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

“Gyda mwy o bwyslais bellach ar broffesiynoli gweithlu’r Blynyddoedd Cynnar a’r galw am staff cymwys all gynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, braf yw cael cynllun mewn lle fydd yn galluogi myfyrwyr y dyfodol i ennill gradd tra hefyd ennill cymhwyster galwedigaethol a phrofiad gwaith mewn cylch meithrin neu ddarpariaeth gyfatebol.

Atega Dr Gwenllian Lansdown Davies, “Mae ‘Cam wrth Gam’ yn enw adnabyddus a phrofiadol yn y maes a bydd yr arbenigedd, yr isadeiledd a’r profiad sydd wedi ei ddatblygu dros y blynyddoedd yn rhoi sylfaen gref i ddatblygu’r cynllun a’r berthynas ymhellach.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cwrs BA Plentyndod Cynnar a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ei champws yng Nghaerfyrddin, cysylltwch â Glenda Tinney trwy ebostio g.tinney@pcydds.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.