Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Mae un o Fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi Sicrhau Interniaeth gyda Stiwdio Dylunio a Marchnata yn Abertawe.

22.05.2015

Mae myfyrwraig Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Hannah Millar, wedi sicrhau swydd yn yr asiantaeth dylunio creadigol, Waters Creative. Am y pedair blynedd diwethaf mae Waters Creative wedi darparu lleoliad gwaith ar gyfer  myfyrwyr ar y rhaglen BA Dylunio Graffig.

Dywedodd Rhian Hullin, Cyfarwyddwr Waters Creative a chyn-fyfyrwraig o’r Brifysgol:

“Mae myfyrwyr yn ennill profiad o weithio a gweld y ffynnon o brosesau creadigol a phwysau a brofir mewn amgylchedd prysur, proffesiynol .

"Mae gweithio ar gymysgedd o bortffolios gwella prosiectau creadigol a briffiau cleient, mae'r interniaid yn cael profiad o sut mae gwaith stiwdio dylunio greadigol a darganfod sut brofiad gweithio gyda disgwyliadau cleientiaid go iawn mewn golwg. Mae hwn yn gyfle amhrisiadwy ac yn helpu'r myfyrwyr i benderfynu ar eu dewisiadau cyflogaeth yn y dyfodol .

“O'n profiad o weithio gyda myfyrwyr ifanc, brwdfrydig a ​​chreadigol, rydym wedi canfod ei bod yn helpu gyrru'r dylunwyr llawn amser yn Waters Creative i aros ar flaen y gad, ac yn gwthio ffiniau creadigol yn gyson. “

Safonau’r diwydiant sy’n gyrru cwrs Graffig Dylunio y Brifysgol. Mae cysylltiadau â byd busnes a diwydiant yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac fe’u dylunnir a’u datblygu trwy brosiectau ‘byw’, lleoliadau gwaith, gweithwyr proffesiynol gwadd ac ymweliadau addysgol.

Meddai Hannah: “Rwy mor gyffrous a hapus fy mod i wedi cael lle gyda Waters Creative. Mae’n lle gwych gyda phobl ryfeddol a thalentog dros ben.

“Mewn gair, roedd y cwrs cyfan, o’r diwrnod cyntaf, yn hollol hudolus. Mae’r darlithwyr yn wirioneddol arbennig yn eu ffordd o ddysgu a mentora. Rwy’n dal i’w hedmygu’n enfawr ac mae arna i gymaint iddyn nhw. Rwy mor ddiolchgar o’u cael nhw ar y tîm Graffeg. Rwy wedi gweld dulliau newydd, sut i wella fy nulliau i fy hun a pha mor bell y gall fy mhotensial i fynd.

 “Rhoddodd cyd-fodwl Gav a Donna (Gavin Kirby a Donna Williams, uwch ddarlithwyr yn PCYDDS) ar Farchnata, Hyrwyddo ac Arddangos fi ar ben ffordd o ran beth sydd i’w ddisgwyl yn y byd gwaith. Hefyd cawson ni ddysgu sut i’n hyrwyddo ein hunain a’n hamddiffyn ein hunain fel dylunwyr llawrydd. Mae’r interniaethau wythnos y mae David La Grange wedi’u trefnu gyda Waters Creative hefyd yn rhoi cipolwg ar beth sydd i’w ddisgwyl a pha mor gyflym yn union yw bywyd yn y byd gwaith.”

Parhaodd Rhian :

"Fel cyn-fyfyrwraig o’r Brifysgol, ni allaf ond canmol y darlithwyr, am eu hamser, eu hamynedd a'r wybodaeth y maent wedi trosglwyddo i mi. Roeddwn i'n teimlo'n hyderus yn fy sgiliau a gallu i gamu i mewn i'r byd go iawn dylunio at ôl i mi raddio. Roedd y cwrs yn amrywiol , ac yn canolbwyntio ar yr agwedd Fasnachol Dylunio Graffig gan sicrhau ein bod yn gwbl barod i weithio.

"Mae'r staff dylunio yn Waters Creative bron i gyd yn ' cynnyrch' o'r cwrs BA Dylunio Graffig ac maent yn deall anghenion y myfyrwyr ar leoliad, mae amser yn cael ei roi iddynt a daw pob myfyriwr yn dod i fwrdd o'r interniaeth gyda phrosiect sylweddol a phrofiad cadarnhaol."

Meddai’r Cyfarwyddwr Rhaglenni Dylunio Graffig yn PCYDDS, David La Grange:

“Mae Dylunio Graffig yn ddiwydiant sy’n ehangu a newid o hyd, gan greu sbectrwm enfawr o gyfle. Mae ein graddedigion ni’n gweithio’n llwyddiannus ar eu liwt eu hunain, gan greu eu hasiantaethau dylunio eu hunain sy’n ennill gwobrau, neu’n cael swyddi y mae llawer yn ceisio amdanyn nhw gyda chwmnïau cenedlaethol adnabyddus a brandiau byd-eang pwysig, gan gynnwys Marks & Spencer, Sky a chlwb pêl-droed Aston Villa.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.