Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwraig yn Rhannu’r Wobr Gyntaf mewn Cystadleuaeth Gwydr o Fri

29.05.2015

Michelle Mativi yn cael ei gwobr gan yr Uwch-Wydrwr, Alex Galloway CVOMae myfyrwraig o adran gwydr fyd-enwog Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi rhannu’r wobr gyntaf yn un o gystadlaethau gwydr pwysicaf y byd.

‌Mae myfyrwraig ar ail flwyddyn ei gradd mewn gwydr, Michelle Mativi, yn wreiddiol o Gaergrawnt, wedi’i henwi’n gyd-enillydd ‘Cystadleuaeth Gwydr Pensaernïol Stevens’, sy’n cael ei rhedeg gan Gwmni Anrhydeddus Gwydrwyr a Pheintwyr Gwydr.Mae’n rhannu’r anrhydedd ag Anna Selway o Brifysgol Sunderland a chaiff y ddau enillydd £750. Enillodd cyd-fyfyrwraig iddi ar y radd gwydr yn PCYDDS, Ann Ayre, o Abertawe, y drydedd wobr a £350.

Cafodd Michelle hefyd y Wobr am Grefftwaith (Gwobr George ac Evelyn Gee), sydd â gwobr gwerth £250.Cyhoeddwyd yr enillwyr gan Gwmni’r Gwydrwyr yn ystod seremoni yn Neuadd Glaziers, ger Pont Llundain.

Roedd y gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr a’r rheini a oedd wedi cwblhau eu hyfforddiant yn ystod y pum mlynedd diwethaf.Cafodd yr enillwyr friff dylunio a ysbrydolwyd gan Gyfnewidfa Ddylunio ALEX PCYDDS yn Abertawe a ailwampiwyd yn ddiweddar.

Y dasg oedd dylunio mynedfa fwaog yn adran gwydr fyd-enwog PCYDDS, sydd wedi bod yn yr adeilad yn Heol Alexandra ers iddi ddechrau cynnig y cwrs mewn celfyddyd gwydr yn y 1930au.

Beirniaid y gystadleuaeth eleni oedd:Douglas Hogg, Helen Whittaker, John Reyntiens a Alex Robinson.Mae pob un o’r rhain yn artistiaid gwydr profiadol o fri.Dewiswyd dyluniad Douglas gan y Frenhines ar gyfer Ffenestr y Jiwbilî Ddiemwnt yng Nghapel y Savoy yn Llundain.Dyluniodd Helen Whittaker, o Barley Studios, ‘Stained Glass in Stitches’ sef gwaith i’w hongian ar fur i Gwmni Lifrai’r Gwydrwyr a wnaed mewn cydweithrediad â’r elusen Fine Cell Work ac a ddadorchuddir gan Arglwydd Faer Llundain ar 6 Gorffennaf 2015. Mae John yn artist gwydr pensaernïol a lliw ail genhedlaeth a gellir gweld ei waith yn Neuadd Westminster yn Nau Dŷ’r Senedd. Mae Alex yn un o gyn-enillwyr Cystadleuaeth Stevens sydd wedi creu gwaith i Amgueddfa'r V&A ac Ysbyty Coleg y Brifysgol.

Dilynodd panel o feirniaid broses ddienw – nid oeddent yn gwybod pwy oedd wedi creu'r gweithiau yr oeddent yn eu beirniadu nes iddynt ddod i benderfyniad.

Meddai Cadeirydd y Pwyllgor Beirniadu, Douglas Hogg:“Mae’n anarferol i'r beirniaid rannu’r wobr gyntaf.Yn yr achos hwn, roedden ni’n gytûn nad oedd Michelle nac Anna’n haeddu llai, a llongyfarchiadau i’r ddwy, yn ogystal â’r enillwyr eraill.Pob dymuniad da iddyn nhw yn y dyfodol.”

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Crefft a Chystadlaethau’r Gwydrwyr, Andy Lane:“Diolch yn fawr i’r beirniaid am roi o’u hamser a’u harbenigedd i ni.Trwy gystadleuaeth flynyddol Stevens a gwobrau cysylltiedig, mae Cwmni Lifrai’r Gwydrwyr yn parhau i gefnogi, ac arddangos, myfyrwyr talentog ac egin artistiaid gwydr pensaernïol a chadwraethwyr gwydr.”

Ann AyreMeddai Deon Coleg Celf Abertawe PCYDDS, Dr Ian Walsh:“Rydyn ni’n falch dros ben o Michelle ac Ann.Maen nhw’n cynnal traddodiad hir o fyfyrwyr gwydr o’r Brifysgol hon sydd wedi bod yn llwyddiannus yn Nghystadleuaeth Stevens.Mae ansawdd ein graddedigion, megis Michelle ac Ann, yn cynnal ac yn gwella ein henw da byd-eang ym maes celf gwydr, gan roi PCYDDS ac Abertawe ar y map rhyngwladol.”

Mae cystadleuaeth Stevens yn rhedeg er 1972. Ymhlith rhai o’r gweithiau a gomisiynwyd yn y gorffennol mae gosodiadau mewn hosbisau, ysgolion ac elusennau.Mae cyn-enillwyr wedi mynd yn eu blaen i enwogrwydd rhyngwladol, a nifer o’r rhain wedi astudio gwydr yn Abertawe.

Mae’r adran gwydr yn PCYDDS wedi ennill enw da rhyngwladol ym maes addysg gwydr lliw a hon yw’r unig ysgol gwydr yn y byd sy’n seiliedig ar bensaernïaeth. Mae'n rhan o Brifysgol sydd â’r Siartr Frenhinol hynaf yng Nghymru, a ddyfarnwyd yn 1828.

Cwmni’r Gwydrwyr yw un o Gwmnïau Lifrai, neu gildiau crefft, canoloesol Dinas Llundain.Mae hanes Cwmni Anrhydeddus Gwydrwyr a Pheintwyr Gwydr yn dyddio’n ôl i 1328. Fe’i hymgorfforwyd trwy Siartr Frenhinol a chafodd lifrai yn 1638.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, y Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a CC, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.