Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llywodraeth Cymru yn penodi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i arwain darpariaeth Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru

12.05.2015

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi cyhoeddi taw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd wedi ei phenodi i arwain Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru gyfan.

Yn dilyn ymarfer cystadleuaeth agored, cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei dewis i bennu'r cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion; i gynnig arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion; i godi safonau addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion ac i ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol priodol o ansawdd uchel ac i gynhyrchu adnoddau addas ar gyfer pob math o ddysgwyr.

Mae'r newidiadau o ran Cymraeg i Oedolion wedi digwydd yn sgil argymhelliad yr adroddiad annibynnol 'Codi Golygon: adolygiad Cymraeg i Oedolion' - adroddiad oedd yn edrych ar sut y gallai’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion gael ei wella ledled Cymru.  Awgrymwyd penodi un sefydliad fel Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd wedi cael y dasg o gyflwyno a gweithredu strwythur cenedlaethol newydd.

Dywed Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi cael ein penodi gan Lywodraeth Cymru i arwain darpariaeth Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru gyfan. Mae’r Brifysgol eisoes yn cyd-weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar nifer o brosiectau sylweddol a fydd yn trawsnewid addysg yng Nghymru.

"Mae'r llwyddiant hwn yn dyst i waith caled ac arbenigedd staff o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - yn enwedig y rhai sydd wedi arwain y cais ar ran Canolfan Peniarth. Dyma gyfnod cyffrous i'r Brifysgol ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno prosiectau deinamig ac uchelgeisiol, gan ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr o bob oed."

Atega Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac un o’r bobl oedd yn arwain y cais ar ran y Brifysgol:

“Fel rhan o’i chais, cyflwynodd y Brifysgol weledigaeth uchelgeisiol a fyddai’n sefydlu gwasanaeth o ragoriaeth genedlaethol ac yn cyfrannu’n uniongyrchol at greu Cymru ddwyieithog. Darpariaeth wedi’i harwain gan anghenion y dysgwr fyddai hi yn y bôn, gyda phob unigolyn yn teimlo gwerth y broses ac yn lladmeryddion i’w heffaith. Anelir at godi safonau drwyddi draw gan arwain yn uniongyrchol at weddnewid proffil ieithyddol Cymru.

“Teimlir bod y weledigaeth, a ddatblygwyd gan Ganolfan Peniarth ar ran y Brifysgol, yn un weddnewidiol, yn un gyraeddadwy o fewn yr amserlen a ddynodwyd ac yn un sy’n cynnig gwerth am arian. Y mae hefyd yn cynnig cyfle gwirioneddol i sefydlu strwythur cenedlaethol ym maes Cymraeg i Oedolion a fydd yn annog cyfranogiad llwyr o du darparwyr a dysgwyr fel ei gilydd gan arwain at y math o ddeilliannau arwyddocaol sydd eu hangen i gynyddu nifer y bobl sy’n dysgu Cymraeg yng Nghymru.

“Dymunir pwysleisio mai corff cenedlaethol, annibynnol ag iddo hygrededd diamwys fydd yr endid cenedlaethol. Mae’r weledigaeth a amlinellwyd ar ei gyfer yn cynnig strwythur a saif yn gadarn fel catalydd i newid pellgyrhaeddol. Sefydlir iddo fframwaith staffio fydd yn cynnig arweiniad i ddarparwyr ac i fudd-ddeiliaid y maes ynghyd â strategaethau fydd yn eu tynnu ynghyd i weithredu’n gydlynus yn erbyn targedau mesuradwy a chyraeddadwy. “

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

“Rydyn ni wedi ymrwymo i roi cyfle i bobl o bob oed i ddysgu Cymraeg ac rydyn ni’n awyddus i’w hannog i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

“Sefydlu un corff i bennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer Cymraeg i Oedolion oedd un o brif argymhellion ein hadolygiad diweddar a dwi’n falch ein bod, yn dilyn cystadleuaeth agored, wedi gallu penodi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gyflawni’r rôl bwysig hon.”

 Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg:

“Dwi’n hyderus y bydd pwyslais Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar brofiad dysgwyr a’i gweledigaeth hirdymor ar gyfer Cymraeg i Oedolion yn arwain at newidiadau cyffrous.

“Mae sicrhau bod oedolion yn cael cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn un o brif ymrwymiadau Llywodraeth Cymru a dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Brifysgol i symud y sector yn ei blaen.”

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476