Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Ennill Gwobr Bridport

30.10.2015

Mae myfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  wedi ennill Gwobr fawreddog Bridport. Mae Kathy Miles, myfyrwraig ar y cwrs MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill lle cyntaf yng nghategori cerddi'r Wobr Bridport.

Bwriad y Wobr Bridport yw annog awduron newydd a hybu rhagoriaeth lenyddol trwy strwythur gystadleuaeth. Fe'i sefydlwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Bridport ym 1973 ac mae wedi tyfu'n raddol o ran statws. Denodd y gystadleuaeth geisiadau o bob rhan o'r DU ac o dramor.

Dywedodd Kathy, enillydd y wobr: "Gwobr Bridport yw un o'r gwobrau barddoniaeth fwyaf uchel ei barch yn y DU ac rwyf wrth fy modd ac yn falch iawn fy mod wedi ennill. Mae'r ffaith fy mod wedi ennill, yn fy marn i, yn deyrnged i ragoriaeth yr addysgu yn Adran Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol.

"Mae astudio’r cwrs Ysgrifennu Creadigol wedi bod profiad ardderchog. Mae'r addysgu wedi bod yn rhagorol, ac mae wedi dangos i mi sut i ddisgyblu fy ngwaith a gweithio i derfynau amser penodol. Rwyf hefyd wedi dysgu i gymhwyso technegau ysgrifennu gwahanol i ystod o arddulliau.

"Yn benodol mae Menna Elfyn a Samantha Wynne-Rhydderch wedi bod yn allweddol wrth fy helpu i newid fy ngwaith gyda beirniadaeth adeiladol a sylwadau treiddgar. Ar ôl i mi gwblhau'r MA, yr wyf yn gobeithio gweithio llawn amser fel awdur, ac mae hyn wedi rhoi'r ysgogiad i mi i barhau, a'r sgiliau i wella fy ngwaith i safon cyhoeddi. Mae gen i lyfr yn dod allan ym Mehefin 2016 o’r enw Gardening With Deer, fydd hynny yn gyfnod cyffrous iawn! "

Dywedodd yr Athro Menna Elfyn, bardd Cymreig o fri a Chyfarwyddwr y Rhaglen Ysgrifennu Creadigol:

"Pam nad ydw i'n synnu bod Kathy Miles wedi curo miloedd o feirdd o bob cwr o'r byd gyda'r Wobr Bridport, un o'r gwobrau mwyaf nodedig yn y DU? Mae ei barddoniaeth yn ddwys a teyrngar. Mae eglurder yn ei llais ac iaith sy'n hyfryd i'r darllenydd. Yn y pen draw, ei llwyddiant fel bardd yw ei gallu i ryfeddu at y byd. Rydym yn falch ei bod wedi dewis astudio gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er ei bod eisoes yn fardd cyhoeddedig a chyn llyfrgellydd yn y Brifysgol. Gallai hyn fod yn sbardun i lwyddiannau eraill a hefyd cydnabyddiaeth ryngwladol. Mae ei gwaith yn haeddu cael ei ddarllen."

Mae rhaglenni gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol wedi cael eu cynnig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed, ers 1997 ac wedi denu myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd a phrofiadau - o raddedigion diweddar i fyfyrwyr aeddfed gyda chyfoeth o brofiad bywyd. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer ysgrifenwyr ymroddedig sydd am gwblhau darnau sylweddol o waith ac yn gyffredinol yn ehangu eu profiad fel ysgrifenwyr.

Nod cyffredinol y rhaglen yw arfogi myfyrwyr â'r gallu i hogi eu sgiliau ysgrifennu a datblygu ardaloedd o greadigrwydd ar lefel uwch. Mae manteision ymarferol a gynigir yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd fel ysgrifenwyr proffesiynol, golygyddion a chyhoeddwyr yn ogystal â'r rolau hynny sy'n ennyn meistrolaeth ragorol o iaith.

Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu cymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a gafwyd ar y cyrsiau i ddysgu eraill, boed hynny mewn ysgolion, colegau neu yn y gymuned .

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.