Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dylunio logo ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin

23.10.2015

Mae myfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dylunio logo ar gyfer datblygiad Canolfan S4C Yr Egin - canolfan ar gyfer y diwydiannau creadigol a fydd yn gartref i bencadlys S4C ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Cafodd ddyluniad Daniel Lovell – myfyriwr sydd bellach yn ei drydded flwyddyn yng Ngholeg Celf y Brifysgol yn Abertawe – ei ddewis gan grŵp o unigolion o'r Brifysgol ac o S4C.

Fe osodwyd y dasg o ddylunio logo ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin i grŵp o fyfyrwyr BA Dylunio Brand a Hysbysebu o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cafodd y myfyrwyr briff oedd yn cynnwys gofyn am ddyluniad a fyddai'n ymgorffori elfennau o frand y Brifysgol ac o frand S4C tra hefyd yn creu hunaniaeth newydd ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin.

Gofynnwyd i’r myfyrwyr gyflwyno’u gwaith i banel o gynrychiolwyr o'r Brifysgol ac o S4C, ac wedi trafod y ceisiadau, cysyniad Daniel oedd yn llwyddiannus.  Wedi hynny, cafodd Daniel y cyfle i ddatblygu ei syniadau ymhellach drwy weithio gyda dylunwyr graffeg o'r ddau sefydliad i fireinio’r brand.

"Mae meithrin y doniau creadigol gorau yng Nghymru yn un o brif amcanion Canolfan S4C Yr Egin ac rydym eisoes wedi dechrau cyflawni hyn trwy weithio gyda’n myfyrwyr talentog i ddatblygu brand ar gyfer y Ganolfan," meddai Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac arweinydd y prosiect ar ran y Brifysgol.

"Roedd cysyniad Daniel yn crynhoi prif elfennau’r prosiect ac rydym yn falch iawn o fod wedi gallu rhoi’r cyfle iddo ddatblygu ei syniadau ymhellach drwy weithio gyda dylunwyr graffeg proffesiynol o fewn y Brifysgol ac o fewn S4C," atega.

Mae Daniel, sy’n hanu o Abertawe, yn falch o fod wedi cael cipolwg o'r proffesiwn dylunio hefyd. "Fe wnaeth y broses gyfan roi profiad gwerthfawr iawn i mi yn y diwydiant yr hoffwn weithio ynddo yn y dyfodol," meddai Daniel. "Rwyf hefyd wedi cael cais i ddylunio deunydd fel posteri a llythyrau busnes fel rhan o'r prosiect hwn. Mae wedi rhoi gwir flas a hwb i mi i weithio yn y maes hwn."

Meddai Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Adleoli a Phrosiectiau S4C; "Rydym yn hapus iawn gyda dyluniad y logo trawiadol ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin, ac mae'n glod i Daniel am ei waith caled a'i weledigaeth ac yn arwydd o’r bartneriaeth rhyngom ni â’r Brifysgol. Un o amcanion S4C wrth sefydlu pencadlys newydd yng Nghaerfyrddin yw ysgogi ac ysbrydoli hwb newydd o greadigrwydd yn y gorllewin, ac mae'n dda gweld dylanwad hynny ar waith yn barod." 

Cafodd y brand newydd ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin ei ddadorchuddio am y tro cyntaf mewn digwyddiad ar stondin S4C yn Sioe Frenhinol Cymru ac ers hynny mae wedi ei gynnwys ar ddau arwydd mawr ar y tir lle bydd y Ganolfan yn cael ei hadeiladu ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Dywed Angela Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen, BA Dylunio Brand a Hysbysebu y Brifysgol ei bod yn falch iawn o gyflawniadau Daniel ac o’r gwaith wnaeth y grŵp cyfan gyflwyno.

"Roedd creadigrwydd a phroffesiynoldeb y myfyrwyr drwy gydol y broses gyfan yn gymeradwy iawn," meddai. "Mae'n dystiolaeth bod gan ein myfyrwyr y sgiliau angenrheidiol, cynaliadwy ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant hwn. Rydym yn falch iawn o Dan a'i waith."

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn gartref i gymuned ddiwylliannol fyrlymus - cyfnewidfa amlddisgyblaethol, entrepreneuraidd a chreadigol a fydd wedi’i lleoli yng Ngorllewin Cymru.  Bydd yn gartref i dros 25 o gwmnïau a sefydliadau cysylltiedig ac yn ganolfan lle bydd pobl, cysylltiadau, syniadau a doniau yn sbarduno’i gilydd.  

Nodyn i'r Golygydd

  1. Cadarnhaodd Awdurdod S4C ym mis Mawrth 2014 y byddai pencadlys y Sianel yn cael ei adleoli i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn Ionawr 2018.
  2. Fis Hydref 2014, arwyddodd y Brifysgol ac Awdurdod S4C Fframwaith Cytundeb a fyddai’n caniatáu i’r datblygiad fynd rhagddo.
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476