Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn Sicrhau Arian ar gyfer Gŵyl Ieuenctid Lwyddiannus yn Abertawe

02.04.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi sicrhau arian i redeg ei gŵyl celfyddydau ieuenctid lwyddiannus, Olion, yn Abertawe am y trydydd tro, ym mis Gorffennaf eleni.

Olion Youth ForumMae’r Brifysgol wedi cael £27,150 gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg yr Ŵyl Ieuenctid Olion yn Paradise Park yn Townhill ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, rhwng 11a.m. a 5p.m.

Bydd yr ŵyl yn croesawu cantorion, bandiau, comedïwyr, DJs a dawnswyr.Yn ogystal â’r brif lwyfan, bydd hefyd bebyll eraill lle ceir perfformiadau, arddangosfeydd a gweithdai gan Circus Eruption. YMCA. Y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST), Prosiect Pobl Ifanc Sengl Ddigartref Abertawe (SYSHP), Oriel Gelf Glynn Vivian, MAD (Music Art Dance) Abertawe a sefydliadau lleol eraill.

Mae’r tîm Cymunedau’n Gyntaf wedi trefnu nifer o weithgareddau hwyliog am ddim i’r teulu ar y cyd â gwybodaeth am bynciau megis cael gwaith neu hyfforddiant, iechyd a lles, a diogelwch cymunedol.

Cynllunnir a rheolir y digwyddiad gan Fforwm Ieuenctid Olion, sef grŵp o bobl ifanc leol rhwng un ar ddeg a dwy ar bymtheg oed, myfyrwyr PCYDDS Abertawe, ac aelodau’r tîm Cymunedau’n Gyntaf.Maent yn cyfarfod bob wythnos yn y Brifysgol i gynllunio pob agwedd ar yr ŵyl, o ysgrifennu asesiadau risg i ddewis y babell a chlyweliadau’r perfformiadau.

Barnwyd bod y ddwy ŵyl ddiwethaf yn llwyddiant gyda thros 1,500 o ymwelwyr.

Mae PCYDDS Abertawe wedi datblygu rhaglen ymgysylltu gymunedol sylweddol.Trwy nifer o fentrau, cynigia’r gwaith ymgysylltu gyfle i greu perthynas dwy ffordd gynaliadwy rhwng y gymuned a myfyrwyr y Brifysgol.Cyfoethogir y gymuned leol ag amrywiaeth o wahanol weithgareddau wrth i’r myfyrwyr ennill profiad gwerthfawr ac mae modd iddynt ddefnyddio’u hastudiaethau mewn amgylchedd bywyd go iawn.

Meddai Cydlynydd yr Ŵyl ar ran PCYDDS, Lucy Beddall:“Mae’r Fforwm Ieuenctid Olion wrthi’n ddyfal iawn yn cynllunio ar gyfer gŵyl 2015.Roedd y digwyddiadau blaenorol yn anhygoel ac yn dathlu mewn gwirionedd gyfoeth y doniau sydd yn Townhill.Mae'n fenter gydweithredol ac mae pawb yn helpu’i gilydd.Byddai’n amhosibl gwneud hyn heb y tîm Cymunedau’n Gyntaf a staff Canolfan Phoenix. Mae’u gwybodaeth a’u harbenigedd nhw ynghylch Townhill yn gaffaeliad mawr.Mae’r Fforwm Ieuenctid yn achos rhyfeddod i mi’n barhaus oherwydd eu hegni, eu syniadau a’u creadigrwydd; am ysbrydoliaeth!”

Myfyriwr dwy ar bymtheg oed yng Ngholeg Gŵyr, Curtis Cana, yw Cydlynydd Ieuenctid Olion.Meddai:“Mae Fforwm Celfyddydau Ieuenctid Olion wedi rhoi mwy o hyder i ni ein mynegi’n hunain trwy drefnu gwahanol weithgareddau sydd o fudd i’r gymuned leol.Mae’n gwneud i bobl fwynhau’r ardal yn fwy ac mae’n ffordd wych o gymdeithasu â’r gymuned a gweld yr ardal ar ei gorau.Bydd yr ŵyl yn gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd, rhywbeth gwahanol a rhywbeth i’w gofio.Mae pawb yn gyffrous dros ben ac yn gobeithio y daw pobl ifanc arall i’r diwrnod i’w gefnogi.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk