Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr BA Perfformio i ganu yn Stadiwm y Mileniwm cyn gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd

17.09.2015

Bydd myfyrwyr blywddyn gyntaf un o gyrsiau mwyaf newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael cyfle i berfformio’r anthemau cyn gêm rygbi Cymru yn erbyn Uruguay – diwrnod cyn i’w cwrs ddechrau’n swyddogol.

Ddydd Sul yma, cyn gêm gynta Cymru yn nhwrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd, bydd myfyrwyr cwrs BA Perfformio y Brifysgol yn ymuno gyda chor CF1 i ganu yn Stadiwm y Mileniwm o flaen cynulleidfa byd-eang.

O’r tymor hwn ymlaen, bydd cyfle i fyfyrwyr astudio cwrs gradd anrhydedd, BA Perfformio, dros gyfnod o ddwy flynedd a thrwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghanolfan Berfformio Cymru.  Bydd yr addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar ein campws yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd Eilir Owen Griffiths Cydlynydd BA Perfformio “Mi fydd myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Berfformio Cymru ond i atgyfnerthu’r addysg mae’n bwysig eu bod yn cael perfformio ar nifer o lwyfanau gwahanol - a pha lwyfan gwell i ddechrau na’r llwyfan rhyngwladol yn Stadiwm y Milleniwm.”

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. 

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt,” meddai Eilir Owen Griffiths, cydlynydd y cwrs.

“Mi fydd y radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd,” ychwanega.

Er y bydd rhan helaeth o’r cwrs yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i dreulio amser ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin yn ogystal â chael y cyfle i astudio yn yr Unol Daleithiau.

“Y bwriad yw rhoi’r cyfleoedd gorau posib i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol i fyfyrwyr eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ar y lefel uchaf,” dywed Eilir.

Wrth sefydlu’r cwrs cafwyd mewnbwn gan bobl megis Terry Dyddgen-Jones (Cyfarwyddwr Teledu); Geraint Cynan (Cyfarwyddwr Cerdd a Chyfansoddwr), Catrin Darnell (Actores Sioeau Cerdd) a Lauren Phillips (Actores ac Arbenigwr Dawns) yn ogystal â Stifyn Parry (Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr a Chyflwynydd) Elen Bowman (Cyfarwyddwraig), Aled Pedrick (Actor a Chyfarwyddwr) a Buddug Verona James (Arbenigwr Llais), er mwyn sicrhau bod y radd yn cynnwys yr elfennau hynny sy’n angenrheidiol er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa lewyrchus yn y theatr, teledu neu ar lwyfan.

Meddai Terry Dyddgen-Jones, un a fu’n allweddol wrth lunio cynnwys y cwrs: “Dyma radd sydd â chyswllt uniongyrchol â’r diwydiant.  Ry’n ni, fel pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, yn awchu i weithio gyda phobl ifanc dalentog ac yn awyddus i fwydo mewn i gynnwys y cwrs.

“Ry’n ni gyd yn dod i Gaerdydd yn aml yn rhinwedd ein swyddi ac o ganlyniad, byddwn yn medru treulio amser gyda’r myfyrwyr yn cynnal dosbarthiadau meistr gyda nhw, yn eu mentora ac yn rhoi cyngor iddyn nhw,” atega’r cyfarwyddwr llwyddiannus, sy’n gweithio ar gyfresi drama boblogaidd megis Coronation Street, Hollyoaks a Pobol y Cwm.

“Ry’n ni’n grŵp o bobl broffesiynol sy’n cynrychioli traws-doriad o’r diwydiant sydd yn gweld yr angen am gwrs o’r math yma yng Nghymru.  Dyma gwrs sydd â fframwaith wedi’i siapio gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant nawr, a dyma - ynghyd â’r ffaith fod modd astudio am radd dros ddwy flynedd yn hytrach na thair - sy’n gwneud cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn wahanol.”

Meddai’r actores, Lauren Phillips: “Artist iach, hyblyg, proffesiynol ac unigryw yw artist sy’n apelio.

“Dyma’r artistiaid fydd yn llwyddo wedi graddio o’r cwrs yma.  Cyffrous iawn!”

Mae’r cwrs gradd BA Perfformio cyfrwng Cymraeg hwn yn gwrs dwys sy’n para dwy flynedd yn unig ac yn darparu rhaglen gyffrous a fydd yn ddilyniant naturiol i fyfyrwyr sydd â’u golygon ar weithio ym maes y diwydiannau creadigol. 

Gyda chyfleoedd gwych, mewnbwn arbenigwyr a chynnwys y cwrs yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi yn drwyadl ar gyfer gyrfa fel perfformwyr proffesiynol, mae’r radd hon yn sicr yn gam cyffrous yn narpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cynhelir hefyd Diwrnod Agored ar gyfer darpar fyfyrwyr yng Nghanolfan The Gate, ddydd Sadwrn, Tachwedd 7fed.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio neu i archebu’ch lle ar y Diwrnod Agored, cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy ebostio e.griffiths@ pcydds.ac.uk

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Cyfeiriad Canolfan Gelfyddydau The Gate yw The Gate, Stryd Keppoch, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3JW
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476