Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PENODI PENSEIRI I DDYLUNIO CANOLFAN S4C YR EGIN


06.07.2015

Daeth datblygiad Canolfan S4C Yr Egin ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin gam yn nes gyda phenodi’r tîm o benseiri a pheirianwyr a fydd yn dylunio’r adeilad.

 

Canolfan S4C yr Egin yw enw’r Ganolfan a fydd yn bencadlys i S4C yng Nghaerfyrddin yn ogystal ag ystod o gwmnïau creadigol a grwpiau cymunedol a fydd yn rhannu lleoliad â’r Sianel mewn adeilad eiconig a chynaliadwy.

Penodwyd penseiri i fwrw ymlaen â gweledigaeth y Brifysgol a’r Sianel ar gyfer y datblygiad yn dilyn proses dendro gystadleuol.Cynnig ar y cyd rhwng Rural Office for Architecture yng ngogledd Sir Gaerfyrddin a BDP (Building Design Partnership), cwmni rhyngwladol o benseiri, peirianwyr a dylunwyr, oedd yr un a lwyddodd i gipio’r datblygiad y bu cryn ddiddordeb ynddo.

Meddai’r Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol, Gwilym Dyfri Jones yn PCYDDS, “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn ac rydyn ni’n falch dros ben o gael gweithio gyda thîm o benseiri sydd â gwreiddiau lleol cryf yn ogystal ag enw da rhyngwladol.  Mae ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect yn gofyn am yr atebion creadigol gorau i’r adeilad i ddarparu i’r Sianel a’n partneriaid y cyfleusterau gorau oddi mewn i eco-system ysbrydoledig a chreadigol". “Mae Canolfan S4C Yr Egin yn deillio o weledigaeth gyffrous, feiddgar a thrawsnewidiol.Wrth ddod ag ystod o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol at ei gilydd yn yr un adeilad, bydd cyfle i gydleoli ystod o sgiliau a doniau i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu cyflogaeth.Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn brif sefydliad i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a bydd yn dod â bri cenedlaethol a rhyngwladol i PCYDDS, S4C a’n partneriaid.Mae penodi ROA a BDP i gydweithio â ni ar yr adeilad yn gam cadarnhaol i’r cyfeiriad hwn”.

Meddai Niall Maxwell, o ROA “Mae BDP a ROA wrth eu bodd eu bod wedi’u penodi i ddylunio Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

“Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng brand byd-eang, BDP, a phractis creadigol lleol ROA sy’n galluogi sefydliad o dros1000 o bobl sydd wedi ennill gwobrau lu, gyda strwythur rhyngddisgyblaethol, i gydweithredu â phractis a sefydlwyd yng Nghaerfyrddin ers degawd, gan gyflogi tîm talentog o benseiri, gyda phortffolio o brosiectau gwledig sydd wedi ennill gwobrau.

“Yn cyfateb i’r cydbwysedd rhwng profiad BDP a’r gallu maent wedi ei ddangos i gyflawni cynlluniau, mae gwybodaeth leol ROA a’i safonau dylunio uchel, a’i allu i gyflawni yn unol â safonau gwasanaeth uchel iawn BDP. Bydd y prosiect yn helpu i gadw a chreu swyddi proffesiynol lleol ac yn hyrwyddo gwaith dylunio o ansawdd uchel yn y rhanbarth.

“Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i’r tîm dylunio weithio yng Nghaerfyrddin, yn ardal ddiwylliannol Stryd y Brenin, ger Yr Atom, canolfan Gymraeg newydd PCYDDS.Trwy’r presenoldeb hwn, bydd modd i’r gymuned ddilyn hynt y prosiect a deall y cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer yr adeilad eiconig hwn; gan roi cyfle i ddathlu creadigrwydd, iaith a hunaniaeth Cymru wrth ddarparu ar yr un pryd ar gyfer cynhwysiant ac ymgysylltu cymunedol”.

Meddai Cyfarwyddwr Ad-leoli a Phrosiectau S4C, Garffild Lloyd Lewis:“Pleser o’r mwyaf yw gweld y prosiect hwn yn symud ymlaen wrth i ni edrych ymlaen at adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin yn 2018. Mae’n wych gweld bod cwmni lleol wedi llwyddo i sicrhau rôl mor amlwg, mewn partneriaeth â brand byd-eang ar y prosiect hwn.Nod S4C erioed fu sicrhau effaith economaidd ac ieithyddol hirdymor gadarnhaol yn yr ardal, ond rydym yn falch dros ben o glywed y bydd y prosiect adeiladu mwy uniongyrchol hefyd yn sicrhau budd lleol ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ragor o gydweithredu agos â’r Brifysgol a’i phartneriaid newydd ROA a BDP.”     

Bydd y gwaith o ddatblygu’r dyluniad yn dechrau y mis nesaf a’r dyddiad cwblhau a ragfynegir yw gwanwyn 2018.

 DIWEDD

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol Y Drindod, Caerfyrddin.  Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

 Ar 1 Awst 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’ i frand ei hun. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

S4C yw’r unig sianel deledu iaith Gymraeg yn y byd. Yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus, comisiyna cynhyrchwyr teledu o bob cwr o Gymru i wneud y mwyafrif o’i raglenni. Mae ITV Cymru Wales hefyd wedi’i gomisiynu i greu rhaglenni. Darpara BBC Cymru Wales ryw 10 awr o raglenni’r wythnos i S4C, gan gynnwys y newyddion a’r opera sebon dyddiol Pobol y Cwm, a ariannir trwy’r drwydded deledu.

Darlleda S4C dros 115 o riau o raglenni bob wythnos, gan gynnwys chwaraeon, drama, cerddoriaeth, ffeithiol, adloniant a digwyddiadau, ar draws ystod o blatfformau, gan gynnwys rhai ar-lein.Cynigia S4C wasanaethau cynhwysfawr i blant: Cyw i wylwyr iau, Stwnsh i blant hŷn a rhaglenni i bobl ifanc yn eu harddegau.

Er mis Ebrill 2013, daw y rhan fwyaf o incwm S4C o’r drwydded trwy Ymddiriedolaeth y BBC a chyfran yn dod o’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn llywodraeth y DU.Mae gan S4C hefyd rai pwerau i greu ei hincwm masnachol ei hun, er enghraifft, trwy werthiant hysbysebu.

Mae’r Rural Office for Architecture yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA ger Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin. Sefydlwyd y practis gan y pensaer Niall Maxwell, ac fe’i cynorthwyir gan dîm o benseiri a thechnegwyr, sy'n gweithio ar ystod o brosiectau preswyl a diwylliannol ledled y DU. Mae Niall a’i dîm yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ond ni fu hyn yn rhwystr iddynt rhag gweithio ar draws y DU. Yn ddiweddar agorodd y practis swyddfa yn Llundain i reoli prosiectau yn ne-ddwyrain Lloegr.

Mae BDP yn  bractis rhyngwladol pwysig o benseiri, dylunwyr, peirianwyr a chynllunwyr dinesig. Rydym yn creu lleoedd rhagorol i bobl.

Gan weithio mewn timau rhyngddisgyblaethol rydym yn creu atebion integredig, holistig a chynaliadwy.Gyda’i gilydd, mae ein dyfnder profiad yn rhoi arbenigedd blaengar i ni ar draws sbectrwm eang o sectorau.

Sefydlwyd y cwmni’n wreiddiol 1961 o dan yr enw Building Design Partnership, bellach mae gan BDP stiwdios ar draws y byd.Cyfuna’r rhain wybodaeth leol â gweledigaeth, gwerthoedd a seilwaith practis mawr sydd wedi ennill gwobrau. 

Bydd prosiect Canolfan S4C Yr Egin yn elwa o dîm amlddisgyblaethol o benseiri a pheirianwyr o dan arweiniad Neil Sansum, Tim Humphries a Chris Kenny.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790 / 07968 249335